D17_078

(Rubrik:)
Geometrisk delineation
öffwer
Sättra hemman belägne uti Kindz härad
och Wållnääs sochen, hwilcka Konglig Mayestät och cronan i bythe
underdånigast aff Wählborne Fruu fruu Elena Scheding warda uppdragne. Afmätte
Anno 1692 aff

    Notarum Explicatio
Sättra beståår aff twenne crone hemman, och
ett skatte, hwilcka begge crone äro utj skifften och
ägor lyka

Numero                                                                        Tunnor Cappar    Lass
1. Norre gården, med dess humble gård till 65 stänger
2. Mellangårdens humblegård och så till 65 humblestängeer
3. Skattegården med dess tompter

    Åckeren j Norra giärdet och dess jordmon
4. Som beståår af swartmylla med något sand på
    backarna belöper på crongårdarne                                7        24
    Skattegårdens anpart Numero 4                                   3        28
     För steenrören och jordsteen afdrages 4:de parten        3        28

     Södra giärdet och dess jordmon som till een
    deel beståår aff swartmylla med ringa leer
5. beblandat, på crongårdarnes anpart                                3        26
    Skattegårdens 3die part 5.                                             1         29
6. Swart och sandmylla på crongårdarne                             5        -
    Skattegårdens andeel 6.                                                 2        16
    För stenrören och jordsteen afdrages
    4:de parten som giör                                                      2        16
7. Och Littera A. beräcknat på crongårdarne och
    jordmon af sandmylla                                                    1        28 3/4
    Skattegården som i denna plan häfdar halff
    parten moth dee andre begge gårdarne                          1        28 3/4
    Afdrages fierdeparten för steenrören
    och jordsteen                                                                 1        8
8. Än aff samma jordmon hwar uthinnan
    belöper på crongårdarne Numero 7                               -        24 3/4
    Skattegården som här häfdar lyka moth
    een aff cronogårdarne   7                                               -        12 ½
    För steenrören affdrages fierde parten
    som är                                                                           -        12
    Åhrligt giärdeshöö på begge gårdarne                             -        -                    3
    Skattegården                                                                 -        -                    1 ½
    Twenne stycken kåhltäppor wedh
    Södra giärdet inkrechtade

8. Norregårdens täppa
9. Mellangårdens Dito
10. Söder ängen af hårdwall och på crongårdarne beräcknadt    -    -               12
11. Änn i samma ängh måsswall                                                -      -               12
    der emoth skattegården sin andell och 3die parth.

    Nore ängen
12. Staar och steggwall                                                        -        -                 8
    Skattegården dess utan tredie parten                                -        -                2 2/3

    Aff een hump hwar uti Skattegården
    haar ingen deel, och jordmon aff
13. Steggwall                                                                     -        -                 13
    Noch een hump
14. Och jordmon aff hårdwall                                              -        -                  3
    Hwar utj skattegården hafwer sin andehl
    dess utan som är trediedeelen
15. Aff Dempkiärret utj skattegårdz hage
    på begge gårdarne förutan skattegården
    wallen af småå starr                                                        -        -                   2

    Betheshagar en till hwardera crongård
16. Norrgårdens hage af ringa bethe med ung
    skoug af biörck och ahl bewäxt
17. Mellangårdens Dito af samma Natur
18. Uthmarcken af meddelmåttigt godt bethe
    såssom och skoug till timber giärdsle och
    wedbrand så och löffskoug både i ängarne
    och uthmarcken.
19. Fyske utj Sättra siön af 3:ne kattziestånd
    på hwardera cronogården hafwandes
    och dess utan skattgården 3ne på sin andeel
    Elliest med miärdar nääth och nooth
    sampt annat fyskery af fiällfisk
    Ström eller qwarnstånd finnes intett af
    något wärde
    Skattegårdz ägor som inom dee andre
    twenne gårdarne apart häffdas utj
    Söderängen Numero 20.
    Deer hoos een hage kallad Oxletompt
    Numero 21:
    Tutteboo skattegårdz ängh och sub
    22.
    En lytten uthjord och Hallstadh tillhörigh
    utj Norr ängen belägen
    Numero 23.
    Knarkulla in om dess köörgång och
    Numero 24.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Besstorps ägor på den-na sydan emoth
Mörke siön
Kulla ägor mötha här till
Måhla ägor stööta emoth på denna sydan
Gaffelz ägor mötha
Bärzboo ägor taga här emoth
Skiukulla land mötha

Dränckzwyka dahl
Dränckz wyka bäck
Backe
Uthmarken
Backe
Måsse
Knar Kulla
Stenn Wadz Bäck
Norra giärdet                                          
Knechtorp
Knech torp
Södra giärdet
Sättra siön
Oxletompt  
Ahl skoug
Eck skoug
Ahl kiär
Eck skoug

Scala ulnarum Andreas Mörn