D18_020

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_019, D18_020, D18_021 och D18_022.
D18_019 baksida utan text, D18_021 baksida utan text,
D18_022 övre del av kartbild.
D18_20 rubrik, nedre del av kartbild och text Notarum Explicatio.
Texten redovisad i sin helhet här under D18_020:
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Högwälborne Herr Hoff Canslären Johan Bergenhielms
sätegård Hultersta i Wyfolcka härad och Möhlby sochn belägen
med des underliggande
hemman och torp innom råå och röör, hwilken är afmätt rytat och cal-
culerat dess rätta qwantitet och qvalitet Anno 1695
Af vndertechnadt

    Notarum Explicatio
                                                                                 Tunnor Kappar  Lass
A. Hultersta säterye
B. Gambla byggnings tompten medh ladugården
C. Trägården
D. Humblegården
E. Kåhlgården
F. Kallfwehagen
G. Rudam

    Norra giärdet
H. Ett åhrs vthsäde, hårdlehra                                    22       3 1/4
J. Medellmåttig lehra                                                   8        4 1/4
K. Röölehra                                                                15        1 1/4
L. Skiöhr lehra                                                            1         9 3/4
    Giärdes höö der sammastädes                                 -        -                10

    Södra giärdet
M. Andra åhrets vtsäde, medellmåttig lehra              33        13 3/4
N. Röölehra                                                                1         13 3/4
O. Hård god lehra                                                      12        17 1/4
    Giärdes höö der sammastädes                                -          -                 8

    Engiarne
P. Lillengen som warit uthlagd till hästhage kan
    för äng uptagas och af sig åhrligen kasta höö,
    hårdwall                                                                  -        -                10
Q. Starrwall                                                                -        -                10
R. Spång hagen godh grässwäxt till höö                    -        -                23 1/8
S. Spång engen består af små starrwall                      -        -                9
T. Hårdwall                                                                 -        -                18
U. Stoor engen består af små starrwall                       -        -                52
95. Fnuggwall                                                             -        -                18 3/4
W. En oxhage af granskoug bewäxt, medelmåtigt bethe
X. Koohagen är af gran- och tallskoug bewäxt, af
    berg och steengrusig mark iblandh, medell-
    måttigt muhlbethe.

