D18_054

    Notarum Explicatio
                                                                                  Tunnor   Cappar       Lass
Stora Tägneby består aff 6.
hemman och en skatte vtjord, hwarest 1 hemman
är till reef och skattläggning förordnat, jtem ett
ödes hemman, kallas Lillegården, belägen
i Bobergs härad och Elfwestad sochn, affmätt
Anno 1695 af vndertecknadt

A. Jacob Jönsons gårds byggningstompt
    hafwer i byamåhl 19 ½ spanngiäll
B. Ett åhrs vtsäde j Norra giärde mullehra                        5        8 150/163
C. Hårdleera                                                                      2        8 150/163
D. Medellmåttig styf röölera                                             1        2 35/163
E. Öhrleera                                                                         -        27 45/163
F. Andra åhretz vtsäde i Södra giärdet, godh lehra            4        1 72/163
G. Lehrmylla                                                                      2        2 6/163
H. Medellmåttig styf leerjord                                            1          49/163
J. Rööleera                                                                         1        17 86/163
K. Lillängen, består af tufwig hårdwall till höö enär
    medellmåttigt hööwäxt är                                              -        -                    9 3/4
L. Storängen, är af tufwig mager syr och hårdh-
    wall höö i medellmättigt wäxt                                        -        -                   4 7/8
M. Höö af Klosterhagen god graswäxt                              -        -                    2 3/8
N. Höö af en lyten ängetegh                                              -        -                    2 3/8
O. En lyten bethes hage medellmåttigt muhlbethe

P. Bengdt Nillssons gårds byggnings tompt, före
    warit frällsse till Löfsta, nu crono, j byamåhl hafwer
    11 ½ spangiäll.
    Ett åhrs vthsäde i Norra giärde, mulleera            B.        3        3 101/163
    Hårdleera                                                             C.        1        11 6/163
    Medellmåttig styflera                                          D.        -        20 -/163
    Öhrlera                                                                E.        -        16 14/163
    Andra åhrets vthsäde i Södra giärde, god lehra  F.        2        14 55/163
    Leermylla                                                           G.        1        6 154/163
    Medellmåttig styf leerjord                                 H.        -        19 8/163
    Röleera                                                               J.         -        29 34/163 
    Höö af Lillängen                                                K.        -        -                    5 3/4
    Stoor ängen höö                                                 L.        -        -                    2 7/8
    Höö af Klosterhagen                                         M.        -        -                    1 3/4
    Höö af en änge ängh?                                       N.        -        -                    1 3/4
Q. En lyten betes hage medellmåttigdt muhlbete
R. Humblegård om     40 stänger

S. Nills Olufssons skattehemmans bygningstompt
    hafwer i byamåhl 15 spangiäll.
    Ett åhrs vthsäde i Norra giärde mullera            B        4        1 153/163
    Hårdleera                                                          C.       1        24 12/163
    Medellmåttig styfleera                                      D.       -        26 52/163
    Öhrleera                                                            E.       -         20 160/163
    Andra åhrs vthsäde i Södra giärde god leera    F.        3        3 93/163
    Leehrmylla                                                       G.        1        18 130/163
    Medelmåttig styf lehrjord                                H.        -         24 138/163
    Rööleera                                                           J.        1         6 16/163
T. Dungjord                                                          -          -        29 41/101
    Höö af Lillängen                                             K.        -         -                    7 1/4       

(Text i högra spalten:)
    Höö af Storängen                                            L.        -        -                    3 3/4
    Höö af Klosterhagen                                       M.       -        -        1 7/8
U. En betes hage, medellmåttigt muhlbete
    med små ahlskoug bewäxt.
W. Vthsäde af en lyten åckerlycka, lerjordh                    -        17

X. Lillgårdens byggningstompt crono
    Öde, hafwer i byamåhl    6 ½ spangiäll
    Ett åhrs vthsäde i Norre giärdet, mullera          B.        1        24 50/163
    Hårdleera                                                          C.        -        24 53/163
    Medellmåttig styf rööleera                               D.        -        11 66/163
    Öhrleera                                                            E.        -        9 15/163
    Andra åhrets vthsäde i Södra giärde god leera F.       1       11 24/163
    Leermylla                                                         G.        -        22 2/163
    Medellmåttig styf leerjord                               H.        -        10 125/163
    Rööleera                                                          J.         -        16 83/163
    Dungjord                                                         T.         -        12 75/163
    Höö af Lillengen                                             K.        -        -                    3 1/4
    Höö af Stoorängen                                          L.         -        -                    1 5/8
    Höö af Klosterhagen                                      M.         -        -                    3/4
Y. En lyten bethes hage

