D18_037

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_030, D18_031, D18_031a, D18_032, D18_033, D18_034,
D18_035, D18_036, D18_037 och D18_038.
Ursprungstexten finns under D18_031 och D18_038,
senare text under
D18_035, D18_036, D18_037
Kartbilder på D18_031, D18_033och D18_034
Baksidor på D18_030, D18_031a och D18_032.

Här fortsätter den tredje sidan med senare bifogad text
från D18_035 och D18_036:
)

På huustompten nödig kåhlåker till husbehof.
Jngen humblegård.

Åkren af twåsäde
Norra giärdet lermylla
något styf á 4 kornet                                                  3 : 3 3/8
Jbidem medel god lera á 3 kornet doch styf              3 : 3 3/8
Jbidem styf röd skiörlera och dungjord á 2               6 : 6 3/4
                        Summa 12 : 13 ½

Södra giärdet lermylla något styf á 4 kornet            2 : 15 5/8
Jbidem medel god lera något styf á 3 kornet           2 : 15 5/8
Jbidem styf röd- skiörlera och dungjord á 2 kornet    4 : 31 1/4
                        Summa 9 : 30 ½

Eng och höslag
Åhrligt giärdeshöö grof hårdwall
dels stäggblandat á 12 /:                                        2 lass
Storängen tiärf och tufwig hårdwall                      7
Norra madängen    } madwall                                4 2/3
Södra dito              }                                            ________
                                                                              13 2/3

Af dess skifte af den caserade ängen Humptegen kal-
lat, hwarest somblige hafwa åker och somblige äng, haf-
wer detta hemman upgiort sig åker af dungjord
till 26 kapland, men kan till åker och bestå.
Noch hafwer soldaten deraf 22 kapland, deraf hem-
manet ingen nytta hafwer
Utom detta har wid Kongöga torpen warit
åker upgiord af detta hemman tegemål
utom giärdet opp wid skogs backarne men nu
för dess oduglighet alt ödelagd.

Trenne stycken beteshagar warandes utj de
2ne någon små tall och granskog till hielp
af trinne och wedebrand, men den 3die
utan skog, deruti så wäl som en liten sam-
                                                    fält
(Texten fortsätter i högra spalten:)
fält utmark berg och stenig och utan någon
skog eller bete af wärde, dragarne ock koerne
med de flere creaturen, kunna till änge-
bergslen hafwa sitt nödtorftiga bete fast
något magert. Flere ägor fins intet.
                    P.d.G. Embring