D18_026

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_025, D18_026, D18_027 och D18_027a
Kartbilden syns på D18_027, texten Notarum Explicatio på D18_026.
Hela texten redovisas här under D18_027.

Text från D18_026:
)

    Notarum Explicatio
               
                                                                  Tunnor  Cappar   Lass
    Norre bärga by består af 4
    hemman 3 hela och eett halfft aff hwilka
    dett södersta hemman är till reef förordnat
    Nämligen

A. Qwartermestaren Petter Stridmanz
    hemmans gårdz byggningstompt, hafwer i bymål 3 stänger

    J Södra gärdet
B. Ett åhrs vthsädhe lermylla                                        3        29
C. Skiör leera ringare jordmån                                     4        6 3/4
    Gärdes höö der sammastädes                                    -        -                ½

    J Lilla gärdet
D. Modh mörlera                                                         1        13
E. Gärdes höö der sammastedes                                   -        -                3

    Norra gärdet
F. Leermylla                                                                 2        24
G. Flåt och dungh leera                                                5        30
H. Syrsandh                                                                  2        3 ½
J. Ängh lyckan mager skiörleera                                  1        18
    Gärdes höö                                                                -        -                1
K. Storängen mager och måsigh hårdwall till höö       -        -                4
L. Ängen Åmoerne medelmåttigh hårdwall                 -        -                3
M. Höö aff en lyten kiärf måsigh hårdwalzäng            -        -                4 
N. Höö aff Lilla holm ängen kärf hårdwall                  -        -               1 3/4      
O. Een lyten ängehage lagdh till betes hage
P. Een betes hage medh nödtorfftigh skogh af
    gran, tall, biörk ahl och eneskogh bewäxt
Q. Andra betes hagen medelmåttigt mulbete
R. Sand lyckan brukas till häst hage men
    åckeren der sammastädes för warit brukat ähr
    lagdh i linda till vthsäde                                             -        16
    Till denne gårdh befinnes nödtorfftig skogh
    till gärdsel och stör, sampt wedebrand medelmåtigt
    mulbete, lytet fyske i Mölby åhn när det brukas
Numero
1. Niels Ambiörnsons heman frälse till
    Herr Edfwert Horns arfwinge har i bymål 3 stänger

    J Södra gärdet
2. Dätt ena åhret till vthsähe, lermylla                            3        11 3/9
3. Skiör leera                                                                   4        14
    Gärdes1 der sammastädes                                            -        -                 ½  

     J Lilla Gärdet
4. Godh möhrleera                                                         1        8 3/9
    Gärdes höö dersamma städes   Littera E                    -        -                3

    J Norra gärdet
5. Lermylla till vthsäde                                                  2        14
6. Flåt och dungh leera                                                  5        -
7. Syrsandh                                                                    1        17
8. Ändhen lyckan mager skiör leera                              1        16
    Gärdes höö                                                                 -        -                1
    Höö aff Storängen mager och måsigh hård Numero K  -    -               4
    Ängen Åmoerne medelmåtig hårdwall Numero L     -        -                3
9. Höö aff en ängehage är kiärf och måsigh hårdwall    -        -               7
10. Höö af en lyten änge hage hårdwall                         -        -                3
11. Till vthsädhe i Sandlycke hagen sandiord                -        15
12. Höö der samma städes                                              -        -                2
13. Tre stycken betes hagar medh nödtorftigh
    skogh af gran, tall, biörk ahl och eneskogh bewäxt
14. Ett soldatz torp vptagen aff hagen till vthsädhe        -        22
    Höö der sammastädes                                                 -        -                3/4
15. Humble gårdh om     200 stänger 

16. Anders Anderssons gård frälse
    till Herr Petter Rossenholm haffwer i bymål 4 stänger

    J Södra gärdet
    Dät ehna åhret till vthsäde lermylla Numero 2          4        15 1/9
    Skiör leera                                        Numero 3          5        29 3/9
    Gärdes höö der sammastädes                                     -        -                 3/4
    Lilla gärdet godh mörleera till vthsädhe Numero 4   1       21 7/9
    Höö där samma städes                  Littera E               -        -                 4

