D18_045

(Kartakt inskannad i tre delar: D18_043, D18_044 0ch D18_045.
Här  på D18
_045 och på D18_044 finns anteckningar från år 1730
bifogade till den ursprungliga kartakten D18_043.
Texten fortsätter här från D18-044:)

Hwad öfrigit är så förblifwer det wid 1694
åhrs charta så samfält som enskylt, allenast
antechnas ock specificeras hwad som det hemmanet
hwilket in qvaestione är och skattäggas skall
angår, nembligen

    Ängens transport                                            12 2/9 lass
Littera X. Een enskylt änghage allenast, emedan
    den ena som i chartan står, är lagd
    hop med betes hagen, är med något wyde
    och asp bewäxt på hårdwalls blandat
    måsig wall, gifwer medelmåttigt höslag            6       
                                                        Summa    18 2/9 lass höö

Y. Een enskylt betes hage hwar uti före warit skog
    men nu utodd, hwarest dragarne undertiden un-
    derhållas, kunna till dess ängen och giärden upgif-
    was, i synnerhet då de mäst brukas.
    Een samfält till byen och detta hemman lydande
    lööth, hwarest koerne och ungboskapen först om
    sommaren till änge bergslen, hafwa sitt bete doch
    mycket skrynt. Skog finnes här på ägorne als ingen
    utan förskaffas af andra långwäga till 2 á 3 mil
    bort.
    Fisket i den tilstötande Storåhn, som om wårtiden
    allenast brukas med en liten dämpenot och miärdar
    och tages små gäddor, abbor och mört, doch af
    ringa wärde.
    Humblegård ingen ey heller der till tienlig platz.
            Flere lägenheter inga, betygar
            Peter Embring