D17_086

(Rubrik:)
Kindh häradh Hägersta sochn och Siählhambra

    Notarum Explicatio
1. Siählhammar 1 helt hemman af Hans greflige
    Excellens Konglige rådet och öfwerståthallaren
    Högwälborne gref Christopher Gyllenstier.
    na tå byth emoth andre gods i Upland.
A. Östra giärde af sandblandat mylla och lehra                   6 ½
B. Vestra mäste dels sandblandat lehr mylla, men
    på några stellen sandjord, af sandbackar nys upgiord     5 3/4
C. Hårdwals eng af ömnog grasswaxt                                    -            4
D. Dito hårdval med stora ekar som i engen skadar
    och grasswxten förtager, des uthan skarp och
    stenigh                                                                              -            12
E. Mästedels hårdval desslikest med ekar bewuxen               -             9
2. Torp sandjord                                                                 9/16
    Finnes små timmerskoug så och gedzel och stör.
    Godt muhlbete så wäll på uthmarken som i
F. Beteshagarne; medelmattigt godt fiske i siön
    Nimmern. Jtem duglig mark til swediande

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fulmesta byy ägor mötha här emoth
Stomtorn byy ägor mötha
Nimmern Lacus

Engh mestedels hardwall och stora ekar bewuxen
Siählhammar
Tahl och gran skough en dehl tienlig til smått timer
så och fång item dugeligh mark til swedie rödningh
Swed
Betes hage
Swed
Hårdwals engh med stora ekar på stenbackar af ringa grassväxt
Betes hage der vthj godt muhlbete finnes med skough öfwer wuxen
Swed
Duglig mark til swedie

Scala Ulnarum
Deliniavit Erich Nerbelius junior 1688