D17_082

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Saxtorp, beläget j Kindz härad och
Wåhlnääs sochen afmätt Anno
1692 aff

Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar  Lass
Saxtorp beståår aff twenne hem-
man aff hwilckit det eena jfrån frel-
sse och till Militie indellningen söckes,
och dett andra under Brokind, hwilcka
till alla skifften äro lyka.

1. Cronogårdens byggningstompt, hwar af een deel
    till åcker upjord, och jordmon af öhrjord                -        14

    Östra järdet och dess jordmon
2. Sandblandat leera                                                -        17 ½
3. Styf leera                                                             -        14
4. Öhrjord                                                               2        4

     Wästra giärdet
5. Dungjord                                                            1        10
6. Öhrjord                                                              3        22
    Åhrligit giärdeshöö                                              -        -            1 3/4

    Ängarne
7. Nore ängen aff måsswall                                      -        -              3 ½  
8. Söder ängen af samma jordmon                           -        -              2 ½
9. Af kiärret Kläppa staar                                        -        -              1

    Hagestånd twenne
10. Norra hagen aff ringa bethe med biörck
    gran och eenskoug bewäxt
11. Södra desslykest af streent bethe med biörck
    ahl och granskoug bewuxen
12. Een lytten kalfftompt af ringa wärde
13. Fyske uti siöön Wrengen till 2ne katziestånd
    och 6 nootwarpp

14. Frälsse gården med dess huustompt
    Som mäst till åcker är upjordt

    Östra giärdet
    Sandblandat leera                2.                               -        17 ½
    Styf leera                             3.                               -        14
    Öhrjord                               4.                               2        24

    Wästra giärdet
    Dungjord                            5.                                1        10
    Öhrjord                              6.                                3        22
Och denne gårdens upjorde grääslinder Sub Littera A
    Giärdes höö åhrligen                                              -        -            1 3/4
   
    Norr ängen af måsswall        7.                               -        -            3 ½
    Södra af samma jordmon     8.                               -        -            2 ½
    Kiärret Kläppa staar            9.                               -        -            1

    Twenne bettesshagar
Nora hagen med biörck och tahlskoug
bewäxt och af föga bethe Littera B.
Södra med ahl bewuxen och meddelmåttigt
bethe.                                        C.
2ne katziestånd och 6 noothwarp utj Wreng
siöön                                        12.
15. Uthmarcken odelt med Prästegården j
    Wåhlnääs och Skillberga byen elliest
    af ringa bethe såssom och mycket bergig
    och /af/ åthskillige onyttige kiär som bettet
    förminska; Skoug till nödigt timmer
    stöör giärdzel och wedbrand sampt
    och lööffskough men ingen näffwer
    eller basteskough.
16. Uthj denna samfälta skougsmarcken
    een lytten jnsiöö belägen kallad Tarm siön
    aff ringa nyttigheet hälst effter sommar
    fisket inttet är dugligit utom alle-
    nast då understundom någon fysk
    kan fångas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stillberga ägor
Siönn Wrengen
Prästgårdz ägor och hage mötha här
Nässia ägor och Boll-målla uthjord
Biörk Lie ägor
Svartorps ägor
Lall torps ägor mötha här
Lakka ägor på denn sydan

Bäck
Kiär
Eek skoug
Backstuga
Backstuga
gammal åcker linda
Affäld mark
Backstuga
Kiär
Lada
Småå biörck
Tahl och biörck skoug
kiär
kiär
kiär
Gran och tahl skoug
Kahl torp
Siöön Tarm
Biörck skoug
Fin torpet
Kiär

Scala ulnarum Andreas Mörn