    Norra gärdet
    Leer mylla till vthsädhe                Numero 5             3        8
    Flåt och dungh leera                    Numero 6              6        6/9
    Syrsandh                                    Numero 7               2        3/9
    Höö der sammastädes                                                -        -                1 1/3
    Ängh lyckan mager skiörlera       Numero 8             2        -
    Höö af Stoor ängen                    Littera K                 -        -                5 1/3
    Höö af ängen Åmoerne              Littera L                 -        -                4
17. Höö aff Hump ängen bewäxt
    af eek och hassel skogh är
    medelmåttigh hårdwall                                                -        -                10  
18. Höö aff Holm ängen aff eek, gran och tall bewäxt    -       -                 4
19. Sandlycke hagen aff eek och hassel bewäxt till höö  -      -                  2
20. Tre stycken betes hagar aff medelmåttigt bethe
    medh gran tall ahl och börke skogh bewäxt
21. Humble gårdh om 250 stänger

21. Niels Börgeson gård fralse till Hultersta
    Sätery hafwer i bymål    2 stänger
    Eett åhrs vthsädhe i Södra gärdet lermylla Numero 2     2      7 5/9
    Skiör leera                                           Numero 3             2      30 6/9
    Vthsädhe i Lilla gärdet mörlera           Numero 4             -        26
    Gärdes höö                                         Littera E                -        -            2

    Norra gärdet
    Lermylla                                         Numero 5                1        20
    Flåt och dungh lera                         Numero 6                3        3/9
    Syrsandh                                         Numero 7                1        6/9
    Gärdes höö                                                                      -        -            ½
    Ängh lyckan mager skiör lera        Numero 8                 1        -
    Höö af Stor ängen                          Littera K                   -        -            2 2/3
    Höö af ängen Åmoerne                  Littera L                   -        -            2
23. Höö aff en änge hage hård wall                                     -        -            6
24. Höö aff en lyten ängehage hårdwall                              -        -            1 ½
25. Sand lycka hagen är mestedels bergu och stenugh
    allenaast en lyten kan wedh åhn till höö                         -        -            1
26. Twänne stycken betes hagar aff små gran, tall
    och börke skogh bewäxt
27. Humble gårdh om     100 stänger
28. Een betes hage samfält till hela byn medelmåtigt bethe
29. Lillängen och samfält till byen men vthlagdt till
    mulbete emedan ängewallen är skrin och mager
30. Eett soldatz torp haffwer till vthsädhe                            -        20 3/4
31. Nödtorfftigh skogh till hela byen till gårdefångh och wedebrand
32. Littet fiske i Mölby åhn till hela byen
                                
(Rubrik här under D18_027:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Norrberga by i Mölby sochn och Wyfolcka häradh
Belägit j hwilken by är ett hemman som Salig Cammar rådet
Herr Gustaf Perssons erfwingar, hafwa afstådt till wederlagh
emoot Aleby sätegårdh och vnderliggandhe godz i Vplandh,
Affmätt Anno 1693
aff vndertecknadh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hasslorp Hablorp ägor mötha på denne sydan
Solberga ägor mötha här på denne sydan
Södra Bärga ägor mötha på denne sydan
Kyrckeskogs ägor mötha
Hablorp ägor mötha
Torp till Hablorp

Eck och hasel skogh
Eek och hasel
Kalfwe hage
Lille skogen samfält till hela byen
Kiär
Tore måse
Tore Måse öhn

Scala ulnarum
Anders Wetterman

(Text i marginalen, senare tillkommen, lite text saknas i högra kanten:)
Reviderat in Julii 1738 för fru ...?
der lindes byte vide Memorial .. octobris

______________________________
1) Höö uteslutet