D18_032

Kartakt inskannad i flera delar:
D18_030, D18_031, D18_031a, D18_032, D18_033, D18_034,
D18_035, D18_036, D18_037 och D18_038. Ursprungstexten
finns under D18_031 och D18_038, senare text under D18_035, D18_036, D18_037
Kartbilder på D18_031, D18_033 och D18_034
Baksidor på D18_030, D18_031a och D18_032.
Här en uppvikt flik utan text.