D18_039

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Wällborne Herr Petter Rosenholms säthegårdh
Söhlberga, belägen i Wyfolcka härad, och Sya sochn,
med dess underliggiande torp, på dess
ägor bebygde, afmätt Anno 1695 af vndertechnat

    Notarum Explicatio
                                                                                          Tunnor  Kappar    Lass
A. Sohlberga sätegårds mannegård.
B. Trägården
C. Stallet.
D. Spanmåhlsboden medh wagnhuus under
E. Ladugården
F. Humblegården med en lyten trägård

    Östra giärdet
G. Ett åhrs vtsäde består jordmån öfwer alt af flåtlera        9        7 3/4
    Giärdes höö                                                                      -        -                ½
H. J Norra giärdet samma åhr, sandjord                              6        25 1/4
J. Åckerlinda                                                                        -        17 1/4

     Wästra giärdet
K. Andra åhrs vthsäde, endel af sandjord                            8        27
L. Sandblandat leera                                                            8        3 ½
M. Flåtlera                                                                           1        22 1/4
     Giärdes höö                                                                     -        -                 1
N. Lillängen består en deehl, god grasswäxt af hård
     wall uth medh åhn, och den andra dehlen
    medellmåttig hårdwall, som af någon eeke-
    och börckeskoug är bewäxt, kan kasta af sig
    höö, enär medellmåttig höwäxt är                                      -        -               30
O. En rudam der samma städes
P. Andra ängen är bewäxt med stoor börkeskoug
    och asp, medellmåttigt hårdwall till höö                            -        -                7
Q. En kalfhage
R. En hästhage, kallas Åhagan, af tall och nå-
    gon granskoug bewäxt, medelmåttigt muhlbete
S. En koohage, bewäxt medh någon eek, gran och
    tallskoug, godt muhlbete.
T. Skougz marcken kallas Hultet, af skiön tall-
    skough bewäxt, till skiönt timber heel dug-
    lig, dock mycket ringa muhlbete.

    Torpen
1. Hultet som Matz Nillsson åbor.
2. Vthsäde i een åckerlycka, sandjordh                            -        22 3/4
3. Andra åckerlyckan sandjord sandjordh1                       -        17 1/4
4. Ett åckerstycke i Norra giärde sandjord                        -        26
5. Höö af en lyten hårdwalls eng wid Hågårdztorpet        -        -                  3
6. Dito Hultet som Måns Larsson åbor
7. Utsäde i en lyten åckerlycka wid torpet sandjord         -        10
8. Utsäde i Norra Herragårdgiärde,
    på 2ne åckerstycken sand                                             1        2 ½
9. Höö af en liten äng                                                       -        -                  3
10. Ett nybygdt torp kallas Hamborg som änkian
     hustru Segrid åboer, är en afswediat plan som
    medh tyden kan upgiöras åcker till                             1        15
11. Hågårdztorpet som Jon Larsson åboer.
12. Vtsäde i en åckerlycka det ena åhret sandjord         1        8
13. Andra åhret sandjord                                               1        14
     Höö af ängen Numero 5 är en halfpart nämbligen    -        -                3

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wimne ägor möta här
Bregårds betes-hage och Åtompta ägor möta på denne sydan
Norra Bärga ägor komma att gräntsa alt här till
Habtorp ägor möta
Hågårds ägor grätza här jn till

Hultet aff skiön tall-skoug
Swedieland
Torpet Hagen
Backstugu
Cantzelie-backen
Åcker-flått möter
Bregården
Brängården
Röffware-gården
Åtompta torp

Schala ullnarum
Anders Wetterman
________________________
1) Sandjord skrivet två gånger