D18_053

(Kartakt inskannad i fyra delar: D18_051, D18_052, D18_052a och D18_053.
D18_051 och D18_052a baksidor, D18_052 kartbild med karttext
och D18_053 text Notarum Explicatio:
)

        Notarum Explicatio

Numero                                                                  Tunnor kappar      Lass
    Köllia byys beskriffning består
    aff 6 hemman belägen i Bobergs häradh
    och Elfwesta sochn, hwar af ½ hemman frälse
    är till reef och skattläggning förordnat, af-
    mätt Anno 1694 af vndertecknadt och
    transporterat

1. Corporalen Nils Bröms, crono, hafwer twänne
    landzlottarne, den ena ½ otting, och den andra
    1 ½ otting är            20 ahlnar

    Norra giärdet
2. Ett åhrs wthsäde, sandblandat mulljord                1        11 11/53
3. Mulljord                                                                -        22 24/53
4. Leerblandat mulljordh                                          -        15 15/35
5. God leera                                                              -        16 22/53
6. Dungblandat rölera                                               5        13 51/52
7. Spyklehra                                                              1        9 7/53
8. Sandblandat lehra                                                 -        24 48/53
9. Syrsand och gruusjord                                          -        19 33/53
10. Öhrsandh                                                             -        25 35/53
    Giärdes höö                                                           -        -                    2 ½

    Södra giärdet
11. Andra åhrets vthsäde, god mulljord                    1        25 39/53 
12. Swartmylla                                                           -        26 42/53
13. Lehrblandat mulljord och swartmylla                  2        18 44/53
14. Medellmåttig lehrjord                                           2        12 12/53
15. Öhr- och sandjord                                                 -        16 22/53
16. Dunglera                                                               -        16 2/53
     Giärdeshöö                                                             -        -                    3 1/3
17. Lillängen består af god hårdwall                           -        -                    13 1/3
18. Stoorängen består af twfwig hårdwall beblan-
    dat med stertingsgräss, och bladgräss ibland
    till höö                                                                     -        -                    15
19. Tompt lyckan mulblandat sandhjordh                  1        8 ½
20. Nock en åckerlycka, sandhjord                             -        13 3/4
21. En lyten trägård   
22. Höö af tomptängen, som är bewäxt medh små
    börck- asp- och wyeskoug                                       -        -                    9
23. Twänne stycken bethes hagar med skiön gran,
    asp- ochsmå börkeskog bewäxt godt muhl
    bete, Eth torp tttttill vthsädhe litera A                      -        13

24. Lars Larssons hemman frällse till Herr Carl
    Bonde med förbytt till cronan hafwer i bya
    måhl 1. otting 2 spangäll är          12 ahlnar    

    Norra giärdet
25. Ett åhrs vtsäde, sandblandat mulljord                    1        1 1/4
26. Mulljord                                                                 -        8 3/4
27. Leerblandat muljord                                               -        10 ½
28. God lera                                                                  -        21
29. Dungblandat rölera                                                3        22 1/4
30. Spyklera                                                                 -        17
31. Sandblandat leera                                                  -        18
32. Syrsand och gruusjord                                           -        16 ½
33. Öhrjord och sand                                                   -        24
    Giärdes höö                                                             -        -                1½

(Text i mellanspalten:)
    Södra giärdet
34. Andra åhrets vtsäde, god mulljord                        1        31
35. Swartmylla                                                             -        24
36. Leerblandat mull och swartmylla                          1        8 ½
37. Medellmåttig leerjord                                            1        8
38. Öhr- och sandjord                                                  -        8 ½
39. Vtsäde i en åckerlyka, sandmylla                          1        4 ½
    Giärdes höö                                                              -        -                2
40. J Lillängen 1 spiäll af 6 tegar                                 -        -                8  
41. Af Stoorängen höö                                                 -        -                9
42. Hö af en lyten änghage                                          -        -                1
43. Höö af tompten, hårdwall                                      -        -                2
44. En betes hage med skiön gran, asp, och små
    börkeskoug bewäxt, godt muhlbethe, kan föda
    1 par oxar 2 par hästar
45. En lyten betes hage, medh små börck och
    aspeskoug bewäxt
46. Humblegård om         200 stänger

