D18_061

(Kartakt inskannad i flera delar:
D18_060 text och kartbild,  D18_061 text, D18_060a baksida
)

    Notarum Explicatio
                                                                                         Tunnor Cappar      Lass
R. Jon Andersson frälsse till Herr grefwe Linscöldh
    till Linnewa hafwer i bymåhl 9 alnar

    Wästra gärdet
S. Ett åhrs utsäde jordmon består en deel leermylla            3       15 12/49
T. Medelmåttigh leera                                                          -        29 28/49
U. Röö flåtleera                                                                   3        4 5/49
W. Mager och skryn rööleera                                              6        2 34/49
    Gärdes höö                                                                       -        -                 2 

    Östra gärdet
X. Andra åhrets vthsäde jordmon lermylla                       4        23 44/49
Y. Röölera                                                                           -        26 40/49
Z. Medelmåttig leera                                                          1        2 8/49
Å. Dungleera                                                                      3        7 20/49
Ä. Sandblandat leera                                                          1        23 23/49
Ö. Skiörlera                                                                        1        10 30/49
     Gärdes höö dersammastädes                                          -        -                 ½
Y. Vthsäde af en wret uptagen af beteshagen sandiord       -        24 ½
    Höö af Storängen                     Littera N                         -        -                  4
     Höö af Lillängen                     Litera  O                        -        -                  2
Numero 1. Höö af Bäckholms änge hage god hårdwall     -        -                  8
2. En betheshage bewäxt af gran och någon talleskogh
    medelmåttigt mulebetete1
3. Humblegård om    50 stänger

4. Corporalen Jahn Hansson Wallerstedt cronehemman 1
    hafwer i bymåhl 9 alnar

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde leermylla                      S                     3        15 42/49
    Medelmåttig leera                                  T                      -        29 28/49
    Röö flåthleera                                         U                    3        4 5/49
    Mager och skryn rööleera                      W                    6        2 34/49
    Gärdes höö                                                                     -        -                    2

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde jordmån lermylla  X                   4        23 44/49
    Röö leera                                                 Y                   -        26 40/49
    Medelmåttig leera                                   Z                   1        2 8/19
    Dungleera                                                Å                  3        7 20/49
    Sandblandat leera                                    Ä                  1        23 23/49
    Skiörlera                                                  Ö                  1        10 30/49
    Gärdes höö                                                                    -        -                    ½
    Höö af Storängen                          Littra   N                  -        -                    4
    Höö af Lillängen                           Littera O                  -        -                    2
5. Höö af en ängehage medelmåttig hårdwall                   -        -                    6
6. Höö af Beckholms änge hage bewäxt af asp och gran-
    skogh är hård måswaldh kan bekoma till höö               -        -                    7
7. 3ne stycken betes hagar bewäxt af tall och granskogh
    med någon aspeskog ibland medelmåttigt mulebete.
8. Humblegårdh om 300 stänger

9. Lars Abrahamssons hemman 1 crone rusthåldh hafwer
    i bymåhl    12 alnar

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde lermylla                          S                4        21 7/49
    Medelmåttig leera                                    T                1        7 21/49
    Röö flåthlera                                             U               4        5 25/40
    Mager och skryn röölera                          W               8        3 29/49
    Gärdes höö                                                                   -        -                    3/4

    Östra gärdet
    Andra åhrets vthsäde leermylla                X                6        10 26/49
    Rööleera                                                   Y                 1        3 37/49
    Medelmåttig leera                                     Z                1        13 27/49
    Dungleera                                                 Å                4        9 40/49
    Sandblandat lera                                       Ä                2        8 43/49
    Skiörleera                                                 Ö                1        24 40/49
    Gärdes höö                                                                   -        -                    3/4     
    Höö af Storängen                          Littra   N                -        -                    5 3/9
    Höö af Lillängen                           Littra   O                -        -                    2 6/9
10. Höö af Beckholmsänge hagen god gräswäxt             -        -                    5
11. 2ne bethes hagar bewäxt af små gran och någon talleskog
    medelmåttigt mulebete
12. Humblegårdh om        50 stänger

