D17_084

(Rubrik:)
Kindh häradh och Oppeby sochn

    Notarum Explicatio
Numero                                                                    Åker        Höö
    Littera                                                                Tunland     Lass
1.     Vesby 1 helt hemman hans Excell Konglige
        rådet och öfwerståthållaren högvälborne
        grefe Christopher Gyllenstierna
        sig ... Konglig Mayestät och crona tilbyth emoth
        andre godz i Upland.
    A. Östra gierde af sandblandat mylla med
        lehra och någon sten på somblige ställen            6 7/8
    B. Vestra af dito qvalitet men något mehr lehra        5
    C. Norra giärde sandblandat mylla mäst sand         2 3/4
    D. Kiärr ängh och en dehl jordvall med ekar
        bewuxen                                                            -            8
    E. Hårdvals engh af god grassväxt                          -            3
    F. Mehrendels hårdvals äng med ekar bewuxen      -            5

Här til finnes ömningh fiske i begge söarne
men ganska ringa muhlbete, icke kunnandes sin
boskap af egen mark ehrhålla, uthan sine omliggiande
grannar för betalning anlita: Jngen timmerskoug
uthan til jerdzel och stöör finnes emellan bergen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Nimmeren Lacus
Stiernewyks Herrgårds ägor
Åhsunda Lacus
Åttahla Herrgårds ägor

Häst hage
Kiärr ängh och en dehl hårdwals ängh med ekar bewuxen
Engh god grässwäxt
Vesby
Hårdwals engh med ekar öfwerwuxen
Stora bergh med små tall och allderskough bewuxen
finnes nödtorfftigh fång mycket skarp betes mark
Dy-måse eller kiärr
   
Scala ulnarum
Afsat Anno 1688
Erich Nerbelius junior