D18_043

(Till denna kartakt hör även anteckningar som tillfogats senare, år 1730.
Dessa kan läsas på D18_044 och D18_045.
)

(Rubrik:)

Geometrisk Delineation
    öfwer
Nederlösa by, beståendes af 5 hemman belägen
i Wyfolcka härad och Normelösa sochn hwa-
rest 1 hemman är till reef och skat-
läggningh förordnadt, afmätt
Anno 1694 af
vndertecknadt

        Notarum Explicatio
Numero                                                                      Tunnor Cappar    Lass
    Nederlösa by består af hemman 5
1. Jöns Bengdtsson hafwer i byamåhl 4 ½ alnar

    Södra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe godh leera                                     3        31
3. Styf leer jordh                                                          5        20
4. Swardt leera                                                             3        22 ½

     Norra giärdet
5. Andra åhretz uthsädhe leermylla                             2        3 ½
6. Skiörleera                                                                4        1 ½
7. Styfleera                                                                  7        29
8. Röö leera                                                                 -        20 3/4
9. Stoor ängen är tufwigh och tierf ängewall
    kan kasta af sigh höö enär medellmåttig wext är    -        -                10
10. En änge hage bewäxt af aspeskough
    är hårdh wall till höö                                               -        -                9
11. Höö af een teegh i en lythen ängh                         -        -                1 ½
12. En bets hage bewäxt af gran och tall-
    skough dugligh till giärdefångh medelmåttigt mulbete
13. Fiske watten i stoora åhn, med en lythen
    dempenooth som brukas, sampt miälar om
    wåhratydh. Flere lägenheeter inthet.

14. Jöns Fayesson frällsse till Herr Carl Sparre
    på Ullfåhsa hafwer i bya måhl 5 alnar

    Södra giärdet
15. Ett åhrs uthsädhe godh leera                                3        6 6/13
16. Styf leer jordh                                                      5        25 5/13
17. Swardt leera                                                         3        19 5/13

     Norra giärdet
18. Andra åhretz uthsädhe leermylla                         1        31 6/13
19. Skiörleera                                                             3        24 5/13
20. Styf leera                                                              6        1 1/13
21. Rööleera                                                                -        18 1/13
    Höö af Stoor angen    Numero 9                             -        -                11 ½
22. Höö af een ängeteegh                                           -        -                1 5/8
23. Höö af twänne ängehagar                                     -        -                13
24. Een beteshage bewäxt med någon tallskough

25. Jöns Olufssons hemman Crono rusthåll, hafwer
    i byamåhl 6 alnar hemman 1.

    Södra giärdet
    Ett åhr uthsädhe godh leera Numero 15                3        27 7/13
    Styf leer jordh                                   16                 6        30 6/13
    Swart leera                                        17                 4        10 6/13

(Text i högra spalten:)
    Norra giärdet
    Andra åhrets uthsädhe leermylla Numero 18        2        12 3/13
    Skiörleera                                                 19         4        16 6/13
    Styf leera                                                  20         7         7 9/13
     Rööleera                                                  21         -         21 9/13
    Höö af Stoor ängen                   Numero   9          -        -                    13 3/9
    Höö af een änge teegh                              22         -        -                    2
26. Höö af en ängehage                                             -        -                    5
    En betes hage bewäxt af små tall
    och aspeskough

28. Pähr Olssons hemman crono är tilldelningh
    till ofwanbemälte rusthåll hafwer i byamåhl 2 alnar

    Södra giärdet
    Ett åhrs uthsädhe godh leera    Numero 15        1        9 1/13
    Styf leer jordh                                        16        2        10 2/13
    Swardt leera                                           17        1        14 2/13

    Norra giärdet
    Andra åhrets uthsädhe leermylla          18          -        25 5/13
    Skiörleera                                             19          1       16 2/13
    Styf leera                                              20          2        13 7/13
    Rööleera                                               21          -        7 3/13
    Höö af Stoor ängen                 Numero 9           -        -                        4 4/9
    Höö af en änge teegh                            22          -        -                        ½
29. Höö af een lythen äng wedh åhn                      -        -                        3
30. Höö af en änge hage bewäxt af aspeskough     -        -                         4
31. En betes hage bewäxt af små granskough

32. Carl Håkensons hemman frällsse till Herr
    Ewertt Horn har i bya måhl 4 alnar
    kallas     Östanbäck

    Södra giärdet
33. Ett åhrs uthsadhe godh leera                            3        12
34. Styf leer jordh                                                  5        14 ½
35. Swartt leera                                                      2        30 1/4

    Norra giärdet
36. Andra åhrets uthsädhe, leermylla                    1        20
37. Skiörleera                                                        3        7 1/4
38. Styfleera                                                          6        24 ½
39. Rööleera                                                          -        15 3/4
    Höö af Stoor ängen            Numero 9                -        -                    8 8/9
40. Höö af een ängetegh                                        -        -                    ½
41. Höö af een ängehage bewäxt med aspeskogh  -       -                    8
42. Noch een ängehage till höö                             -        -                    2
43. Een bets hage bewäxt af små talleskough
44. En lööth, samfält till muhlebete till hehla byn
    men ingen skugh

    En uthjord som brukas i Wästra Neederlösa af An-
    ders Ohlson har i bya måhl  1 (11?) alnar   

    Södra giärdet
45. Ett åhrs uthsädhe godh leera                             24        24 3/4
46. Styf leerjordh                                                    1        27 ½
47. Swartlera                                                           -        22 3/4

    Norra giärdet
48. Andra åhrets uthsädhe leermylla                       -        14 1/4
49. Skiörlera                                                            -        28 1/4
50. Styflera                                                              1        29

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Amnada bys ägor mötha alt här till
Elfwesta och Tägneby ägr1 mötha
Åhs ägor mötha
Stoora Skonnebergs ägor sträckia sigh på denna sydan alt här in till
Lilla Skonnebergs ägor mötha
Öfwer Nederlössa ägor möth allt här till

Amnada by
Stoor engen tufwigh och kiärf wall
Uthmarken till byn kallas Lööthen
är ingen skough medelmåtig muhlebethe

Scala ulnarum
Anders Wetterman   
________________________
1) Fel för ägor