13. Jon Anderssons heman frälse till Herr grefwe
    Linscöld till Linnewa hafwer i bymål    6 alnar

(Texten fortsätter i högra spalten:)
    Wästra gärdet
    Ett års uthsäde lermylla                             S            2        10 28/49                                         
    Medelmåttig leera                                      T            -        19 35/40
    Röö flothleera                                            U           2        2 36/49
    Mager och skryn röölera                           W          4        1 39/49
    Gärdes höö                                                              -        -                        -

    Östra gärdet
    Andra åhrets utsäde lermylla                       X          3        5 13/49
    Röölera                                                        Y          -        17 43/49
    Medelmåttig leera                                        Z          -        22 28/49
    Dunglera                                                      Å         2        4 46/49
    Sandblandat leera                                         Ä        -        35 48/49
    Skiörleera                                                     Ö        -        28 20/49
    Gärdes höö                                                              -        -                        -
    Höö af Storängen                           Littera    N        -        -                        2 7/9
    Höö af Lillängen                            Littera    O        -        -                        1 3/9
30. Höö af Beckholms ängehage                                                                    3 ½
14. En lytten änge hage som soldaten brukar till höö  -        -                        2
15. 2ne bethes hager bewäxt af små tall och granskogh
    medelmåttigt mulebete
16. Humblegård om 100 stänger

17. Bencht Gustafsson crone tilldelningh till
    Corporalen Johan Wallerstedts rusthåldh hafwer i bymål 6 alnar
    des byggningstompt

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde lermylla                                S        2        10 28/49
    Medelmåttig leera                                          T         -        19 35/49
    Röö flothlera                                                  U        2        2 36/49
    Mager och skryn rööleera                              W       4        1 39/49
    Gärdes höö                                                                -        -                       1 ½

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde leermylla                    X        3        5 13/49
    Rööleera                                                       Y        -        17 43/49
    Medelmåttig leera                                         Z        -        22 28/49
    Dungleera                                                     Å        2        4 46/49
    Sandblandat leera                                         Ä        -        35 48/49
    Skiörlera                                                       Ö        -        28 20/49
    Gärdes höö                                                              -        -                        ½
    Höö af Storängen                             Littera  N       -        -                        2 7/9
    Höö af Lill ängen                             Litra     O       -        -                        1 3/9
18. Höö af Beckholms ängen god gräs wäxt              -        -                        4
19. En bethes hage bewäxt af små granskog medelmåttigt
    mulebete
20. Humblegårdh om 60 stänger

21. Kyrckioherden Herr Daniel Jsraelis hafwer i bymål 7 alnar
    är obebygdt.

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde leermylla                            S         2        23
    Medelmåttig leera                                        T          -        25
    Röö flåthleera                                              U         2        13 42/49
    Mager och skryn rööleera                           W        4        23 21/49
    Gärdes höö                                                              -        -                        1 3/4
28. 3 stycken tegar ler    - mylla                                 1        21 1/4
29. Noch en flåth    röölera                                         3        31

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde leermylla                   X         3        22 7/49
    Rööleera                                                      Y         -        20 42/49
    Medelmåttig leera                                        Z         -        26 38/49
    Dungleera                                                    Å        2        16 21/49
    Sandblandat leera                                        Ä        1        4 7/49
    Skiörleera                                                    Ö        1        1 7/49
30. Sandblandat leera 1/4 flåttler                               2        1 3/4
    Gärdes höö                                                              -        -                    1 3/4
    Höö af Storängen                          Littera    N         -        -                    3 1/9
    Höö af Lillängen                           Litra       O         -        -                    1 5/9
22. Höö af en ängehage bewäxt af aspeskogh medelmåttig
     hårdwalls ängh                                                        -        -                    10
23. En bethes hage bewäxt af små gran och talleskogh
24. Noch en bethes hage bewäxt af talleskogh dugligh till
     smått timber magert mulebete
25. Skogsmarken till dhenna by befinnes på 2ne planer
    den ena norr och den andra södher hwar uthi befin-
    nes till heela byn medelmåttig gran och talleskogh
    dugligh till gårdefångh och rys till wedebrandh
    medelmåttigt mulebete.
26. En bethes hage samfält till heela byen
    medelmåttigt mulbete.
27. En plan  upplögdh i Storängen och efter den är tufwigh mager och
    ojämpn wall att berga, hwilket hela byen hwar efter sina tegar
    hafwa nyligen upplögt doch ingen gärdesgårdh dher om kringh.
31. Klåckare stugu?

__________________________
1) Fel för mulbete