D18_046

(Rubrik:)
Wyfolcka häradh Tohlsta sochn

    Notarum Explicatio
                                                                                           Tunnor  Cappar    Lass
A. Ladusätter Frällsse hemman 1/4
B. Åckren i Södra giärde är medellmåttigh
    leerjordh till uthsädhe                                                        3        14 1/4
C. En lythen åckerlycka af leerjordh                                    -        5
D. Noch een åckerlycka af biörckleera                                -        21 3/4
E. Andra åhretz uthsädhe i Norra giärdet
    medellmåttigh leerjordh                                                  1        11
F. Börckeleera                                                                     2        21 ½
G. Twänne små åcker lyckor af  borcklera till uthsädhe     -        14
H. Hemmängen, är små hårdwall, kan kasta af sigh
    höö enär medellmåttigh åhrs wäxt är                               -        -                8
J. Torp ängen måsswall till höö                                           -        -                6
K. En lythen betes hage af medellmåttigdt muhlbethe.
L. Uthmarck till denne gård, af tallskough och små
    biörkeskough bewaxt, men mycket stoora
    bärgh och steengrytigh marck, hwarest är
    skarpt muhl bethe.
M. Humblegård om 250 stänger
    Gärdes höö i bägge åckergärderne                                     -        -                2
    Flere lägenheeter finnes inthet

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Mathems ägor möther här
Åhlsta ägor mötha
Walckebo häradz allmenningh möther här
Siögesätters ängh möther
LadusättersTorps ägor möther här
Mathems ägor möther här

Scala ulnarum
Afmätt Anno 1694
af Anders Wetterman