Z. Pähr Arffwidssons gårdz byggningztompt
    hafwer i byamåhl 10 spangiäll.
    Ett åhrs vtsäde i Norra giärde, mullera           B.        2        22 102/163
    Hårdleera                                                        C.        1        5 71/163
    Medellmåttig styf röölehra                             D.        -        17 89/163
    Öhr leera                                                         E.        -        13 161/163
    Andra åhrets vtsäde i Södra giärde, god leera F.      2        2 62/163
    Leermylla                                                        G.       1        1 141/163
    Medellmåttig styf leerjord                               H.        -        16 92/163
    Rööleera                                                          J.         -        25 65/163
    Dungjordh                                                       T.        -        19 71/163
    Höö af Lillängen                                             K.        -        -                        5
    Höö af Stoorängen                                          L.        -        -                        2 ½
    Höö af Klosterhagen                                      M.       -        -                        1 1/4
1. J beteshagen en åckerlycka, af lerjord                       -        31
2. En beteshage, medellmåttigt muhlbete.

3. Bengdt Anderssons hemman
    Hafwer i tegomåhl twänne landzlottar norr
    och söder der skiffterne ändas, den ena är
    10 spangiäll, och den förra 6 ½ spangiäll
    är                16 ½

    Ett åhrs vthsäde i Norra giärde                     B.        4        14 152/163
    Hårdh leera                                                    C.        2        153/163
    Medellmåttig styf rööleera                            D.        -        28 155/163
    Öhrlehra                                                         E.        -        23 13/163
    Andra åhrets vthsäde god leera                      F.        3        13 86/163
    Leermylla                                                       G.        1        23 143/163
    Medellmåttig styf leera                                   H.        -        27 29/163
    Rööleera                                                          J.        1         9 148/163    
    Dungjord                                                        T.        1             42/163
    Höö af Lillängen                                             K.       -        -                        7 1/4
    Höö af Stoorängen                                          L.        -        -                        4 1/8
    Höö af Klosterhagen                                       M.       -        -                        2 1/4
4. En beetes hage, medellmåttigt muhlbete.
5. J samma hage upgiord åker                                        -        18
6. En cronohump i Lillängen som ryttmä-
    staren Herr Johan Kruse brukar och häfdar
    i medellmåttigdt åhr höö till                                         -        -                        5

(Text nere t.h.:)
7. En skatte vthjord som brukas till skattegården, hafwer
    i byamåhl 2 ½ spangiäll
    Ett åhrs vtsäde i Norra giärde mullera            B.        -        22 109/163
    Hårdleera                                                         C.        -        9 58/163
    Medellmåttig styfleera                                     D.        -        4 63/163
    Öhrleera                                                           E.        -        3 81/163
    J Södra giärde, god leera                                 F.        -        16 27/163
    Leermylla                                                        G.        -        8 91/163
    Medellmåttig styfleera                                     H.        -        4 23/163
    Röölera                                                             J.         -        6 57/163
    Höö af Lillängen                                              K.        -        -                    1 1/4
    Af Storängen höö                                             L.         -        -                    ½
    Af Klosterhagen                                              M.        -        -                    1/4
8. En lyten lööt till heela byn, magert muhlbethe.
9. Fiskie watten i Stora åhn med dämpenoot och
    miärdars uthläggiande om wåhrtydh.
    Flere lägenheeter intet.

Schala ullnarum
Anders Wettermann

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lille Tängby ägor möta på denne sydan
Hackereds bys ägor möta   
Nederlösa löth ägor möta
Elfwestad bys ägor möta 

Lille Tängby
Äbbehögen 
Soldats torp
Hackreds byy
Härads steen som åthskillier Boberg- Wyfolcka och Gullbergs härader
Soldatstorp