D18_023

    Notarum Explicatio
                                                              Tunnor Cappar   Lass
A. Egby torp frälse hemman 1
    Som sahlig kyrko herden Herr Lars
    Wretelius, sigh till handlat be-
    sittningz rätten och nu änckian
    Jngebor Emman posiderar och
    besitter, belägen i Mölby sochn
    och Wyfolcka häradh affmätt
    Anno 1695 af vndertecknadh
B. Eett åhrs vtsädhe i Wästra gärdet
    leer mylla                                             7        14 ½
C. Mull och klapperestens jordh              1        30 1/4
D. Sandblandat skiörleera                        4        1
    Gärdes höö                                            -        -              1 ½
E. Andra åhrets uthsädhe i Östra
    gärdet leermylla                                   4        3
F. Lerblandat sandmylla                           2        14 ½
G. Biörkleera                                            3        24
    Gärdes höö der sammastädhes              -        -              2
H. Höö af en medelmåttigh hårdwals
    ängh bewäxt medh någon eek, hassel
    biörck och granskogh                            -        -            16
J. Höö af Kiällhagz ängen godh hård
    wall                                                        -        -            7
K. Twänne stycken små bethes hagar
    af medelmåttigt mulbethe

(Text i högra spalten:)
                                                                   Tunnor Cappar   Lass                                                               
L. Een miölqwarn nybygdt om twänne
    qwarner  
M. Humble gårdh om    200 stänger
N. Eett soldatz torp som Anders Ek åboer
O. Hafwer till vthsädhe sandmylla                 -        21 
P. Een lyten hårdwals ängh som häfdas
    och brukas till Spännare hemmet
    kan kastra af sigh höö i medelmåttig åhr    -        -            3
Q. Höö af en lyten holme är fräcken              -        -            1
R. Något fiskewatten i Molby åhn
    medh mierdar om wåhrtydh.
    Flere lägenheeter finnes jntet

Anders Wetterman

(Text på kartbilden:)
Schala ullnarum

Möleby äng möter
Prästegårdz koohage möter här
Miölkulla
Egby
Prästegårdz åckergiärde möter
Spännarehemmets ägor möta
Spännare hemmet