    Torpen
1. Spånga torp åboos af Lars och Anders
2. Ett åhrs vthsäde i Norra giärdet, af kiärf lerjord         4        2 ½
    Giärdes höö                                                                 -        -                 1
3. Andra åhrs uthsäde nämbligen i Södra giärdet
    af medellmåttig lerjord                                                2        7
4. Tridie giärdett, god leehra                                           1        14
5. Höö i Spångängen af hårdwall                                     -        -                7
6. Hård måsswall                                                              -        -                5
7. Storängztorpet som ryttaren Anders åbor
8. Är en nys uptagen åker af lehrjord                               -        26 3/4
9. Höö af en medellmåttig hårdwalls äng                        -        -                 5
10. Vgletorp som Anders Christersson åbor
11. Ett åhrs utsäde i Norra giärdet, röölehra                     2        31 1/4
     Giärdes höö                                                                  -        -                ½                                                   
12. Andra åhrets uthsäde, medellmåttig lehra                  2        7 1/4
13. Rööleera                                                                     -        14 1/4
    Giärdes höö                                                                  -        -                1
14. Höö af en hård måsswalls eng                                   -        -                 4
15. Skarp hårdwall                                                           -        -                1 ½
16. Af en sank kiärräng höö                                             -        -                3
17. 2ne beteshager medh talleskoug bewäxt, är
    bergh- och stenig wall
18. Klefwe, som Anders Nilson åbor, upgiordt af vth-
    marken.
19. Ett åhrs utsäde i twänne åckerlykor börckleera            1        18 ½
20. Andra åhret uthsäde i twänne åckerlykor börklera       1        29
21. Höö af 2ne små hårdwals ängiar                                    -        -                3 
22. Twänne sanka kiärrängar af starrwall till höö                -        -                6 ½
23. Af ett rödings land till höö                                             -        -                2 ½
24. Nybygget Kiällberget som Tore åbor
25. Ett åhrs vthsäde af ny upbruten stubbåker, biöcrkleera  -        20
26. Andra åhrets uthsäde ny stubbåcker börklera                 -        20
27. Höö af en måsswallsäng                                                 -        -               5
28. Nybygget kallas Lyan som Swen Månsson åbor
29. Till detta torpet och nybygge är intagit een plan
    en deehl af Stoorängen och en dehl af skougen, hwil-
    ket synes1 medh tyden /synes/ en dehl tiänlig wara at up-
    giöras till åcker wed pass till bägge åhren                      3        14
30. Höö der sammastädes är hård- och små starrwall        -        -                5
31. Nybygget kallas Wrå, som Anders Börgesson åbor
32. Ett åhrs vtsäde, öhr och börcklehra                              1        1 1/4
33. Andra åhret samma jordemåhn                                    1        4
34. Af ängen är hårdhwall till höö                                      -        -                3
35. Nybygget kallas Ekebacken
36. Ett åhrs vthsäde öhr och börklera                                2        8
37. Andra åhrets utsäde, mager lera                                  1        23 3/4
38. Höö af ängen är hårdwall                                             -        -                4
39. Är en liten kalfhage
40. Ryttaretorp som Lars Gällersteen åbor
41. Hafwer till vthsäde in alles af rööleera                        1        19
42. Höö der sammastädes                                                   -        -                -
43. Nybygget Oxhagen som Jöns Börgesson åbor
44. Vtsäde af en ny upgiord åcker, skiörleera                    -        25 ½
45. Af ängen är höö mestadels starrwall                            -        -                3                                                          
46. En lythen bethes hage
47. Nybygget Löthan som Swän Jssraelson nyligen up-
    tagit, är intet uprögt till någon åker, utan alle-
    nast en kåhlgårdzland, af den plan som af koo-
    hagen är intagen kan bekommas höö, magerwall           -        -                5
48. Stoora Broslätt som Swän Larsson åboer
49. Ett åhrs uthsäde i Wästra giärdet, medellmåttigh lee-
    ra                                                                                    -        19 1/4
50. Flåthleera                                                                     2        8
    Giärdes höö                                                                    -        -                3
51. Andra åhrets vthsäde rölehra                                       2        14
52. Vthsäde af en åckerlycka rölehra                                 -        11
53. Höö af en lyten hårdwals engh                                     -        -                3
54. Af Måhsängen bekommies starr och fräken                 -        -                8
55. En bethes hage af börck, ask, tall, och gran
    bewäxt
56. Lilla torpet Broslät som Jssraell Swensson åboer
57. Ett åhrs vthsäde medelmåttig lehra                               -        12
60. Börklera                                                                        1        28
61. Är en sank kiärr äng höö till                                          -        -                4
62. Grässkiärret är till ½ parten hårdh wall och
    halfparten starrwall till                                                    -        -                6
63. En lyten hårdwalls äng som brukas af Måns
    Ersson i Löthen till höö                                                   -        -                4
64. En lyten kalfhage
65. Långerydz torp som Lars N åbor
66. Vthsäde deth ena åhret öhr och mulljord                       -        18 ½
67. Andra åhrets vtsäde af samma jordmåhn                       -        21 ½
68. Af stenig hårdwåll bekommes höö                                -        -                1
69. Af sank kiärräng, som med börk och ahl bewäxt          -        -                3
70. Jbidem Långryds torp Johan Pålack åboer
71. Ett åhrs vtsäde, öhrjord                                                  -        29
72. Andra åhret öhrjord                                                       1        22
73. En stenig hårdwals äng till höö                                      -        -                2
74. Af en sank kiärräng till höö                                            -        -                3
75. En bethes hage, skarpt muhlbethe och stenig
    marck.
76. Lytet fyskie watten i åhn som faller uth wid
    Möhleby, dock af intet wärde. Till sätegården

(Text i mellersta spalten:)
                                                                                             Åcker          Eng
                                                                                      Tunnor Kappar  Lass
77. Lunnarp Frällse hemman ½

    Roug-giärdet
78. Östra sandlyckan består jordmån af öhrsandh           1        1 ½
79. J ängen opgiord åcker, börklehra                               -        21 1/4

     Korn giärdet
80. Jordemåhn består af flåtlehra till vtsäde                   1        16 ½
81. Öhrjord                                                                      -        21 ½
82. Giärdes höö                                                               -        -                1

    Trädes giärdet
83. Börcklehra                                                                 -        18 ½
84. Swartmylla                                                                1        3 1/4
85. Grundh leermylla                                                       -        14
    Giärdes höö                                                                  -        -                1

    Engierne
86. Wäster ängen består mästedels af hårdwall till           -        -                10
87. Fnuggwall                                                                   -        -                 6
88. Är en lyten mager hårdwalls äng bekommes höö       -        -                1 ½
89. En lyten kalfhage
90. En lyten betes hage, skarpt muhlbete
91. Ett torp Börckebäcken benemdh som planterat är på
    Lunnarpe ägor, hwilket Jon Ersson åboer, är
    nybygdt.
92. Hafwer till vtsäde i twänne vpröyde lyckor, öhrjord    -        19
    Giärdes höö                                                                    -        -                2
93. Höö af ett stenigt rödingz land                                     -        -                ½
94. Uthmarken består af berg, sten och stor morasig
    mark, bewäxt med tall. gran, biörk och ahlskog.
    Tall och gran till timber duglig sampt gärdzell och
    stör, medellmåttigt muhlbete.

