D17_090

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Skillingsmåhlen uti Ydre
härad och Assby sochen belägit
afmätt Anno 1692 aff

    Notarum Explicatio
Littera                                                                 Cappar
A. Siälfwa torpet med dess humble
    gård till 80 stänger
    Åckern beståår aff 3ne småå lyckor
    hwilcka häffdas till tredings säde
B. Wästra lyckan af öhr, med sandbeblan-
    dat                                                             -        18
C. Södra aff öhr något mullblandat                  -        21
D. Norra af sand och öhr                                -        13
    För steenrören utj den Wästra 2 ½ cappar
    såssom och den Södra lyckans steenröör
    till 2 kappar som här warda afdragne
    Effwen och för den Norra 1 kappe
E. Söder ängen af liung och kiärwahl                -        -            1 ½
F. Tompthagen af kiärwall                                -        -            1
    Af tepporne bergryss och steggwal               -        -            1 3/4
G. En betteshage af föga wärde med liung
    och bergryss bewäxt allenast på enna
    sydan något bethe till en koo och 2ne kalff-
    war.
H. Uthmarcken aff ringa bethe med berg
    ryss och liung bewuxen skougen till en
    deel dugligh till timber till uthuus tiänlig
    Giärdzle och wedbrand sampt någon
    löffskoug men ingen stöör
    Fyske utj Waabacken och Svensboa siöön
    något med nätt, men elliest med andra
    fyskerede intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Högmåla ägor mötha
Swensboo siön
Swensbooa ägor mötha här emoth
Fremma måhla ägor
Siöön Waabacken
Hultna ägor här till

Affäld mark
Ahl och gran skoug
Tahl och biörk skoug
Bäck
Bäck
Tahl och småå biörk skoug
godt bethe
oduglig ödeåcker
Ahl och biörk
Bäck
Steen
Winter wägh
Bäck
oduglig skuäcker måse
Skillingz Göllen
Bäck
Bäck
Bäck
Bäck
Bäck
                   
Scala ulnarum
Andreas Mörn