D18_041

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfwer
Gåflösa by aff hwilka hemman 2ne äro uppdragne
i bythe, det ena som Anders Ottesson åbor, af sahlig Otto von Schieding,
och general majoren sahlig Herr Johan Lilliehöck. Och det andra som
qwartermästaren åboor, af Konglige rådet Herr Knut Påsse och sahlige
Otto von Schieding. De andra 2ne förr warit
frällsse till gref Axel Lillia, nu rusthålld
belägne i Wyfolcka härad och Normlösa sochn.
Afmätt Anno 1693
af underteknadh.

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar    Lass
Gåfwelösa byes beskrifning
som nu består 4 cronne hemman
aff hwilka tränne äro till ref
och skatt läggningh för ordnat.
    Nämbligen

1. Qwartermestaren Oluf Berlings
    gårdh som hafwer i bymål    8 stenger

    J Östra gärdet
2. Eett åhrs vthsädhe lermylla                            3        21 1/4
3. Sandh och öhr jordh                                       1        12 ½
4. Sandh mülla öhr och klappersteenz jordh      5        7 ½
5. Mager öhr jordh                                             1        16
6. Dungh jordh                                                   2        11
7. Skiör lera                                                       2        2 ½
8. Sand blandat lera och ör jordh                      4        -
    Gärdess höö                                                   -        -                2

    Wästra gärdet     
9. Andra åhrets vthsädhe leermylla                    9        3 3/4
10. Öhr blandat mull jordh                                 2        8 ½
11. Öhr och sand blandat mulljordh                   2        24 1/4
12. Styff spicklera                                              2        11
     Gärdes höö                                                     -        -               2 ½
13. Å engen är aff godh grässwäxt till höö         -        -               12
14. Eng hagen är aff medel måttigh hårdwall     -        -               12
15. Een lyten änge hage till höö                          -        -               1 ½
16. Twänne stycken betes hagar medh
    skiön gran tall och eneskogh be-
    wäxt kan föda 10 nöth creatur
17. Humble gårdh om 50 stänger
18. Een lyten trägårdh af äple och
    päron sampt kyrssebärs trä bewäxt

19. Anders Ottersons gårdh
    Rusthåldh haffwer i bymål    7 stänger

    J Östra gärdet
20. Eett åhrs vthsädhe lermylla                        3        14 ½
21. Sandh och öhrjordh                                    1        22 ½
22. Sandh mylla öhr och klapperstens jordh    4        26
23. Mager öhr jordh                                         1        16 1/4
24. Dungh jordh                                               1        26
25. Skiör leera                                                  1        15 3/4
26. Sand blandat lera och öhrjordh                  3        2 ½
     Gärdeshöö                                                    -        -                2 ½

    J Wästra gärdet
27. Andra åhretz vthsäde leermylla                  8        17 ½
28. Öhr blandat mull jordh                               2        8 3/4
29. Öhr och sandblandat muljordh                   5        13 1/4
30. Styf spickleera                                            2        10 3/4
    Gärdes höö                                                    -        -                1 3/4
    Höö aff Å engen Numero 13                         -        -                10
31. Åhagen medelmåttigh hårdwall                  -        -                8
32. Bäck hagen och medelmåttig hårdwall       -        -                10 3/4
33. Een betes hage bewäxt af medel
    måttigh gran och eneskogh kan
    födha 6 nött creatur
34. Humble gårdh om 100 stänger
A. Ryttare torpet haffwer till vthsäde               -        26
B. Höö der sammastädes                                  -        -                1

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar    Lass
35. Oluff Hindichson hemman
    Vnder grefwe Axell Lillius rusthåld
    haffwer i bymamål 7 stänger

    J Östra gärdet
36. Eett åhrs vthsädhe lermylla                        3        5 1/4
37. Sandh och öhrjordh                                    1        13 3/4
38. Sandmulla öhr och klapperstens jordh       2        31
39. Mager öhr jordh                                         1        12 3/4
40. Dungh jordh                                               1        30
41. Skiör lera                                                   1        12
42. Sand blandat lera och örjordh                   5        2 ½
    Gärdes höö                                                   -        -                2 ½

    J Wästra gärdet
43. Andra åhrets vthsädhe lermylla                 8        22    
44. Öhr blandat mulljordh                               2        7
45. Öhr och sandblandat mulljord                   4        17 3/4
46. Styff spickleera                                          2        11
    Gärdes höö                                                    -        -            1 3/4
    Höö af Åengen     Numero 13                       -        -            10
47. Höö aff Bäckhagen medelmåttig hårdwall  -        -            5
48. Höö aff en ängehage bewäxt aff
    aspeskogh är syrwall till hoo                        -        -            15
49. Twänne betes hagar bewäxt aff
    små gran tall och ene skogh kan
    födha 8 nöth creatur  
50. Humble gårdh om 100 stänger

51. Swen Peersons heman vnder
    grefwe Axel Lillias rusthåldh
    haffwer i bymåhl 7 ½ stångh

    Östra gärdet
52. Eett åhrs vthsädhe lermylla                        3        15
53. Sandh och öhr jordh                                   1        13 1/4
54. Sandmulla öhr och klapersteen                  2        30
55. Mager öhr jordh                                          -        26 ½
56. Dungh jordh                                               2        7 3/4
57. Skiörlera                                                     2        13 1/4
58. Sandblandat leera                                       5        21 ½
    Gärdes höö                                                   -        -                2 3/4

    Wästra gärdet
59. Andra åhrets vthsädhe lermylla                  8        31
60. Öhr blandat mull jordh                               2        9
61. Öhr och sandblandat mulljord                    4        12 ½
62. Styff spicklera                                            2        4 ½
    Gärdes höö                                                    -        -                2
    Höö aff Åengen Numero 13               
63. Höö af Åhagen af små granskog bewäxt    -        -                4
64. Höö af Bäck hagsängen medelmåtig äng   -        -                8
65. Vthsädhe i Å lyckan är skörlera                1        15 3/4
    Höö der sammastädes                                  -        -                3
66. Vthsädhe af twänne åcker lykor som
    torparen brukar sandjordh                            -        26 3/4
67. Een betes hage bewäxt af skön
    gran och talle skogh kan föda
    12 creatur.
68. Een lyten uthmark till denne byen
    hwar aff alla fyra gårdar  hafwa sitt stångefall
69. Fiske till hela byen i stora åhn medh en lyten
    dempenot, elliest om wårtydh något medh mierders vthläggiandhe
70. Een betes hage samfält till
    hela byen aff medelmåttigt
    mul bethe

71. Tolbro qwarn som Herr Axel
    Johansson till Jörkzholm, hafwwer affstådt
    i bythe till cronan Anno 1689
72. Eett qwarnhuus bestående aff 3 qwarner
73. Eett åhrs vthsädhe i Gåflösa gärde aff
     sandh och skiör lera                                       1        8
74. Andra åhrets vthsädhe i Norre lyckan jord
    månen af mager leera och öhr jordh               2        24
    Flere lägenheter finnes intet till
    denne qwarn.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Näfsta ägor mötha på denne sydan
Låsta ägor mötha på denne sydan
Lilla Skonberga ägor mötha på denne sydan
Normelösa kyrkebyes ägor mötha på denne sydan
Klackeborgz ägor mötha här
Narfwere ägor mötha på denne sydan
Näfsta ägor mötha här

Tolbo qwarn
Af swädat plan
Back stugorne
Häst sten som säges wara skyldnadt emellan
Wyfolka häradh och Bobergz härad

Scala ulnarum
Anders Wetterman