D18_017

Kartakt inskannad i 4 delar, D18_014, D18_015, D18_016 och D18_017.

Rubriken och övre delen av kartbilden finns under D18_015
.
Hela texten redovisas här under D18_17:)

Geometrisk Delineation
öfwer
Wälborne fru Britta Lagerfeltz frällsehemman Bakerkulla under
Boohs säthegård, förbytt emooth annat allodial frälsse belägit
i Wyfolcka härad och Hargh sochn afmätt af
undertechnadt     Anno    1694

    Notarum Explicatio
                                                                                                Tunnor Cappar    Lass
A. Bakerkulla hemman 1.
    Hwilket består af 3ne giärdens uthsäde, medh några der
    till af engen uptagne åckerparcker, som brukas till tredings
    säde 2ne åhrligen, och det 3die ligger i trädhe, som nedan
    före praescription uthwysar.
B. Östra trädes giärdet som består jordmåhn af öhr-
    jordh medh många stennröser utj åckeren till uthsädhe         2        8
    Giärdes höö der sammastädhes                                              -        -             3
C. Millan rough giärdet består äfwen af Öhrjordh,
    men för stenn rööserne skull afdrages 1/8 dehl, blif-
    wer altså igen till uthsädhe                                                   1        31
    Giärdes höö ibidem                                                               -        -              6
D. Wästra korn giärdet består och af öhrjordh
    men för dhe många steenröserne skull afdrages 1/8 dehl
    blifwer altså igen till uthsädhe                                              1       22 1/4
E. Norra lyckan uptagen af engen till uth-
    sädhe öhrjordh                                                                       -        20
F. Giärdes höö, så wäll som i Wästra korngiärdet
    som höö i Norra lyckan, kan kasta af sigh när
    medellmåttigh hööwäxt är, tillsammans                                -        -             11
G. Släth Eeksängen af hårdhwall, blaad grääs, medh
    biörck, ahl och någon ekeskoug bewäxt, doch stenugh wall  -        -            10
H. Dito små starrwall der sammastädhes                                   -        -             2
J. Amna kiärret starrwall till höö                                                -        -             2
K. Gran kiärret af sanck kiär engh, bewäxt af små
    biörckeskough kan kasta af sigh när meddellmåt-
    tigh hööwäxt är till                                                                 -        -             5
L. Haagh engen små starr till höö                                              -        -             4
M. Een koohage mycket bärgh och stenugh marck, af
    medellmattigh graan, tall, och små biörckeskog
    bewäxt, skarpt muhlebethe
N. En hästhage meddellmåttigdt muhlbete
O. Skougzmarcken, till denna gårdh befinnes bergu
    och stenngrytigh marck, medh oduglige måsar, be-
    wäxt af små tallskough, men skougsmarcken be-
    står een dehl af smått timber, och till giärdzell,
    giärdefångh sampt wedebrandh till nödtorften
    föruthan någon små biörkeskough iblandh till
    lööfz brytandhe, skarpt muuhlebethe.
P. Humblegårdh om    100 stänger.
Q. Fiskewatten i Graansiöön, och Måhlnsiöön, all-
    lenast een kattssja, och elliest fiskas medh nääth-
    läggiandhe, om wåhr tydhen enär fiskeleeken på-
    står, elliest kan inthet fåås någon fisk.
    Flere lägenheeter finnes inthet.

(Text på kartbilden D18_015:)
Sätrorp ägor mötha alt här till
Afswediat plan
Måhln Lacus
Bergh backe med graanskogh
Berghbacke
Berghbacke
Engens ägor mötha här
Engetorpetz engh här på denne plaan
Bergh backe
Afswediat plan
Drustorp och Lappängens ängh möther här

Måhln måhsen
Måhln måsen
Sättrorp ägor1 (...mötha alt här till)
Skougzmarcken af stoora bergh(...tall grahn någon biörkeskough bewext)
Måhlna måhse
Kiärr engh
Eck backe
Koohagen af stoora bergh bewäxt med
medelmåttigh gran tall och små biörckeskough
Afswedhjat plan
Torkelsboo ägor mötha på denna sydan alt här in1 (...till)
 
(Text på kartbild till D18_017,
text inom parentes är text som fortsätter från D18_015:
)

(Sättrorp ägor...) mötha alt här till
(Skougzmarcken af stoora bergh...)  tall grahn någen biörkeskough bewext
Steenbacke afswediat
Broby ägor mötha...här till
Grahn siöhn
katzsan

Back stugu
Bergh backe
Wastorp ägor mötha på denne sydan
Öögiärdz måhsen

Schala ulnarum
Anders Wetterman
 
_______________________
1) Texten fortsätter på D18_17, här inom parentes