D18_057

    Notarum Explicatio
                                                                          Tunnor Cappar    Lass
Bonnarp består aff 2ne
hemman liggandes i tegskifte med Skäfweby
om 3 hemman belägen i Bobergs häradh
och Lönssås sochn hwarest en frälssegårdh som
nu wälboren Fru Christina Maria Strick
possiderar i bemälte Bonnarp är tll ref
och skattläggningh förordnadt.
            Nembligen
A. Bonnarp som Haraldh Olufsson åboor
    hafwer i bymål    6 stänger

    Wästra gärdet
B. Ett åhrs uthsädhe örsandh                                4        17 ½
C. Mulljordh                                                         3        13 1/4
D. Skiörleera                                                         -        25

    Östra gärdet 
E. Andra året vthsäde jordmon består mäste
    deelen sandmylla                                               8        15 ½
F. Skiörleera                                                           -        23
G. Vthsädhe af Galglyckan mager örsandh           1        10 1/4
H. Höö der samma städes af en mager tufwig
    hårdwall                                                              -        -                2
J. Vthsädhe af en åkerlycka öster om Lönssås
    odugligh och mager sandjordh                           3        12
K. Storängen till heela byen består mycket af
    skryn mager och tufwigh syrwalds ängh
    och en deel af småstarr och sanck måswall
    med små tall, ahl och någon gran skogh be-
    wäxt kan kasta af sigh höö när medelmåttig
    hööwäxt är till denna ene gården                        -        -                8
L. Höö aff huustompten god hårdwall                    -        -                3
M. En kalfwe hage af aspeskogh bewäxt.
N. En lyten bethes hage.
O. Humble gårdh om        300 stänger
    Höö af Lillängen medelmåttig marwall Lass 3    -        -             1 ½

P. Andra hemmanet som
    Anders Larsson åboor crone
    hafwer i bymåhl    12 stänger

    Wästra gärdet
Q. Ett åhrs uthsädhe örsandh                                6        14
R. Mulljordh                                                         6        5 3/4
S. Skiörleera                                                         1        8 3/4

    Östra gärdet
T. Andra åhrets vthsädhe jordmån består mästa
    deelen sandmylla                                             11       30 ½                                          
U. Skiörleera                                                        1        12
    Höö af Lillängen    Littera                                -        -                3
    Höö af Storängen Littera K                              -        -                16
W. Höö af husstompten godh hårdwall                -        -                 4
X. 2ne stycken beteshagar bewäxt af medelmåttig
    granskog medelmåttigt mulebete
    Humble gårdh om 400 stänger
Y. Skogs marcken till dhesse 2ne hemman
    samfält med Skäfwe by befinnes medel-
    måttigh granskog någon tall iblandh duge-
    lig till gärdzel och stödh samt rys till wedebrandh,
    godt mulebete.

    Skiäfwe byy af hwilka 3 hemman ligga
    i tegoskiffte med ofwannämbde Bonnarp
    j åcker och ängh af lyka jordmon nembligen
Numero
1. Jöns Pärssons gårds byggningstompt som hafwer
    i bymåhl    10 stänger
2. Nils Bengtsons gårdsbyggnings tompt hafwer
    i bymåhl    11 stänger 5 alnar
3. Enkians gårds byggningstompt hafwer i bymål
    5 ½ stångh
4. Norrgårds bygningstompt hafwer sin åcker og
    äng med Äbbarp.
5. En vthjordztompt obebygt till Äbbarp
    Numero 1, 2, 3, hafwa tillsammans efter hwar sitt stångefall

    Wästra gärdet
6. Örsandh
7. Mulljordh
8. Skiörleera
    Östra gärdet
9. Sandmylla

(Text i spalten t.h.:)
                                                            Tunnor  Cappar    Lass
10. Skiörleera
    Engh i Storängen        Littera K
    Engh i Lillängen          Littera Z
11. Jöns Pehrsson 2ne beteshagar
13. En lyten ängh täppa
14. Enkians hustru Marit 2ne beteshagar
15. Korsswägstorpet bebygdt på hela bysens
    vthmark hafwer till uthsäde sandjordh

(Text till stora kartbilden t.v., först runtom medsols:)
Äbbarp ägor mötha och gräntza på denne sydan
Lönsåss sampt Äbbarps ängstegar mötha
Snaflunda äng möther här
Lönsåhss äng möther här
Snaflunda ängh grähtzar här
Pähr Nillsons torp
Soldats torp Carl Pärsson Kiämpe
Lönsåss ägor och gärde möther här
Hytrynge hage möther här
Hageby ägor mötha på denne sydan alt här till

Mager syrwall
Littera Z?
Betheswall till hela byn

Lönsåss by och kyrckia

(Lilla kartbilden upptill:)
Äbbarp hemman 1 och Norregården i Skiäfwes
äng möther här
Snaflunda äng möther
Bree kiälla
Tällekulla äng möther
Lönsåss
Lönsåss Skiämme kiärr möther
Mickens myra
Mager och tufwig änge wall
Steen mora
Mosen aff små tall någon alskog bewäxt
Biörnmyra är aff små starr och mosswall

(Högra kartbilden, först text runtom:)
Karstorp ägor mötha på dhenne sydan
Råsteen
Bobergz härad allmenning möther och gräntzar på dhenne sydan
Bobergs byes ägor mötha
Fåtgrana?
Snaflunda ägor mötha och gräntza på dhenne sydan
En eeke stubbe warit aff ålder skillnadt emellan Bonnarp och Snaflunda

Uppå dhenne plaan oh parck är gran och någon talleskog bewäxt

(Lilla kartbilden nere t.h.:)
Änkians lycka i Skiäfwe möther
Gillarps backe möther här
Jöns i Skiäfwe åkelycka
Capellans åkerlycka

Schala ullnarum
Afmätt Anno 1695
af vnderteknadt
Anders Wetterman