D18_060

(Kartakt inskannad i flera delar. D18_060 text och kartbild, D18_061 text och
D18_060a baksida.

Rubrik:
)

Geometrisk Delineatio
    öfwer
Wallersta by belägen i Bobergs
häradh, och Wallersta sochn affmätt
aff vnderteknadt, Anno 1695

    Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor Cappar    Lass
Wallersta byes beskrifning
som består af 7 hemman af hwilka 1 hemman
är till ref och skattläggningh förordnat
    Nembligen

A. Oluf Abrahamson frälse hemman 1
    Lyder till Fruu Märta Kurck hafwer
    i bymåhl 9 alnar

    Wästra gärdet
    Ett åhrs vthsädhe jordmån består en del
B. Leermylla                                                          4        7 3/4
C. Medelmåttigh leera                                           1        13 ½
D. Röö flotleera                                                     3        3
E. Mager och skryn röölera                                   6        19 3/4
    Giärdes höö                                                        -        -                2

    Östra gärdet
F. Andra åhrets vtsäde leermylla                           5        13
G. Rööleera                                                             -        25
H. Medelmåttig leera                                             1        3 3/4
J. Dunglera                                                             3        15 3/4
K. Sandblandat leera                                              2        5
L. Skiörleera                                                          1        9 ½
    Gärdes höö                                                         -        -                ½
M. Vthsäde af torpwreten dungjordh                     -        23 ½
N. Storängen består af tufwigh mager och
    skryn buskig mosswalls ängh kan bekomma till
    höö i medelmåttigh hööwäxt                              -        -                4
O. Lillängen medelmåttig hårdwalls ängh höö      -        -                 2
28. Höö af Bäckholms ängen god gräswäxt           -        -                10   
P. Twänne stycken betheshagar bewäxte af
    små tall och granskogh medelmåttigt
    mulebete
Q. Humblegårdh om 100 stänger
29. Wallersta kyrckia och kyrkiogårdh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wyn berga ägor gräntza på dhenne sydan
Hassla ägor mötha och gräntza på dhenne sydan alt här till
Wallersta prästegårdz ägor mötha
Prästegården
Liungstorps ägor i åcker och äng mötha på dhenne sydan
Denne plan och parck på...
Liungstorp gårds skatte
Wystena byes ägor gräntza och mötha på denne sydan alt här till
Besz bärga ägor mötha på denne sydan
Hälgorp ägor mötha och gräntza på denne sydan alt här till
Bess berga ägor mötha på denne sydan
Wynbärga ägor mötha alt här till

Sydländh marck på denne plaan
Mager och tufwig moss wallz ängh
Backe stugur
Backestugu
Mager buskig ängewall bewäxt med eek hassel och eeneskogh

Schala ullnarum
Anders Wetterman