D18_044

(Kartakt inskannad i tre delar: D18_043, D18_044 och D18_045.
Här  på D18
_044 och på D18_045 finns senare (år 1730)
anteckningar
bilagda till den ursprungliga kartakten D18_043)


Geometrisch beskrif- uträk- och anmärkning öfwer
Östra Nederlösa uthi Normelösa sochn Wifolka härad och Östergiötland
som frambledne landtmätaren sahlig Anders Wetterman Anno 1694 geometrice afmätt och
till charta bringat; men som man nu mera befunnit det uthräkningen på bemälte charta icke
är richtig effter stångefallet och proportion stäld; fördenskuld har undertecknad blifwit
föranlåten en ny utredning deröfwer anställa, doch allenast hwad et samfälte ägorne angår:
Och det förmedelst den anbefalte ref och skattläggning uppå 1 Jmmediate cronohemman härsamma-
städes som bonden Nills Larsson åbor och derå förmedling på räntan, söker, som skiedde Anno 1730.

Hemmanens Proportion och sohlskifte är rätteligen som följer
men åboernes namn uptages efter 1694 åhrs charte beskrifning
efter som äfwen samma littera och charachthérer brukade blifwa

Numero
1. A. Jöns Fayessons hemman förr frälse
                  till Ulfåsa nu crono och åboes af bonden Nils Carlsson  10 stänger   
2. B. Jöns Ohlsson rusthåld                                                                12
3. C. Pehr Ohlsson tilldehlning till ofwanbemälte rusthåld                4
4. D. Jöns Bengtsson Skattegården kallat nu crono                            9
5. E. Carl Håkansson frälsse till Edvert Horn                                     8
6. F. Anders Ohlssons åtting i Wästra Nederlösa                                2            
                                                                                          Summa     45 stänger
                                                                                       
                                                                                         Samfält summan   A. 10 stänger     B. 12 stänger     C. 4 stänger          D. 9 stänger        E. 8 stänger             F. 2 stänger
                                                                                       Tunnland                 
                                                                                              Kappar
    Samfälte åkren som i twåsäde brukas                                           Lass  
B. Ett åhrs utsäde i Södra giärdet god lera á 4 kornet          18   28     -         4    6 10/45    -     5    1 3/45    -      1    21 31/45   -    3    24 36/45    -    3    11 17/45   -     -    26 38/45    -
C. Jbidem styf lerjord skrin och sweksamb á 2 kornet         27    3      -         6    30/45       -     7    7 9/45    -      2    13 3/45    -     5    13 18/45    -    4    26 6/45     -     1    6 24/45     -
D. Jbidem dungjords blandat lera mycket grund á 2 kornet 18    20    -        4    4 20/45    -     4    30 42/45  -     1    20 44/45   -    3    22 14/45    -    3    9 43/45     -     -    26 42/45    -
                                                  Summa det ena året            64    19    -       14   11 15/45   -    17   7 14/45    -     5    23 33/45   -    12    28 23/45  -    11    15 21/45 -     2    27 39/45   -  

E. Andra åhrets utsäde i Norra giärdet lehrmylla á 4 kornet  10    3    -      2    7 35/45    -     2    22 6/45    -      -    28 32/45    -     2     27/45        -    1    25 19/45    -    -    14 16/45    -
F. Skiörlera jbidem á 2 kornet                                              18    16   -       4    3 25/45    -     4    29 39/45   -     1    20 28/45    -     3    22 18/45    -    3    9 11/45      -    -    26 41/45    -
G. Styflera skryn och sweksamb á 2 kornet                         35    7    -        7    26 20/45  -     9    12 24/45   -     3    4 8/45        -    7    1 18/45      -    6    8 16/45      -    1    18 4/45     -                                          
H. Rödlera á 2 kornet                                                           2     23   -        -    19 15/45   -     -    23 9/45     -     -    7 33/45       -    -    17 18/45     -    -   15   21/45    -    -    3 39/45     -
                                                Summa det andra åhret        66    17   -     14    25 5/45    -     17   23 33/45  -     5    29 11/45    -    13   9 36/45    -    11    26 22/45    -    2    30 28/45

Giärdes höö blifwer intet emedan renarne upgrafwas
    och dels afbetas.                   
J Storängen kallad af tufwig och tiärf wall,
    wydlöfftig att berga                                                            -   -    50            -     -    11 1/9        -    -        13 3/9      -     -    4 4/9        -     -     10           -     -        8 8/9        -     -       2 2/9             
L Lilla intagan kan gifwa af hårdwall                                    -   -     5             -     -    1 1/9          -    -        1 3/9        -    -      4/9          -     -     1             -     -           8/9        -     -         2/9
                                              Summa på samfälte ängen        -   -    55            -     -    12 2/9        -    -        14 6/9      -    -     4 8/9        -     -     11           -     -        9 7/9        -     -      2 4/9

                                                                                                Hwad
(Texten fortsätter på D18_045)