D18_010

(Rubrik:)
Wyfolcka häradh Hargh sochn

    Notarum Explicatio
                                                                                            Tunnor Cappar    Lass
A. Bossgård Frällsse under Hultersta 1.

    Wästra giärdet
B. Ett åhrs uthsädhe, goodh leer jordh                                    4        20 3/4
C. Styf leer jordh                                                                     1        22
D. Sandh jordh                                                                        2        5 3/4
E. Uthsädhe af een åcker tegh, uptagen af ängen lerjord        -        8 ½
    Giärdes höö                                                                         -        -                2

    Östra giärdet
F. Andra åhrets uthsädhe godh leer jordh                                7        8 1/4
G. Flåthleera                                                                            1        29 1/4
H. Sandh och öhrjordh                                                            1        14 ½
    Giärdes höö                                                                          -        -                 2
J. Wästra ängen medell måttigh hårdwall till höö                    -        -                8
K. J dito engh starrwall till höö                                                -        -                4
L. Östra ängen mager hårdwall till höö                                    -        -                5
M. Uthsadhe af een åkerlycka uptagen af engen styf lerjord   -       11
N. Höö af een lythen ängehage hårdwall                                  -        -               4
O. Twänne stycken betes hagar af medellmåttigdt muhle-
    bethe, bewäxte af små biörck tall och ahleskough
P. En kalf haage  
Q. Humblegårdh till 40 stänger
R. Soldats torpet till uthsädhe                                                  -        15
S. Finhemmet har Bossgård 3 små tegar                                 -        13 ½
T. Höö der sammastädhes                                                        -        -             4

    Moo by som kommer medh Boossgård i tegeskiffte i
    åcker och engh, består af 3ne frällsse hemman, hafwa
    inthet stångefall, 2ne fru Brita Leyonskiöld och ett fru Anna
    Leyonskiöld till Skällinge tillhörige, af lyka jordmån som Bosgård
Numero
1. Norra gårdens byggnings tompt af     Numero 1.
2. Milla gårdens byggnings tompt af      Numero 2.
3. Södra gårdens byggnings tompt af     Numero 3.
4. Åckren i Wästra giärdet af                 Numero 4.
5. Åckren i Östra giärdet af                    Numero 5.
6. J engerne och andra lägenheeter hafwa desse
    3ne gårdar des proportion effter hwars
    och ens anpardt som Nummeris uthwysa:

7. Skougs marcken till denna gård och by, befin-
    nes medelmåttigh tarfweskough till smått timber
    sampt gårdhe fång och wedebrandh: men bergugh
    och stenugh marck, medellmåttigdt muhlbete.
8. Fiske watten till samma gårdh och by utj Hargh
    siöhn, till kattszeställen och noothdrag, och nääths
    uthlaggiandhe samfäldt.
9. Een kyrke vthiordh till vthsädhe sköörler                  -        29
10. Höö aff en lyten humpp i Wästra ängen                    -        -                2

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stallsbergs ägor gränssa på denna sydan
Här möther Wyfolka häradz marck all på denna sydan och hyt.
Hyppinge ägor mötha på denna sydan
Vivelen Lacus
Hargs prästegård ägor gräntzar på denna sydan och alt hyt
Hargs siön
Lergiärde ägor mötha här
Kåhlsta ägor gränssa här alt på denna sydan
Kyrkiohumpen möther här
Kyrkiosätters ägor gå alt här till

Långhagen
Finhemmet Soldat torp
Wäster gårdz kiärr engh
Stoora bergh med tall graan och små biörcke-skough
Rättare plattz
En afswedjat plan
Wäster gårdz hage
Bergh och stenugh marck med tallskoug bewäxt
Södra gårdz betes hage
Wäster gårdz enghage
Millan gårdz hage
Wäster gårdz hage
Kärr engh
Måse


Scala ulnarum
Afmätt Anno 1694 aff Anders Wetterman