D17_076

(Rubrik:)
Gulbergz häradh Liungz sochn

                    Explicatio Notarum
Littera Numero                                            Åker        Höö
    1. Böstorp med                                    Tunelandh    Lass
        trenne torpare bosat
        hvilka jorden bruka
        til halffparten.
A.    Winter säde                                    5 1/8
B.    Trades giärde                                   3 ½
        Jordmåhn består aff sand-
        blandat mylla.
C.    Engh af hårdwall                                -                 12
D.    Nys upgiord äng af en häste
        hage med stor gran och
        eke skoug bewuxen aff
        måsswals botn.                                  -                18
        Här wid finnes skoug en del
        tienlig til småt timmer         
        af tall och gran sampt gerdsel
        och annan wed brand.
E.    Ett lytet åhl fiske i åhn.
        Gådt muhlbete på skougen

(Text på kartbilden, först från högra sidan och runtom:)
Stora Gunnarstorp ägor mötha
Liungh Herregårdz ägor mötha
Liungh Dito continuerar

Dugelig mark til muhlbete der uppå
och finnes tienlig skoug til småt timber
aff tall och gran så unga ekar der och hwar
Måsse dyachtig
Hastehage med små skough
Hårdwals engh
Böstorp
Motala fluvius
Engh fordom warit häst hage af måsswall med
mycken skoug af gran och ekar sampt annat buskage

Scala ulnarum
1687
Erich Nerbelius junior

(Text i marginalen nere t.h.:)
Böstorp 36.
Gullberg härad Liung sochn