(Text i vänstra spalten, senare tillägg:)
Observationer öfwer chartan uppå Hultersta
sätery, giorda åhr 1732 wid skattläggningens
öfwerseende.

Littera                        Efter char-                    Efter Observation
                                   te beskrifningen           figurernas innehåld.
           Aker                                             Innom dy-        När dy-
           Norra giär-                                    kerna               kerna efter
           det                                                                        9 alnars bred tages   
                                 Tunnor Cappar   Tunnor Cappar  Tunnor Cappar
H.                                 22     3 1/4           22     10            24      10
J.                                    8     4 1/4            8       7 1/4        8       18 1/4
K.                                 15     1 1/4          15       24           16     11
M.                                33      13              34      9 1/4        34     9 1/4

    Spånga torp
Numero                              
3.                                 2        7                2        4 ½           2        4 ½
Nybygget
Kiellberget
26.                              -        20                -        25             -        25                                                                                                   
32.                              1        1 1/4           1        3 ½           1        3 ½
57.                              -        15 3/4          -        19 ½         -        19 ½
59.                              -        12                -        13             -        13
81.                              -        21                -        16 1/4       -        16 1/4
83.                              -        18 ½            -        17 1/4       -        17 1/4
84.                              1        3 1/4            -        1              -         1
85.                              -        14                -         18 ½        -        18 ½

De öfriga observationer
öfwer Hultersta, sees
af 1732 åhrs Memorial
öfwer dess skattlägg-
ning.
(Text t.h. om siffrorna:)
Härwid observeras
att chartan på 2
sätt är utrecknad
1mo efter hwars
och ens figurs inne
håld effter Delinea-
tionen, men emä-
dan dykerna altför
ansenligt breda äro
upritade, så har man
2do recknat ut hela å-
kren dock hwar liter
för sig, och sedan af-
dragit dykerna inne-
håld effter 9 alnars bredd
hwilket sätt är säkrare
än det förra.
NotaBene under Numero 85 har
man inrecknat 2
åkrar som äljest synas
höra til 89 emädan
Numero 89 /chartets/ är en kalfhage
som dessa figurer alde-
les intet kan com-
petera, hwarföre där
til en thera af Numero 90
höra lärer.

(Text på kartbilden D18_022:)
Hale ägor möta på denne sydan
Eldzlösa ägor möta här
Bergh Backe gran
Bergh
Backe af gran skog
Skoug
På denne plan ähr bergh och sten grytigh mark
Bewäxt aff medelmåtigh gran, tall, och börke skogh
Kåhlmåhls2 (...ägor komma här)
Bergh backe
gamalt swedie landh
Stora bergh och steen grytigh2 (...morasigh marck
Hwyt måsen
Bewäxt af  tall garn biörk och ahl2 (...skogh)
Tall gran dugeligh till gådt timber
Mörckeskoghz ägor möta på denne sydan
Betes hage till Klefwa
odugh-ligh åcker linda
Klefwa måse medh små tall skogh bewäxt
Bergh och mäst onyttigh mark på denne plaan
(Öhrbergzhult ägor möta och gränsa)3...på denne sydan

Schala ullnarum
Anders Wetterman

(Text på kartbilden till D18_020)
(Kåhlmåhls...)4 ...ägor komma här                
Kåhlsta ägor komma här emoot
Bergh
Tall4 gran
och
4 biörke
någon g4...?
Bergh och stenigh marck
Bewäxt aff tall gran börk och ahl skogh
gammal swedie land
gammal swedieland
Grytmåhls ägor gräntza här intill
(Stora bergh och steen grytigh...)4 ...morasigh marck 
...skogh
Öhrbergzhult ägor möta och gränsa (...på denne sydan)4
 
_______________________
1) Det första synes överstruket och i stället infogat senare
2) Texten fortsätter på D18_020
3) Text som fortsätter från D18_020
4) Text som fortsätter från D18_022