D18_036

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_030, D18_031, D18_031a, D18_032, D18_033, D18_034,
D18_035, D18_036, D18_037 och D18_038. Ursprungstexten
finns under D18_031 och D18_038, senare text under D18_035, D18_036, D18_037
Kartbilder på D18_031, D18_033 och D18_034
Baksidor på D18_030, D18_031a och D18_032.

Här senare bifogad text, som fortsätter från D18_035:
)

Proportional vthräkning öfwer förberörde Lundbyes samfälte åker och äng nembligen
                                                               Hela summan         Numero 1 G.         Numero 2 F            Numero 3 E.         Numero 4 D.        Numero 5 C.            Numero 6 B.        Numero 7 A.
                                                                                              Bostället             Frälsehemman            en utjord                Åttingen         Augmentshemman      Frälsehemman      Bäckegården     
                                                                                              6 stänger              8 stänger                  af 4 stänger           2 stänger            9 stänger                    4 stänger            4 stänger       
                                                          Tunnor kappar Lass
Summan af hela bysens stångefall är när
tahlen till hela reduceras    37 stänger
hwar efter ägorne delas.
Åkren befinnes efter samptelige skattlägg-
ningsmännens noga bepröfwande till 1/4 ler-
mylla lermylla styf, 1/4 medel god lera, och ½-ten
hård röd skiörlera och dungiord uti bägge effter-
skrefne giärden nembligen
Norra giärdet drager utsäde till                 57   16    -        9   10 14/37    -       12  13 31/37    -        6   6 34/37    -        3   3 17/37    -        13   31 21/37    -        6   6 34/37    -        6   6 34/37
Södra dito                                                  46   -      -        7   14 26/37    -        9   30 10/37    -        4   31 5/37    -        2   15 21/37   -        11   6 2/37       -        4   31 5/37    -        4   31 5/37

        Ängen
Åhrligt giärdeshöö grof hårdwall
dels stäggwall ibland                                 -    -    9 1/4          -    -        1 ½            -       -       2           -        -        1          -        -        ½        -        -       2 1/4        -       -          1        -        -        1
Storängen tiärf och tufwig hårdwall          -    -    32 3/8        -    -        5 1/4          -       -       7           -        -        3 ½      -        -      1 3/4     -        -       7 7/8       -       -         1 3/4    -       -        1 3/4
Norra med Södra Madängen, ehuruwäl}   -    -    21 7/12      -    -        3 ½            -       -     4 2/3       -        -        2 1/3    -        -      1 1/6     -        -       5 1/4       -      -         2 1/3     -      -         2 1/3                    
den senare föga duglig, madwall          } 
                                                                                                  
Summa på den samfälte åker och äng    103    16    34 5/241

Alt  öfrigt så samfält som enskylt förblifwer
wid Chartan och dess beskrifning, allenast
följer nu i anledning af förestående uträkning
Special förteckning uppå det nu in qvaestione
warande frälssehemmanet, hwilket är det
samma som i Chartan står fört för gref Axel Liljes
bebos af en änka och har i byemål 4 stänger eller efter
jämbn proportion i hela tahl 8 och följande ägor
                                            nembligen

(Texten fortsätter på D18_037)


___________________________
1) Fel summering, bör vara ca 63 lass