D18_048

(Kartakt inskannad i tre delar: Rubrik och text till kartbild finns på D18_047,
baksida på D18_047a och här under D18_048 är texten:
)

    Notarum Explicatio
Numero                                                                             Tunnor Cappar    Lass
1. Boberg Pähr Jönssons gårdz byggnings
    tompt frällssehemman 1.
   
    Wästra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, mull och swartmylla                                1        15 ½
3. Mulljordh något leer blandat                                                 5        1
4. Öhr och mull jordh                                                                2        26
5. Soldatz åkren röömylla                                                          -        10
6. Röö mylla, öhr och kråke grus, men när steen-
     rööserne afdrages, så blifwer igen till uthsädhe                    4        17

    Östra giärdet
7. Andra åhretz uthsädhe, swardt mylla                                     1        7
8. Goodh mull jordh, medh någon klappersteen                        5        26
9. Öhr, sten och mull jordh, men när steenröserne
    afdrages, så blifwer igen till uthsädhe                                    2        20 7/8
10. Dungh jordh                                                                         2        15
11. Höö i Stoorängen á 12 tegar tufwig och mager ängewall    -         -            12
12. Höö af Korsshagen medellmåttig hårdwall                          -        -             2
13. Höö af Hålckhagen                                                               -        -             1
14. Höö i Wänbergshagen                                                          -        -             1
15. Ekespällss hagen höö                                                           -        -             2
16. En humblegårdh om    300 stänger

(Text i mellersta spalten:)
Numero                                                                      Tunnor Cappar    Lass
18. En eenskylt skougz hage belägen wedh
    sochneallmänningen skiön gran skough
    till wedh och giärdefångh    Numero 18
    Flere lägenheeter finnes inthet till detta hemman

19. Jon Jönssons frällsse hemman ½: hafwer i åc-
    ker och äng lyka jordemån med det före gående
    hemman i bemälte by nembligen

    Wästra giärdet effter Numero             20, 21, 22, 23
    Östra giärdet af Numero                     25, 26, 27, 28
    Stoor engen af Numero              29
    Korss hagen af Numero             30
    Håckle hagen af Numero           31
    Wännebergs hagen af Numero  32
    Ekespiälls hagen af Numero      33
    Lill engen af Numero                 34
35. 2 betes hagar effter Numero  
36. Humblegårdh 100
    stänger effter Numero

37. Mattes Andersons crono hemman ½ hafwer lyka
    i åcker och äng jordemån, nembligen

    Wästra giärdet af Numero              20, 21, 22, 23
    Östra giärdet af Numero                 25, 26, 27, 28
    Stoor engen effter Numero        29
    Korss hagen af Numero             30
    Håcklehagen effter Numero       31
    Wännebergs hagen af Numero   32
    Ekespiälls hagen effter Numero 33
    Lille engen effter Numero          34
38. 2ne betes hagar af Numero
39. Humblegård 200 stänger af Numero

40. Anders Anderssons crono hemman ½
    hafwer lyka jordemåhn i åcker och ängh
    medh dhe andra ibidem nembligen

    Wästra giärdet af Numero                 20, 21, 22, 23
    Östra giärdet af Numero                    25, 26, 27, 28
    Stoor ängen effter Numero        29
    Korss hagen af Numero             30
    Håckle hagen af Numero           31
    Wänneberghs hagen af Numero 32
    Ekespiälls hagen af Numero      33
    Lill ängen af Numero                 34
41. 2ne betes hagar af Numero       41
    Humblegårdh 200 stänger af Numero 39

(Text i högra spalten:)

42. Swen Bengtsson och Håckan
    Börgessons till Herr Johan Ekebladh
    frällsse hemman 1 hafwer i åcker och
    ängh lyka jordemåhn medh dhe före gå-
    endhe hemman i bemälte by nembligen

    Wästra giärdet af Numero             20, 21, 22, 23
    Östra giärdet af Numero                25, 26, 27, 28
    Stoor engen effter Numero       29
    Korss hagen af Numero            30
    Håckle hagen effter Numero     31
    Wännebergs hagen af Numero  32
    Ekespiälls hagen af Numero     33
    Lill engen effter Numero           34
43. 2 betes hagar af Numero         43
    Humblegårdh 200 stänger af Numero 49
44. En samfädlt betes hage till desse 4
    hemmanen i byen:

(Text på lilla kartbilden t.h.:)
Håkan Börgesons skougs teegh möther här
Lilla Kytha ägor mötha
Sochne allmänningh
Kiärtorph ägor mötha här