D18_012

(Rubrik :)
Geometrisk Delineation
öfwer
Lille Hargh som wälborne fru Britta
Lagerfelt har sigh till bydt, för annat
wederlagh, effter des ägor äro så inblan-
dat medh Boo sätegårdz ägor
i åcker och ängh humpetahls, hwil-
ket nu är af hyst och lagdt undher
Boos sätegård. Jtem een kyrcc-
kiouthjordh kallas Kongzhult, som
nu är bebygdh, hwilka ägor och
lägenheeter äro belägne i Hargh
sochn och Wyfolcka häradh af-
mätt, rytatt, och calculerat
af undertechnadt Anno
    1694.

(Text i vänstra spalten:)

    Notarum Explicatio
                                                            Tunnor Cappar   Las
A. Lille Hargs byggnings-
    tompt är frällsse hemman    1.

    Norra giärdet
B. Ett åhrs uthsädhe leermülla               2        19 ½
C. Öhr jordh                                           1        17
    Giärdes höö                                        -        -            1

    Södra giärdet
D. Andra åhretz uthsädhe öhr jordh       1        1
    Flåttleera                                             1        4
    Giärdes höö                                         -        -            1 ½      
F. Ny uptagen åcker börckleera               -        24 ½
G. Höö af en ängh är hårdwall bewäxt
    af små börck och aspe skough kan
    bekomma till höö i medellmåttig
    åhrs tydh                                              -        -            6
H. Andra ängen befinnes fordom
    warit skiön skough, doch nu me-
    stedehles afswedjat, och kan af
    des rödningslandh bekomma
    till höö                                                   -        -        16 ?  

(Text till vänstra kartbilden:)
Stora Hargs ägor gränssa på denna sydan och hyt
Ahrn siön
Torpet Engens ägor mötha
Sätrorps ägor mötha
Åhlens ängh möther
Boos åker giärde

Boos ängh hage
Boo sätegård
Boos kalfhage
Boos åcker giärde
Boo engh på denna plaan

(Text i högra spalten:)
    Notarum Explicatio
Numero                                                        Tunnor Cappar    Lass 
1. Kongz hult en kyrkio uthjordh
    Denne utjordh befinnes mycket steen gry-
    tigh marck, hwarest några små fläckar af
    steen grusigh öhrjordh är upgiordt till
    åcker på åth skillige ställen i
2. twänne åckerlyckor, stenn grusigh
    öhr jordh till                                                  -        18 3/4
3. Noch i fyra små åcker lyckor af
    lyka jordhemåhn                                            -        22 ½
4. Ängen befinnes mycket stenigh wall,
    bewäxt af biörck, tall, ahl, gran, hassell
    och wickerskough, kan kasta af sigh höö
    enär medellmåttigh hööwäxt är                     -        -                6
5. Starr af Uufkiärret till höö                             -        -                2
6. Twänne små betes hagar af steen
    gryttigh marck, magert mulbethe

(Text till kartbilden:)
Leergiärde ägor
Torsnäs ägor mötha här
Boo herregårds skougs ägor mötha alt här

afswediat plan
gamalt swedie landh

Scala ulnarum
Anders Wetterman