D18_006

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Hiälstad i Törnewalla sochn och Åkerboo häradh
i Östergötlandz lähn belägit

        Notarum Explicatio
Littera                                                                                                       Åker           Som-
et Numero                                                                                        Tunnor Kappar   marlas
    Hiälstad består af 2ne hemman bägge lyka stora i byemåhl                                    höö
A. Åker i Norra giärdet lermylla med klappersteen                              5        16
B. Jbidem leerjordh                                                                               5        16
C. Jbidem leerblanda dungjordh                                                            2        16
D. Jbidem leerblanda skiörjordh                                                            4        16
E. Åker i det Östra giärdet, lerjord med någon klappersteen iblandh    8        -
F. Jbidem skiörjordh                                                                               -        24
G. Åker i det Södra giärdet, leermylla medh klappersteen iblandh       18        -
H. Jbidem leerblanda skiörjord med någon klappersteen iblandh          3        24
J. Noch åker af ängen opptagen skiörjordh                                             2        24
K. Bysens äng består af ekar och små hassell-skog, sampt hårdwalds höö      -               12
    Jbidem starrwaldsblanda sterttings wall med fnugg                            -        -                8               
L. En beteshaga till bägge gårdarna af något ung granskog, iämpte
    hårdwalls beete för 5 kohr åth hwarthera.
M. Bysens samfälte uthmarck, dhen ganska ringa är, består af något ung
    granskog med några små lööfbuskar skarpt och magert muhlbete för
    4 paar oxar
Till denne by finnes skog till trinne någorlunda nödtorfftigt, men
inthet till stafwer eller wedebrand; Muhlbete ganska ringa och
magert; Jntet fiskie, ey heller fleera lägenheeter än dhe som finnes
i Special Description för hwardhera annoterade.

    Grannarna
Numero 1 {Hans Nielsson och    } Sämiehemman och rusthåll under Herr Majorens Compagnie
                 {Jöns Larsson             }                   
    Hafwer åker i det Norra giärdet, leeremylla med klappersteen            2        24
    Jbidem leerjordh                                                                                   2        24
    Jbidem lerblanda dunghjordh                                                               1        8
    Jbidem leerblanda skiörjordh                                                                2        8
    Jtem åker i Östragiärdet, leerjord medh någon klappersteen iblandh   4        -
    Jbidem skiörjord                                                                                    -        12
    Åker i Södra giärdet, leermylla med någon klappersteen ibland           9        -
    Jbidem lerblanda skiörjord med någon klappersteen iblandh               1        28
    Åker i lyckan af ängen optagen samfält med den andra grannen, skiörjordh  1    12
3. Noch der sammastädes särskilt                                                            -        6
4. Noch 2ne särskilte åkerlyckor widh gårdstompterne lerjordh             1        16
    Höö, hemma i byängen, hårdwall                                                         -        -                6
    Starrwallsblanda stärtting medh fnugg                                                 -        -                4
NotaBene Här till är och en skatte utjord i Linghem om 4 stänger i fult byamåhl,
    ligger i raadh och fåhr medh ofwannämbde byy
    Noch en dito i Vhlälfwa här i sochnen om 1 ½ spans afgiell, är dem /i/ tildelningen påförd
    men åtniuta der af ingen ränta effter den ännu intet är wederbörligen utbruten
Numero 2. Bengt Håkensson, sämiehemman 1. under Öfwerst Leunanten högwälborne Herr
    grefwe Axell Lillie, är oppfördt ibland dhe gamble byten och således remitterat till
    reef- och skattläggning; hafwer åker och äng lyka med ofwanstående
    hemman, föruthan af dhees enskylte tompt.
    Åker oppgiordh, leera med någon klappersteen iblandh                        1        24

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Linghems ägor möta här
Stratompta ägor möta här
Mantorpz ägor taga här emoot
Täppestad ägor i Wåldzbergz sochn möter här
Himbna ägor i Wålsbergz sochn möta på denne sydan

Tompt till Numero 1
Tompt till Numero 2
Hiälstad
Soldatetorpet
Backa
odugelig linda
Backa
Hårdwall
Sterttingswall
Ecke och hasselbacka med hårdwall
Hårdwall
Eke- och hassell-backa

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1695 af Niels Lundberg