D17_073

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer Styfvinge uthi Hankinz häradh och Wist sochn belägen

(Texten börjar i spalten nere t.h.:)
Styfwinge twenne halfwa hemman af lyka stänger i byemåhl
som ifrån frelsse till Militien anslagne äro
Littera                                                                                              Tunnor Kappar   Höö
                                                                                                                                   Sommar las                       
A. Bängt hafwer åhrligen humble gård 60 stänger,
    sandmylla huustompten                                                                    -        12
B. Torsten hafwer åhrligen humble gård 60 stenger
    till lyka med huustompten sandmylla                                                 -        22
N.1. Södra gierdet leer och sandmylla till sammans                              7        -
N.11 Jttem sanmylla med något leer beblandat                                    5        -
N.12. Sandiord                                                                                   4        16
C.3. Norra gierdet styf leera                                                                2        -
3.a. Leermylla med någon sand                                                           10       -
3.b. Jttem dungiord                                                                              6        -
C. Een upiord åckerlycka i Gummetårpa ängen dungiord                      1        -
A.y. Bängt lycka skiöriord                                                                    -        7
B.z. Torstens lycka brede wydh skioriord                                             -        8  
S  Bagge wåthe ängen med höga berg och backar                           
     af fnugh och hårdwald                                                                      -        -            16
E.a. Gummetårpa ängen med ung ahle och biörke skogh
    uthi hårdwald                                                                                    -        -            8
F. Bråsäters ängen merendels med gran ahle och
    biorke skogh uthi maa och hårdwald                                                 -        -            12
A.l. En liten gräs hage intagen af uthmarken
    med små ahle skogh uthi af hårdwald                                                 -        -            3/4
    åhrligen gierdes höö                                                                          -        -             2
T.a. betes hagen på södra sidan om Gummetarpa ängen 
    med höga berg och backar gran ahle
    och biörke skogh bete till 6 koor
H.b. Hagen på nårra sidan om samma äng, merendels
    af höga berg, timber till uthuus och bete 3 koor
K.a. Kalfwe hagen som stötter in till Hans huustompt
    med gran och thale skogh bete till 2 koor
K.b.  Den andra gårsens kalfwe hage med små biorke
    buskar bete till 3 koor
M.b. En betes hage belegen in till Bresåtters ängen
    med små gran timber bete till 2 koor.

(Text i mellersta spalten.)
N. Äbbetorp afgierde hemman en 1/4 jbidem beläget
    hwilket giemwähl ifrån frelsse till Militien slagit
    är.                                                                                          Tunnor  Kappar       Höö
                                                                                                                                Sommarlass                                                                                     
N. Älbetorp hafwer åhrligen humble gård 80 stenger
O.a. Östra gierdet leermylla                                                            -        16
P.b. Jttem sandmylla                                                                      1        -
Q.c. Dungiord                                                                                1        -   
R.d. Wästra gierdet leerblandat dungiord                                        2        28
T.h. Stoor ängen backug sampt bergug med alle handa
    små skogh af maawald och hårdwald                                         -        -                 8
o. Jttem medel måttigh hårdwald                                                    -        -                 6
U.g. Kohagen med ung ahle och biörke skogh uthi
    bete till 4 koor
X.h. Twenne små hagar med ung ahle och biörkebuskar
    bete till 3 koor.

Afmät och förfärdigat Anno 1691 aff Jacob Wernsten.

(Vänstra spalten:)
        Underliggiande tårp som upiorde äro på utmarken
Littera Numero                                                                              Tunnor  Cappar   Sommarlass hö 
O.    Bårseboo åhrligen humble gård 60 stenger
P.     Norra gierdet skiörlera                                                                 1        12
Q.     Södra gierdet syrsand                                                                  1        16 
R.     Sin ängh i Bräsäthers ängen, maawald                                           -        -                2 ½            
S.     Twenne små betes haga med ungh ahle och biörskogh öfwer wexte
N.1. Jiortkiella lyckan wid tårpet sandblandat lera                                  -        28
N.2. Ängh lyckan dungiord                                                                   1        1
N.3. En liten åcker lycka upiord på skogen af dungiord                          -        14
N.4. Ängen med små biörke skogh på nårra sidan om änghlyckan          -        -                3
N.5. Jtem een liten slet i Bräsätters ängen af hårdwall                             -        -                ½
N.6. Betes hagen med gran ahle och biörke skogh sampt bete till 3 koor
N.7. Muremästere torpet Wästra gierdet dungiord                                 -        26
N.8. Jtem i Östra gierdet dungiord                                                         -        9
N.9. Sin ängh på södra sidan om torpet hårdwald såsom och
    små biörke skogh öfwer wext                                                            -        -                2
N.10. Snickerretorpet lyckan bride wid torpet sandiord                         -        24
N.11. Jtem lyckan på wästra sidan om torpet sandiord                           -        8 
N.12. En liten upiord lycka i ängen dungiord                                          -        16
N.13. Ängen med biörke och ahle skogh sampt bergh och
        backar merendels af maa och hårdwal                                            -        -                3
        Desse underliggande tårp hafwa sin giersle och wede brand på uhtmarken.
B.A. hwilken uthmark som merendels af wärde ähr til gierdsle och wedebrand sampt
        timber till uth huus. Skiönt muhlbete.

 (Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Uddestårpe giärde möter
Gummetårps ängh
Hårrbärga och Ottårpa uttmarck möter på dänne sidan
Ottårp           
Nårrbärgia ängh mööter
Norr-Odtårpe giärde möter
Kyrkebo uth mark möter
Äskebäckens skogh och mååse mööter på denne sidan
Jort källa
(Vänstra karthalvan:)
Träles ängen.
En lång sidländ däldh med ung aleskog och skiönt mule-
bete
Jort kiälla kohage
Soor kiåk gan skog till swediande1
Kiär actig däldh med stoor glees gran och aleskog uthi
Skiön graane och tatte skog till giärdsle
Mååse medh ahl- och börke skog
Talle och gran skog
Borke skog
Bresättärs ängen
Äbbetårpe koohage med ung ale och börke-skog,
sampt gott mulebete
Siöö granskog till giärdsle
Mååse
Stoor ängen
Gran och aleskog
 (Text på högra karthalvan:)
fordom af-svegit
Talle skog till smått timber
Kiär
Kohage
Hag-gebråte engen
hårdwall
Odugliga backar till att bärgia
Kohage
Han ale och börkeskog
Humetårpe ängen
Kalfvehage ung börkeskog
Kalvehage gran- och talleskog
________________
1) Lite felstavat, betyder ev.: Stor, tjock granskog till swedjande?