47. Anders Swensons hemman crono
    Herr Capitein Johan Grönings rusthåld haf-
    wer 2ne lottar och tegar i åcker och äng. Det
    ena 1 otting. Och den andra 1. otting och 2
    spangiäll, är         22 alnar

    Norra giärdet
    Ett åhrs vthsäde, sandblandat mulljord Numero 2      1        15 28/53
    Mulljord                                                Numero 3       -        24 32/53
    Leerblandat mulljord                            Numero 4       -        16 43/53
    God leera                                              Numero 5       -        18 14/53
    Dungblandat rölera                               Numero 6       5        31 12/53
    Spyklera                                               Numero 7       1        13 13/53
    Sandblandat leera                                 Numero 8       -        27 21/53
    Syrsandh och grussjord                        Numero 9       -        21 31/53
    Öhr och sandjord                                  Numero 10     -        28 12/53
    Giärdes höö                                                                 -        -                    2 3/4

    Södra giärdet
    Andra åhrets vtsäde, mulljord        Numero 11          1        31 54/53
    Swartmylla                                     Numero 12           -        29 25/53
    Leerblandat mull och swartmylla   Numero 13          2        27 6/53
    Medellmåttig leerjord                     Numero 14          2        19 45/53
    Öhr- och sandjord                           Numero 15          -         17 34/53
    Dungleera                                       Numero 16           -        17 34/53
    Giärdes höö                                                                 -        -                    3 2/3
48. Vtsäde i twänne åckerlyckor, sandmylla                  1        31 3/4
    Höö af Lillängen god hårdwall       Numero 17          -        -                    14 2/3
    Höö af Storängen                           Numero 18           -        -                    16 3/6
49. Af twänne små ängiar höö                                        -        -                    3 3/4
50. Af ett rödnings land höö                                           -        -                    5
51. Twänne stycken beteshagar, af skiön gran
    asp och små börkeskoug bewäxt, gådt muhl-
    bethe.
52. Humble gårdh om        300 stänger
53. Nock höö af en medellmåttig hårdwalsäng,
    medh börk- och ahl bewäxt.

54. Riddaregården lyder till se-
    creteraren Herr Johan Hadorphius, hafwer i
    byamåhl 3 åttingar är        30 ahlnar

    Norra giärdet
    Ett åhrs vtsäde, sandblandat mulljord Numero 2        2        43/53
    Mulljord                                              Numero 3        1        1 41/53
    Leeerblandat mulljord                         Numero 4        -        22 49/53
    God lehra                                            Numero 5         -        24 48/53
    Dungblandat rölera                             Numero 6        8        4 50/53
    Spyklera                                              Numero 7        1        13 13/53
    Sandblandat leera                                Numero 8        1        5 -/53
    Syrsand och grusjord                          Numero 9        -        29 28/53
    Öhrjord och giardes                           Numero 10      1        6 26/53
    Giärdes höö                                                               -        -                    3 3/4

(Text i högra spalten:)
    Södra giärdet
    Andra åhretz vthsäde god mulljord                11          2        22 32/53
    Swartmylla                                                     12          1        8 10/53
    Lerblandat mull och swartmylla                     13          3        28 13/53
    Medellmåttig lerjord                                       14          3        18 18/53
    Öhr och sandjord                                             15          -        24 33/53
    Dungleera                                                        16          -        24 3/53
    Giärdes höö                                                                   -        -                    5
55. Vtsäde i Tompt åckerlyckan swartmylla                     1        26 ½  
56. Vthsäde i Punglyckan sandmylla                                 -        18
    Höö af Lillängen god hårdwall          Numero 17          -        -                    20
    Höö af Storängen                               Numero 18          -        -                     22
57. Höö af Tomptängen god hårdwall                                -        -                     2   
58. Höö af Garpängen små stertingswall                           -        -                     5
59. Tre stycken beteshagar, bewäxte af medellmåttig
    gran, börck och någon aspskoug.
60. En trägård och en humblegårdh.

