D18_031

Kartakt inskannad i flera delar:
D18_030, D18_031, D18_031a, D18_032, D18_033, D18_034,
D18_035, D18_036, D18_037 och D18_038. Ursprungstexten
finns under D18_031 och D18_038, senare text under D18_035, D18_036, D18_037
Kartbilder på D18_031, D18_033 och D18_034
Baksidor på D18_030, D18_031a och D18_032.
Text på denna sida börjar med rubrik t.h.:
)

Geometrisk delineation
öffwer
Lundby byy beståendes aff 5 hem-
mann och 5 vthjorder, belägen j
Wyfolcka härad och Sörby söchn.
Är effter ordres affmätt, rytat och
calculerat Anno 1695 af

    Notarum Explicatio
 
                                                                                    Tunnor Kappar   Lass
    Lundby byy
1. Norregården som Oluff Anderson åbor
    Jmmediate crono. Hafwer i byamåhl 3 stänger a 6 alnar

    Norra giärde
2. Ett åhrs vtsäde lehrmylla                                            4        19
3. Röö mull leera                                                            2        18 1/4
4. Dungjord                                                                    -        16 1/4 
5. Rööleera                                                                     -        17
6. Mager röölera af ringa wärde                                     -        11
7. Dungjord i wederlag för Lyckängen                          -        21 3/4
    Giärdes höö                                                                -        -                2
8. Af Humptegen dungjord ny upgiord                         -        4 1/4
9. Åcker som är en obydt dehl leermylla                      -        9 3/4

    Södra giärde
10. Andra åhretz vtsäde leehrmylla                               4        16 1/4
11. Hård styf mulleera                                                   1        3 ½
12. Medellmåttig leera med någon rölehra beblandat   1     29 ½
13. Skiörleera                                                                 -        13 3/4
14. Dungjord                                                                  -        7 3/4
    Giärdes höö                                                                -        -               2
15. Nyängen består af mager, tufwig, buskig, skryn
    oduglig wall och sidlänt marck, sampt små ster-
    ting, kan kasta af sig i medellmåttigt åhr                   -        -               2 1/4
16. Storängen består af mager och tufwig hårdh-
    och måsig ängwall till höö                                         -        -               6
17. Norra Maaängen medellmåttig engwall                  -        -               3
18. Södra Maaengen sammaledes                                 -        -                3
19. En betes hage, af små tall och någon gran
    samp eene skoug bewäxt, medellmåttigt muhlbete

20. Änckians hemman frälse till greffwe
    Axell Lillia, hafwer i byamåhl 4 stänger á 6 alnar
21. Ett åhrs vtsäde i Norra giärde leermylla                 5        15 ½
22. Röö mulleera                                                          2        29 3/4
23. Dung jord                                                               -        20 3/4
24. Rööleera                                                                 -        19 3/4

(Text i mellanspalten:)
25. Mager rööleera af ringa wärde                              -        16 3/4
26. Dungjord i wederlagh för Lyckängen                    -        29 3/4
27. Af humptegen dungjord ny upgiord                      -        26
28. Nock der sammastädes, som soldaten brukar, dungjord   -    22
    Torpet Kongsöga en åkerlycka som torparen bru-
29. kar af öhrsandh                                                        -        24 ½
    Giärdes höö                                                               -        -                2 6/9
30. Andra åhrs uthsäde i Södra giärde, lehrmylla        5        15
31. Hård styf mullera                                                   1        10 1/4
32. Medellmåttig lera med någon rööleera                  2        8 ½
33. Skiörleera                                                               -        14 ½
34. Dungjord                                                                -        5 ½
    Giärdeshöö                                                               -        -                2 6/9
    Hö af Nyängen                    Numero 15                   -        -                3
    Höö af Storängen                Numero 16                   -        -                8
    Höö af Norra Maengen       Numero 17                   -        -                4   
    Höö af Södra Maaengen     Numero 18                   -        -                3
35. Höö af tomptegen                                                   -        -                1              
36. Humblegård om    150 stänger
37. Twänne stycken betes hagar af tall och
     gran medh någon börk- och ahlskoug bewäxt
38. Nock en beteshage medh Eefwingen är
    sidländig och kiärig marck med små tall och
    gran bewäxt, hafwer 2/3 deelar der uti.

39. En vthjord obebygd som krögaren Ga-
    briel Elfwing brukar är cavallerie tilldehlning
    hafwer i byamåhl 2 stänger á 6 ahlnar
40. Ett åhrs vtsäde i Norra giärde leehrmylla                 3        12
41. Röö mulleera                                                            1        27 1/4
42. Dungjord                                                                   -        9
43. Rööleera                                                                    -        10 1/4
44. Mager rööleera af ringa wärde                                  -        9 3/4
45. J wederlag af dungjord                                              -        18 ½
46. Af humptegen dungjord                                            1        14 3/4
    Giärdeshöö                                                                  -        -                1 3/9
47. Andra åhrs vtsäde i Södra giärde, lehr mylla           2        19 ½
48. Hård styf mullera                                                       -        24 3/4
49. Medellmåttig lera                                                      1        2
50. Skiörlera                                                                    -        6 3/4
51. Dungjordh                                                                 -        1         
    Giärdes höö                                                                 -        -                1 3/9

(Text i högra spalten:)
                                                                                   Tunnor  Kappar    Lass
    Höö af Nyängen                            15                         -        -                1 ½
    Af Stoorangen                               16                         -        -                4 
    Af Norre Maaengen                      17                         -        -                2
    Af Södra Maaengen                      18
52. Af tompttegen och huustompten höö                      -        -                 3
53. En betes hage bewäxt af tall och
    någon gran skoug, medellmåtigt bethe.
    Nock en betheshage 1/3ding hafwer med näst
    åfwanstående enckians hemmans Numero 38.

54. En vthiord kallas Åttingen som södra
    Bäckgården brukar posideras af Herr Jo-
    han Ekeblad, hafwer i byamåhl 1 stång á 6 alnar
55. Ett åhrs vthsäde i Norra giärde lermylla                 1        24
56. Röö mullera                                                             -        28
57. Dungjord                                                                  -        6
58. Röölera                                                                     -        5
59. Mager rööleera af ringa värde                                  -        5
60. Dungjord af humpen                                                -        15
    Giärdes höö                                                                -        -                6/9
61. Andra åhrs utsäde i Södra giärde af
    Leehr mylla                                                                1        17 3/4
63. Medellmåttigh leer med någon
    röleera beblandat                                                        -        20 1/4
64. Hård styf mullera                                                     -        12 1/4
65. Skiörleera                                                                 -        3 1/4
66. Dungjord
    Giärdes höö                                                                -        -                6/9
    Höö af Nyängen                                15                     -        -                3/4
    Höö af Stoorängen                            16                     -        -                2
    Höö af Norre Mooängen                   17                     -        -                1    
    Höö af Södra Mooengen                   18                     -        -                1
67. Höö af huustompten                                                 -        -                1 ½

A. Ett torp wedh Kongzöga
    hafwer till vthsädhe ör sandh                                     -        6
    Lyder till krogaren Elfwingen

(Texten Notarum Explicatio fortsätter på D18_038)

(Här syns endast övre delen av kartbilden, resten av kartan syns under
D18_033 och D18_034. Texten på kartbilden fortsätter under D18_033,
här kursivt inom parentes:
)   
Möleby ägor möta och gränsa på (...denne sydan)
Hullia byys ägor möta på denne (...sydan belägen i Giöstrings...)
Än Hulga ägor

Ödeåker aff grofh sandöhr
Oduglige bergbacke
Kiärr
Soldattorp
Berg