D18_035

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_030, D18_031, D18_031a, D18_032, D18_033, D18_034,
D18_035, D18_036, D18_037 och D18_038. Ursprungstexten
finns under D18_031 och D18_038, senare text under D18_035, D18_036, D18_037
Kartbilder på D18_033, D18_034
Baksidor på D18_030, D18_031a och D18_032
.
Senare anteckningar här:)

Anmärkning öfwer den af frambledne Landtmätaren
Wetterman åhr 1695 öfwer Lundby by uthi
Sörby sochn Wifolka härad och Östergiötland
författade Geometriske Chartan; Befunnen af under-
technad åhr 1732 wid den öfwer högwälborne Herr grefwe
och öfwer Jntendenten Tessins här belägne fräl-
sehemans skiedde ref och och skattläggning, då det till
Konglig Mayestät och Cronan i byte upgafs, warandes
befunnit som följer nembligen:

1:o. Är åkrens uträkning stäld på hwart och
    ett hemmans tegar och icke proportiona-
    liter effter stångefallet; Ty har man öfwer alt
    hwad skifftemålet beträffar här efter åt en ny
    proportionerlig uträkning författadt, desutan
    jordmånernes art och natur, efter som de rätteligen
    befinnes upfört, som förr icke skiedt.
2:o. Observeras att hela den å kartracten i norra
     giärdet som hemmanen E, F, G i wederlag för Lyck-
    ängen påförd är /: belägen emellan Humptegen
    och Hulega ägor norr om Hagen till Littera E och F :/
    ligger för dess oduglighet skull aldeles öde, som i dy
    i summsn blifwit oberäknat.
3:o. Jtem i sammagiärde strax derhos mitt norrför
    wallgatan är en åker plan öde och oduglig
    som coh går utaf summan.
4:o. Humptegarne under Numero 8, 21, 46, 61, 75 och 90 på
    hwilka somblige hemman haft åker upgiord, men ey alla,
    komma icke heller under allmänna uträkningen
    warandes och sådan åker som i tiden ey kan bestå.
5: Nyängen sub Numero 15 i Chartan är till äng
    oduglig befunnen och derföre för detta till giärdet lagd,
    dy considereras under giärdeshoet1, fast föga deraf bärgas.
6: Som hötalet mycket högt fins wara utsatt, så har man nu
    mera derom in loco ganska noga undersökt och således upfört
    som effterföljande uträkning wisar
                                            Nembligen

(Texten fortsätter under D18_036)  

_______________________
1) Egentligen giärdeshöet