61. Ödegården crono är tilldehlning,
    till Capitein Johan Grönings rusthåll, hafwer i
    byamåhl 1 ½ otting är        15 ahlnar

    Norra giärdet                                    
    Ett åhrs vtsäde, sandblandat mulljord  Numero 2      1        43/106
    Mulliord                                               Numero 3      -         16 89/106
    Lehrblandat mulljord                           Numero 4      -        11 49/106
    God leera                                             Numero 5      -        12 24/53
    Dungblandat rööleera                          Numero 6      4        2 25/53
    Spyklera                                               Numero 7      -        30 45/53
                                                                                Tunnor  Cappar        Las
    Sandblandat leera                               Numero 8      -        18 36/53
    Syrsand                                              Numero 9       -        14 38/53
    Öhrjord                                              Numero 10     -        19 13/53
    Giärdes höö                                                               -        -                   1 7/8

    Södra giärdet
    Andra åhrets vtsäde, god mulljord     Numero 11        1        10 51/53
    Swartmylla                                         Numero 12        -         20 5/53
    Lerblandat mull och swartmylla        Numero 13        1         30 13/106
    Medellmåttig leerjord                        Numero 14         1        25 9/53
    Öhr- och sandjord                              Numero 15         -        12 33/106
    Dungleera                                           Numero 16         -        12 3/106
    Giärdes hö                                                                     -        -                2 3/6
62. Vtsäde af en lyten åckerlycka, swartmylla                 -        5 1/4
    Höö af Lillängen                                Numero 17         -        -                10
    Höö af Storängen                                Numero 18        -        -                12 3/12
63. Höö af 2ne små tompthagar, god gräswäxt                 -        -                3
64. En beteshaga af små gran och eenskog, godt muhlbethe
65. Humblegård om        40 stänger

66. Skattegården är tilldehlning till
    Corporal Niels Bröms rusthåll, hafwer i byamål    12 alnar           

    Norra giärdet
    Ett åhrs vtsäde, sandblandat muliord Numero 2            1        9 5/106
    Mulliord                                             Numero 3            -        21 35/106
    Leerblandat mulljord                         Numero 4            -        14 55/106
    God lehra                                           Numero 5            -        15 41/53
    Dungblandat röleera                          Numero 6            5        5 14/53
    Spykleera                                           Numero 7            -        30 45/53                                          
    Sandblandat leera                              Numero 8            -        23 35/53
    Syrsandh                                           Numero 9             -        14 38/53
    Öhrjord                                             Numero 10           -        19 13/53
    Giärdeshöö                                                                    -        -                    2 3/8
Numero
11. Andra åhretz vtsäde j Södra giärdet, af godh muljord   1        22 45/53
    Swartmylla                                           Numero 12          -        25 24/53 
    Leerblandat mulljord swartmylla         Numero 13          2        14 73/106   
    Medelmåttig leera                                Numero 14          2        -
    Öhr och sandjord                                 Numero 15           -        15 63/106
    Dunglehra                                            Numero 16          -        9 33/53
    Giärdeshöö                                                                       -        -                    2 1/6
67. En tompt åckerlycka, mulljord                                      -        20 1/4
67. En åckerlycka, sandmylla                                              -        20
68. Hö dersammastädes                                                       -        -                    2
    Hö af Lillängen                                Numero 17              -        -                    12 2/3
    Hö af Stör ängen                              Numero 18             -        -                    14 3/12
69. Höö af tompten                                                             -        -                     1 ½
70. Twänne stycken betes hagar af skiön gran, asp och små
    börkeskoug, gådt muhlbete.
71. Humblegården        250 stänger
72. Skougsmarken befinnes af små och ung gran och
    eneskoug bewäxt, godt muhlbete.