D18_009

(Rubrik:)
Geometrisk Description
öfwer
Höllia hemman belägit i Wästerlösa sochn
och Wifolka härad, af mätt af
undertechnadt Anno 1694

    Notarum Explicatio
A. Höllia crone hemman    1                              Tunnor Cappar   lass

    Norra gärdet
B. Eett åhrs uthsäde lermylla                                3        16 3/4
C. Dungh leera                                                      5        20 1/4
D. Rölera och hårdh lera                                       4        19
E. Styf och hårdh lera                                            -        22 3/4
F. Sand leera                                                           -        7
G. Öhr jordh                                                           -        18 3/4
H. Gärdes höö der sammastädes                            -        -                3
Numero 1. Ny upplögt åcker dungh jordh            1        15 1/4 

    Södra gärdet
J. Andra åhretz vthsäde lerblandat mulljord          1        28 ½
K. Dungh leera                                                       4        16 1/4
L. Sandh leera                                                        2        7 3/4
M. Röö leera                                                          1        25
N. Syr jordh                                                           -        12 ½
O. Skiör leera                                                         -        16 3/4
P. Öhr jordh                                                           1        12 1/4
Q. Vthsädhe i en lyten åcker lycka dungjord        -        21 1/4
R. Gärdes höö                                                        -        -                4
S. Ängen Jntagan är en del godh hårdwall
    och en deel små stärtings gräs till höö              -        -                15
T. Starr hagen een lyten ängh är hårdwall
    medh någon starwall wedh bäcken till höö       -       -                 9
U. Storängen består en deel medelmåttigh
    hårdwall medh små börk, eek och hassel
    skogh bewäxt till höö                                        -        -                3
W. Noch i dito äng små starwall medh
    små börk och wydeskogh bewäxt, till höö        -       -                27
X. Een häst hage aff små granskogh
    bewäxt ähr gådt mulbete kan föda
    5 häst creatur
Y. Een kohage af små gran, någon eek
    och aspe skogh bewäxt, gådt mulbethe
    kan födha 10 koo beethe
Z. Höö aff en lyten ängh ny intaget, kallass
    Haget, är små starwall doch tyfwigh wall        -        -            4
Å. Eett torp kallas Skräddare torpet till
    vthsädhe i en lyten åcker lycka                        -        11

    Flere lägenheeter finnes jntet  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Warssås ägor mötha
Wäster lösa åker gärde möther
Wäster lösa ägors by mötha på denne sydan
Wästerlösa vthmark möther på denne sydan
Wäster lössa ängehump möter
Tildelninghs hump till Höllia möter
Speringe ägor mötha på denne sydan
Sånnårp ägor mötha alt här till
      
Sånorp hump på denne plaan
Sten backe
Sånnorp änge hump

Scala ulnarum
Anders Wetterman