D18_049

Notarum Explicatio

Amnada byes beskrifningh
i Elffwesta sochn och Boobergz
härad hwarest är 5 crone och ett
skatte af hwilcka dett eena
i 30 åhr öde legat men sedermehra
af cappelanen /i samma sochn för 3 åhr uppta-
get.

Bysens stangfahl
Wästra gården tree halft åttingar
den andra eller ödes gården 2 stånger
den tredie crone                   2
den fierde crone                   2
den 5:te om                          2
Skattegården                        5 ½
                                                               Tunnland Cappar  Lass
1. Wästra gårdens byggningstompt
    Åckern i Norra giärdet            
2. God leera                                                1        26
3. Dungjord                                                4        36
4. Öhrjord                                                   1        3/4
    Höö dito                                                  -        -             1

    Södra giärdet
5. Spick leera                                               1        16 ½
6. Dungjord                                                  5        15
7. Sandjord                                                  2        19 1/4
    Höö sammastädes                                     -        -              1 4/5
8. Norrängen af tufwig och mager wall        -        -              4 4/5
9. Rossendals ängen kiär och hård-
    wall till helfften af hwardera                     -        -             3 1/5
10. Bääcklyckan mager hardwall                  -        -             1 4/5
11. Ödes gårdens byggningstompt

    Norra giärdet
12. God leera                                                1        7 1/4
13. Dungjord                                                 3        17
14. Öhrjord                                                   -        21 ½ 

    Södra
15. Spick leera                                              1        7 1/4
16. Dungjord                                                 4        1 1/4
17. Sandjord                                                  2
    Giärdeshöö                                                -        -            1 1/11
    Norrängen af mager och tufwig hård-
    wall     Numero  Littera        A                  -        -            3 7/11 
    Rossendallsängen                  9                   -        -            1 10/11
    Bääck lyckan                       10                   -        -            2 2/11
18. Den 3:die gårdens byggningstompt
    J Norra giärdet god leera      12                  1        7 1/4
    Dungjord            Numero     13                  3        17
    Öhrjord                                14                   -        21 ½
    Södra giärdet och jordmon af spick 15       1        9
    Dungjord                              16                   3        31
    Sandjord                              17                    1        30 ½
    Höö dito                                                      -        -            1 1/11
    Norrängen         Littera        A                     -        -            3 7/11
    Rossendallsängen                  9                     -        -            1 10/11
    Bääck Lyckan                      10                     -        -            2 2/11
19. Den fierde gårdens byggningstompt
    Norra giärdet af leera Numero 12                 1        3
    Dungjord                               13                    3        16 ½
    Öhrjord                                 14                     -        20
    Södra giärdet spickleera       15                     -        27
    Dungjord                               16                    3        3 ½
    Sandjord                                17                    1        27 ½
    Norrängen         Littera          A                     -        -            3 7/11
    Rossendallsängen                   9                     -        -            1 10/11
    Bäck Lyckan                         10                     -        -            2 2/11
    Höö af Södra giärdet                                      -        -            1 1/11

(Text i högra spalten:)
                                                                   Tunnland Cappar     Lass
20. Den fembte gårdens byggningstompt
    Åckern i Norra giärdet god leera                    1        3
    Dungjord                               13                     3        16 ½
    Öhrjord                                 14                      -         20
    Södraiärdet och jordmon af spickleera           -         27
    Dungjord                               16                     3         3 ½
    Sandjord                                17                    1        27 ½
    Höö af samma järdet                                      -        -                1 1/11
    Norrängen        Numero        8                       -        -                3 7/11
    Rossendallzängen                   9                     -        -                1 10/11
    Bäck lyckan                          10                     -        -                2 2/11
21. Skattegårdens byggningstompt
    Åckern i Norra giärdet          22
    J Södra sammaledes              23
    J ängarne och andra lägen-
    heeter hafwer skattegården
    effter dess proportion och
    åttinge fall Littera A och Numero
    9 och 10.
24. Een lytten uthmarck till heela
    byen kallad Lööten af gan-
    ska ringa muhlbette och
    ingen skough
    Lyttet fiske watten i Åhn
    om wåhrtyden allenast med
    miärdar om wåhrtyden men på
    andra orter inttet.
    Ey heller finnes fleera lägen
    heeter till desse hemmanen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hwyttorps och Älffwesta ägor
Prästorph äng möther
Änn Prästorps och Elfwestad ägor och åcker mötha här
Nederlössa åcker giärde och ägor mötha här emoth
Örfwa byy ägor mötha här emoth

Prästorp
gammal åcker
Knecht torp
Tiärff och mager sampt tuffwigh wåhl med småå ehn skoug bewäxt
                                  
Scala ulnarum
Affmätt Anno 1692 aff
Anders Wetterman