D17_088

(Rubrik:)
Kindh häradh Hägersta sochn och Fulmesta byy

            Notarum Explicatio
Numero                                                    Åker        Ängh
    Littera                                                                  Lass
1. Fulmesta by ähro 3 gårdar
    af hvilka tre hans greflige Excel-
    lence och öfwerståthållare
    högwälborne Christopher
    Gyllenstierna, twenne afstår
    til Konglig Mayestät och cronan i
    vederlag emoth andre gods i
    Upland, och ligger den ena 1. nor-
    rast och dom andra 2. söderst i
    byenh således komma med
    sine try skifften til sammans
A. Består af sand och örjord sampt
   sandblandat lehrjord och någon
    sten utj                                                6 1/4
B. Lehrjord och sandblandat mylla
    med lyckor                                          6 3/8
C. Kiär ängh små grassväxt                       -              5
D. Hårdwals ängh med ekar bevuxen
    medelmåttig god gräss wäxt och
    barande                                                                9
E. Mehrendels kiärr äng doch en dehl
    hårdvall                                                                6 ½
2. Af lyka beskaffenhet och storlek
    med den förra.

Finnes til denna by nödtorfftigt muhlbete så och smått timmer
der och hvar ibland höga berg så parker til swediande tienlige
Fiske i siön Nimmern men importerar intet stort.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wycksholm herregårds ägor  
Telle byy ägor continuera hyt
Öfwer Wånga byy ägor    
Neder Wånga byyägor gränssa här jmooth
Siählhammar byyägor gränssa
Nimmern Lacus
Säbyy ägor mötha här

Kiärr ängh aff små gräss-wäxt
Bärgh
Hård walseng med ekar utj medelmåtig bärande
Mehrendels kiärängh dels hardwall
Tall och gran skough på stora stenbakar
dels tienligh til smått timmer och ibland de stora
berg finnes små platzar til swedie rödningh
tienlige ringa muhlbete
Ny bygde knechte torp
Swedie fall
Blåhn måsse

Scala ulnarum
Afsat Anno 1688
Erich Nerbelius Junior