D17_080

(Rubrik:)
Geometrisck afrythningh öfwer
Hugnebo, belägit i Kindz härad och Wåhlnäs sochn
afmätt och förfärdigat Anno 1692 af Anders Nillsson

            Notarum Explicatio
Numero                                                                                 Åker            Engh
                                                                                        Tunnor Kappar  Lass
1. Ähr siälfwa gårdens huustompt, hafwer ingen hum-
    blegårdh

    Södre giärdet
    af 2ne jordemåhner, som
2. Lehr jordh                                                                       2        12
3. Skarp öhr jordh                                                               3        19

    Norre giärdet
    och af 2ne jordemåner, som
4. Medelmåttig lehrjordh                                                     2        8
5. Öhr och sandh jordh                                                       3        6
6. Ähr wäll i samma giärde någre stycken af öhr jordh upbrukat
    till et tunna och 9 kappars landh, det hemmanet intet
    kunde till någon skatt anslåss.

    Engiarna
7. Stoor engian af twänne grässwallar, som hårdwall medh måssbottn                8
8. Steggwall                                                                                                     7 3/4
9. Lillängian och af 2ne grässwallar, som steggwall                                            1
10. Starwall                                                                                                      1 ½
   
    Hagerna
11. Fyra stycken små hagar af ringa bethe, skougen af biörck och ahl,
    till wedie brand nödwändigdt.

    Wthmarken
12. Där uppå warande skough är tall och graan, medh något biörck
    tall och granskougen till timber tiänligh, ringa dugllig bethes-
    marck
    Fiske något litet uti Järnlunden och Sträpen
13. Ett litet torp nys på ägorna upbygdh, kallass Åhlkiärrstorpet, hafwer inga
    ägor,
    Flere lägenheeter intet mehra

Schala ulnarum

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stenswasa ägor taga här ...? ...? emoth
Siön Järn-Lunden
Norra-fiälla ägor stöta här emoot
Södre Fiälla ägor mööta
Siön Sträxen

Sten
Borgare-hagen
Kiärr med ahlskog
Vthmarken
Sten
Skog backe
Häst-hagen
Borgare hagen
Skougz bake
Sandh-backe
Berg-backe hwar j blandh är godt bethe
Vthmarken
Norre giärdet
Lille Ängen
Kalff-hagen
Backe
Huggnebo
Södre giärdet
Backe
Katske
Kiärr
Afswediat landh
Sten
Swedie
Stor-Engian
Kattskestånd
Berg
Kiär
Skouz backe