D18_050

        Notarum Explicatio
Numero
    Örffwa byes beskriffningh uthj Elfhwestaa
    sochn och Boobergs härad hwarest är tree
    hemman af hwilcka 2ne reeff- och ransack-
    ningh underkastade.
            Nembligen
1. Norregården som Jngemar Pärsson åboer crone 1
2. Ett åhrs uthsäde j Wästra giärdet och jordmon af godh   Tunnor Cappar  Lass
    leera                                                                                  2        1
3. Flåthlera                                                                           5        3 1/4
4. Skiörlera                                                                           2        18
5. Dungjord                                                                          3        23 1/4
    Höö i samma järdet                                                          -        -                 2
6. Andra åhret j Östra giärdet god leera                               4        27 ½
7. Öhrjord                                                                             5        25 3/4
8. Dungjord                                                                          5        22
    Höö dersammastädes                                                        -        -                 1
9. Lill ängen tuffwig och mager hårdwall                             -        -                3
10. Stoorängen af samma jordmon                                        -        -                2     29 : 25    8

11. Södra gårdens tompt som Larss Pärsson brukar
    crone hemman        1

    Wästra giärdet
12. God leera                                                         1        28
13. Flåthleera                                                        3        16
14. Skiörleera                                                        1        25 ½
15. Dungjord                                                         2        12
    Höö af samma järdet                                          -        -                1 1/3
    Östra giärdet
16. Godh leerjord                                                    3        12 3/4
17. Öhrjord                                                              4        7
18. Dungjord                                                           3        16
     Järdeshöö                                                           -        -                1
19. Höö af Lillängen                                                 -        -                2
20. Stoor ängen sammaledes     Numero 10             -        -                1 2/6   10 : 7½  5

21. Mellangården som Jöns Larsson bruckar
    Cronehemman    1

    Wästra giärdet
22. God leera                                                          1        8 ½
23. Flåthlera                                                            2        16
24. Skiörleera                                                          1        17 3/4
25. Dungjord                                                           2        6 ½
    Järdeshöö                                                              -        -                2
26. Andra åhret i Östra giärdet god leera                2        13
27. Öhrjord                                                              3        6 ½
28. Dungjord                                                           2        15
    Höö dito                                                               -        -                ½
29. Lill ängen                                                           -        -                2
30. Storängen Numero 10                                        -        -                1 ½
31. En lytten lööth till heela byen af ringa wärde
    Fyskewatten littet om wårtyden i Åhn med
    miärdar af föga wärde.

(Text i högra spalten:)
Twenne uthjorder utj denna byy
belägne den eena skatte och den
andra crone som corporalen Jsack
Steen till rusthållet indeelt är
och den andra skatte utjorden
till Östersta i Eggbyborna sochn.

Crono uthjordeen i Wästra
giärdet     Numero            32
J Östra giärdet                  33
Lillängen                           34
Stoor ängen     Numero    10
Skatte utjorden i Wäst-
ra giärdet af gullafängen??
Östra giärdet sammaledes
Höö af Lillängen        -
Uthjordens anpart
i Stoorängen
effter dess an-
dehl Numero 10.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fyrsiöö ägor mötha
Fyrsiöö ägor gräntza här emoth på denna sydan
Amnada ägor
Amnada ägor mötha här
Nederlössa ägor
Kiölbäckz äng och ägor mötha på denna sydan
     
Mager wahl

Scala ulnarum
Afmätt Anno 1692 aff
Anders Wetterman