D18_055

    Notarum Explicatio

Lönssåssa by aff ett halft crone
och ett halft skatte hemman; Beläg-
ne i Boobergs härad och Lönssåssa sochn
                                                                 Tunnland Cappar     Lass
1. Crongårdens byggningstompt
2. Ett åhrs utsäde i Wästra järdet
    Jord mon beståår mehrendels af grof
    sandjord                                                      9        26 3/4
3. Andra åhrets uthsäde af sandjord               9        10
4. En åcker lycka och sandjord                      1        2 ½
5. Höö af een lytten hårdwalls ängh                -        -                  1 ½
6. Stoor ängen beståår af småå staar
    wall kan kasta af
    sigh tillyka af humpen som och
    af 10 tegar så och Skiemde kiärs
    tegen                                                            -        -                   6 ½
7. En lytten åckerlycka af sand                       -       13
8. En betteshage utj 2:ne parter häg-
    nadt hwar utj befinnes åcker linder
    af sandjord                                                 6        4 3/4
9. Elliest samma hage af ringa wärde
    med någon tallskoug bewäxt
10. Een enskylt hage såssom och een tegh
    utj skattegårdens hage af ringa bette
    och med småå granskoug bewäxt
11. Fleera nyttigheeter inttet allenast
    een lytten oduglig bettesmarck som
    i forna tyder warit åcker men för
    jordmons odugligheet igenlagd.
12. Skattegårdens byggningstompt
13. Åckern i Wästra giärdet af groff
    sandjord                                                      4        22
14. Östra giärdet och sandjord                       5        18 3/4
15. Än i samma giärde                                    -        13 ½
16. Höö öfwer alt                                             -        -                    2

(Text på kartbilden, först runtom vänstra delen:)
Siäfwa ägor
Bondorps ägor mötha
Snafflunda ägor möta
Hambra åcker wrettar på denna plan
Wykulla och Skiäfwy åcker mötha
Måhl Torph ägor mötha här
Östra Fornåssa ägor mötha
Skiäfwe ägor
Bondorps ägor och Haga

Tingh stuga
Uthjords åcker
Löönåssa kyrkia
Hambra åcker
Skiäfwe åcker teg

(Text på små kartbilderna t.h.:)
Äbborps äng möther
Skiäfwe ängh backe
Skiäffwe ängh
Änn Äbborps ägor mötha här

Skiämde kiärret
Wykulla ängs teg mötter
Skiäffwe äng möter
Än Skiäffe äng

(Mellersta lilla kartbilden:)
Skiäfwes kiäll äng möther
Skiäfwe ängh
Ruda tegh
Skiäffwe ängh och Snafluna ägor mötha

(Nedersta:)
Skiäffwe ängh möther
Änn Skiäffwe Lunda ägor och åcker

Scala ulnarum
Affmätt Anno 1692 aff
Anders Wetterman