D18_029

    Notarum Explicatio

Numero                                                                            Tunnor Cappar  Lass
    Lunta by består af 4 hemman
    Twänne crono och 2ne frälse belägen i Wyfolcka
    häradh och Wyby sochn, hwarest ett halfft hemman är till
    reef och skattläggningh förordnat: nembligen
1. Nills Nillsson Crono hemman 1

    Norra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe skiör lera                                             4        4
3. Flåttlera                                                                           2        27
    Giärdes höö der samma städhes                                      -        -                ½

    Södra giärdet
4. Andra åhrs uthsädhe leermylla                                       1        27
5. Ööhr och skiörlera                                                          2        16
6. Skiöörleera                                                                     1        26 3/4
7. Dungh jordh                                                                   2        -
     Höö der sammastädhes                                                  -        -               ½
8. Stoor engen är mager och tufwigh fnuggwalls ängh
    kan kasta af sigh höö, enär medelmåttig hööwäxt är      -        -              3 ½
9. Lille ängen är tufwigh wall af små stärtinghs
    grääs till höö                                                                    -        -             4
10. Höö af en lyhen engehage är små stärtings gräs           -        -              4

11. Jöns Månssons gårdh crono hemman 1

    Norra giärdet
12. Ett åhrs uthsädhe skiörleera                                       7        15 ½
13. Flååth leera                                                                 4        2 ½
    Höö der sammastädes                                                  -            -            -

    Södra giärdet
14. Andra åhrs uthsädhe leermylla                                  4        1 3/4
15. Öhr och skiörleera                                                     3        12
16. Skiörleera                                                                  3        15 ½
17. Dungh jordh                                                              3        13 ½
     Höö dersammastädhes                                                -        -                1
18. Höö i Stoor ängen                                                      -        -                10
19. Höö i Lille engen                                                       -        -                8
20. Uthsäde i Juthlyckan skiör lera                                 1        8 3/4
21. Höö der sammastädhes                                              -        -                2
22. Uthsädhe i Södra ängs hags lyckan dungh jordh       2        11
23. Höö dher sammastädhes                                             -        -                3

24. Pähr Jönssons gård herr Öfwerst lieutnampten
    Carll Håltz frällsse hemman    3/4

    Norra giärdet
25. Ett åhrs uthsädhe skiörleera                                      4        25 ½
26. Flått leera                                                                  3        1
    Höö der sammastädhes                                                -        -             3/4

    Södra giärdet
27. Andra åhrs uthsädhe leermylla                                  3        9 3/4

(Text i högra spalten:)
                                                                                   Tunnor Cappar    Lass  
28. Öhr och skiörleera                                                     -          -
29. Skiörleera                                                                  2        13
30. Dungh giordh                                                            -        24 1/4
    Höö dher sammastädhes                                             2        241
    Höö i Stoor engen                Numero 18                     -        -                7?
    Höö i Lill ängen                    Numero 19                    -        -                6 ½
31. Uthsädhe i Juthlyckan är skiörleera                          -        17

32. Lennardt Jonssons gårdh, Herr häradzhöfdingen
     Mauritz Holds frällssehemman 1/4

    Norra giärdet
33. Ett åhrs uthsädhe skiörleera                                      2        17 ½
34. Flåttleera                                                                   1        15 ½
    Höö der sammastädhes                                                -        -                1/4
 
    Södra giärdet
35. Andra åhrs uthsädhe är leermylla                            2        18
36. Öhr och skiörleera                                                   1        5
37. Skiörleera                                                                 -        13 ½
38. Dungh jordh                                                            1        8 3/4
    Höö der samma städhes                                             -        -                1/4
    Höö i Stoor ängen                Numero 18                    -        -                2 ½
    Höö i Lille ängen                  Numero 19                    -        -                2
39. Höö i Änghagen små jordhwall                                -        -                4
40. Fins och en ängehage ibidem som brukas af Måns
    Swensson i Skortteby kan kasta af sig höö                 -        -                6

    Skatte vthjord
    Lyder till Samuell Månsson i Spärringe och Wä-
    sterlösa sochn, säyes wara 1/8 dels jordh i Lundta
    by, och är uthbydt i een hump i begge giärden
41. Norra giärdet leermylla                                             -        29 ½
42. Södra giärdet leermylla                                             -        21
43. Denne by hafwer samfäldt sitt
    muhlebethe medh Skortteby och Ahlkarp
    af medellmåttigt muhlebethe, Jngen skough
    allenast små eenbuskar, som marcken är
    öfwerwäxt medh: och flere lägenheeter
    finnes inthet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skortteby Luntas sampt Alkorpa samfälte uthmarck mötha på denna sydan
Skorteby ägor mötha på denna sydan
Kårarpz ägor mötha

Odugligh steen backe
Steen bake medh små hasel skogh bewäxt

Scala ulnarum
Affmätt Anno 1693 af Anders Wetterman     

____________________________
1) Fel siffor i fel kolumn, hölass under åkerarealen?