D18_047

(Kartakt inskannad i tre delar: D18_047, D18_047a och D18_048.
Texten Notarum Explicatio finns under D18_048
Här rubrik och text till kartbilden:)

Geometrisk Delineation
öfwer
Bobergs by i Fornåsa sochn och Bobergs häradh belägen, uthj
hwilken by allenast ett frällssehemman är till ref och skattläggningh
förordnadt, som är förbydt Anno 1652 den 2 january emillan cammar-
herren sahlig Herr Gustaff Persson och des fru Christina Erichzdotter
men possideras af Herr Carll Sparre på Ulfåhsa, och således
nu allenast det hemmanet kommer till, medh åcker ängh och ha-
gar här att beskrifwas och opföras: afmätt Anno 1693 af
    Anders Wetterman

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Aspelunna åcker giärde
Hycklinge ägor mötha
Fornåssa kyrkieby ägor mötha
Öster Fornåhsa ängh möther
Prästorp ängehump möther här
Prästegårds kyrkiohump
Börringe ägor
Fornåhsa kyrkioby ängh möther
Wänneberga ägor grentzsa på denna sydan
Fornby ägor sträckia sigh alt här till
Skreksta ägor mötha
Aspelunna ängh möther

Pustenborg

Scala ulnarum