D18_018

(Rubrik t.h.:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Borgz hemman som förr warith
frälse till Herr Wihielm Klärk, nu förbyt till
cronan, belägen i Wyfolcka häradh, Hargh
sochn affmätt aff vnderteknadt
Anno 1693

    Notarum Explicatio
Numero                                                                  Tunnor  Cappar  Lass
1. Borghz hemmans byggningz tompt

    J Östra gärdet
2. Eett åhrs vthsädhe öhr och sandjordh                   1        25 ½
3. Wästra gärdet öhr och skiörlera                            2        19
4. Andra åhretz vthsäde i Wästra tompten
    Jordmån består aff skiörlera                                   -        24 
5. Höö der sammastädes är hårdlera                          -        -             4

    J Södra gärde
6. Består jordmånen af mull och röö spicklera         2        12
7. Maa engen är godh kiärr wall kan
    kasta af sigh höö enär medelmåttigh hööwäxt är  -        -             25
8. Wywelss äng /är/ godh hårdwall till höö               -        -             12
9. Noch Jöns Larsson hafwer till vthsädhe
    i twänne gärden till fördeel öhr och sandiord       -        12
10. Andra åhretz vthsädhe i twänne gärde                -        9
11. Höö aff 3 små rödningz landh                             -        -              2 ½
12. Noch höö i maa ängen                                        -        -              1 ½
13. Skogz marcken till denna gårdh befinnes
    bergu och stenigh mark, dåck skogh till
    småt timber, sampt gårdefångh och wede
    brandh till nödtorfften
14. Fiske watten i Wywelen och Hälghslätt
    siön, medh noot och nätt sampt 5 kattzor
    i Hälgeslätt siön
15. En miöl qwarn som går höst och wår
16. Humble gårdh om    200 stänger
    Flere lägenheter jntet

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wywelen Lacus
Rotbro ägor mötha här
Hålbo ägor mötha här
Brötz ägor mötha här in till
Strånger ängh möter
Biörnorps ägor mötha
Hälgslätt siön
Hålbo qwarns ängehump möther
Hälge slätz ägor mötha här
Präste gårdz ägor

Sqaller bäcken
Swinerygg skiälet
En twistigh plan emellan Hålbo qwarn? och Borgz ägor
Långh bärgz moen ähr bergh och stenigh marck
bewext aff med tall, gran, och små börkeskogh
Åbergs klinten
Meckels fälla rör
Swedie fall
Bergh backe
Denne plan ähr bewäxt medh små gran och ahle skogh
Bärgh backe
Bergh backe
Tärn hälla
Långh vdden
Hålbo ängh
Biörnorp ängh tegh

Schala ulnarum
Anders Wetterman

(Senare skriven text i marginalen:)
Reviderat 1751 för ..der? Rosenholms byte
af M Beckman