D18_013

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Stens ängh som wälborne fru Brita Lageräelt
hafwer af cronan, för annat gammalt Allodial frälsse
i wederlagh till sigh handlat, belägit i Wy-
folcka häradh och Hargh sochn, och af
mäth i july månadh
Anno 1694

    NotarumExplicatio
Numero                                                                         Tunnor Cappar  Las
1. Steens ängh hemman 1/4       
2. Wästra giärdet jordmån består en dehl lermülla          1        5
3. Leerjordh                                                                     -        17
4. Öhrjordh                                                                      -        25
    Giärdes höö der sammastädhes                                   -        -             2
5. Mällan giärdet mager öhr leera                                   -        28
6. Öhrjordh                                                                      -        20
7. Östra giärdet leermülla                                                -        23
8. Öhr blandat leera, afdrages för stenröserne
    1/8, är 7 cappar är igen                                               1        28
    Giärdes höö der sammastädhes                                                            1 ½
9. Ängen till denne gård befinnes wara små hårdwall
    och bladhgräs, medh mycken eek, små biörck, hasell
    någon linn och graan bewäxt, kan kasta af sig höö
    enär medellmåttidh hööwäxt är                                    -        -             7
10. J dito ängh en plan små starrwall till höö                   -        -             3
11. En lythen kalfwe och betes hage är
    medellmåttigdt muhlbethe
12. Humblegårdh till    200 stänger
13. Lythet fiskewatn i Ahrn siön
14. Skougsmarken till denne gårdh befin-
    nes wara mycket bergu och steengry-
    tigh marck, sampt oduglige qwacker-
    måsar, doch ringa skough, af små tall
    biörck och ahlskough, magerdt muhlbete,
    flere lägenheeter inthet.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kulla ägor mötha
Stensäng Norregårdz ägor mötha
Suärsätters ägor mötha här
Torkellsbo ägor mötha här
Kappängen möther
Arn siön

Swedie landh
qvacker måse
gammal swedie landh
qvacker måse 
           
Skala ulnarum
Anders Wetterman