D18_063

(Rubrik på banderollen:)
Boobergs häradh Flysta socken i Östergötlandh

Geometrisch affrytningh och calculation på deses effterskriffue Kulla och
Lille Wallas ägor, sampt och flottiorden till cronegården i Gullberghes hä-
rat och Flysta kyrkioby Prästgården benembdh hwilka äga hwarom annan i skiffte
teegh om teegh alla till hopa i åkeren 80 alnar:
Vtsädet till heela byen, det ena åhret i Östergiärdet 58 tunnor
Det andra åhret i Wästergiärdet                                46 tunnor
Höö aff giärdeslinderna, engen och tompt hagarne öffuer alt till    138 lass
                {Linderne i Östergiärdet                                                                              16}
                {Linderne i Wästergiärdet                                                                           16}
                {Een tuffuogh fnuggwalz vthäng noterat medh littera A.                           18}
                {Een skoggången kiärr- och tuffuogh engh med B. täcknat till                   22}
Höö aff    {Een medelmåttigh godh ängh till hela byen medh C. jntagen aff giärdet  14} Lass
                {Een ängh medh littera                                        D. noterat till                  12}
                {En hage medh E. lyder till Numero 1 och 4 till                                           4}
                {En tuffuogh vthängh till Numero 1, 3 och 4 i Kulla, sampt 6 och 7 i Store Walla
                {och noteres medh littera F. öffuer alt till                                                   28}
                {Een medelmåttigh godh ängh aff giärdet intagen till 1, 3 och 4 i Kulla        }
                {sampt 6 och 7 i Store Walla, deslykest vtboless i Kiärorp och                      } 
                {täcknas medh G. öffuär alt till                                                                    17}
Till desse byar ähre torfftigh vtmark, timber- och wedhskogh, goth mulbeet, tree miölquar-
nar, noterade medh 1. 3. 5. Gott fiske vtj Wykaren och Holmaströmen.

    Specialius                                                                                                        tunna     Kanna
Numero 1. Skattegård 1. haffuer i skiffte 17 alnar.
    Vtsäde det ena ahret i Östergiärdet                                                                 12 1/4    4 1/5
    och det andra åhret i Wästergiärdet                                                                  9 3/4     1 2/5
                {Linderne i Östergiärdet                           3 lass    3 1/5 såta      }
                {Lindarne i Westergiärdet                         3 lass    3 1/5 såte      }
                {Engen littera              A.                          3 lass    6 3/5 såte      }
Höö aff    {Ängen medh littera     B.                         6 lass    -                    }  37 lass  4 1/5 såte
                {Ängen medh littera     C.                         2 lass    5 4/5 såte      }
                {Engen noterat medh    D.                         2 lass    4 2/5 såta      }
                {Hagen täcknat medh   E.                          1 lass    7 1/9 såte      }
                {Ängen mdh littera       F.                          4 lass    1 79/113 såte}
                {Ängen noterat medh   G.                          2 lass    4 52/113 såta}
                {Tompthagen medh      H.                         7 lass    -                     }
                {Een skualtquarn Numero 1. går höst och wåår.
                                                                                                                            tunna  kannor  
Numero 2. Frälsegårdh ½ haffuer i skiffte 16 alnar.
    Vtsäde det ena åhret i Östergiärdet                                                                 11 ½     5
    och det andra åhret i Wästergiärdet                                                                  9         11 1/5
                {Linderne i Östergiärdet                           3 lass    1 3/5 såte    }
                {Lindarne i Westergiärdet                        3 lass    1 3/5 såte     }
                {Ängen medh littera      A.                       3 lass    4 4/5 såte     }
Höö aff    {Ängen noterat medh    B.                       6 lass    -                    }  22 lass  1 3/5 såte
                {Ängen täcknat medh   C.                        2 lass    6 2/5 såta      }
                {Ängen medh littera     D.                        2 lass    3 1/5 såte     }
                {Tompthagen medh      J.                          1 lass    -                   }
                {En betes hage täcknat medh Numero 2                                    } 
                                                                                                                            tunna  kannor
Numero 3. Frelsegårdh 1. haffuer i skiffte 8 alnar.
    Vtsäde det ena åhret i Östergiärdet                                                                  5 3/4   2 4/5     
    och det andra åhret i Westergiärdet                                                                  4 ½     5 3/5              
                {Linderne i Östergiärdet                            1 lass    4 4/5 såta      }
                {Lindarne i Wästergiärdet                         1 lass    4 4/5 såta      }
                {Ängen medh littera     A.                         1 lass    6 2/5 såta      }
Höö aff    {Ängen täcknat medh    B.                         6 lass    -                   }  28 lass  6 1/5 såte
                {Ängen medh littera     C.                          1 lass    3 1/5 såta     }
                {Ängen noterat medh    D.                         1 lass    1 3/5 såta      }
                {Ängen medh                F.                          1 lass    7 97/113 såta}
                {Ängen täcknat medh    G.                         1 lass 1 71/113 såta   }
                {Ängen medh littera      K.                         9 lass                         }
                {Ängen noterat medh    S.                          2 lass                         }
                {Tompten medh             L.                          1 lass    4 såtar          }
                Een vnderfaltz hiulquarn, noterat medh Numero 3 går höst och wåår.
                                                                                                                          tunna    kanna    
Numero 4. Skattegård 1. haffuer i skiffte 19 alnar.
    Vtsädet det ena åhret i Östergiärdet                                                             13 3/4    1 2/5
    och det andra åhret i Wästergiärdet                                                              10 3/4    8 2/5
                {Linderne i Östergiärdet                            3 lass    6 2/5   
                {Lindarne i Westergiärdet                          3 lass    6 2/5
                {Ängen medh littera    A.                          4 lass    2 1/5
Höö aff    {Ängen medh littera     B.                         4 lass    -                  
                {Ängen medh littera     C.                         3 lass    2 3/5
                {Ängen täcknat medh   D.                         2 lass    6 4/5
                {Hagen täcknat medh   E.                          2 lass      8/9
                {Ängen medh littera     F.                          4 lass    5 75/113
                {Ängen medh littera     G.                         2 lass    6 98/113 
                {Tompthagen medh      4.                          8 lass    -               
                {Hagen täcknat medh   M.                        2 lass    -
                {Hagen medh                N.                        1 lass
                                                                 Summa     31 lass 7 4/5 såte

Numero 5. Frelsegård 1. haffuer i skiffte 12 alnar
                                                               tunna   kanna            
    Vtsäde det ena åhret i Östergiärdet     8 ½     11 1/5
    och det andra åhret i Wästergiärdet    6 3/4    8 2/5
                {Linderne i Östergiärdet         2 lass    3 1/5    } 
                {Linderne i Westergiärdet       2 lass    3 1/5    }
                {Ängen medh littera    A.       2 lass    5 3/5    } 13 lass 3 1/5       
Höö aff    {Ängen medh littera    C.       2 lass       4/5    }
                {Ängen medh littera    D.       1 lass    6 2/5    }      
                {Tompthagen medh    O.        2 lass     -          }
    Öffuer faltz hiulquarn medh Numero 5. noterat

Öffuer bemälte flottiord som i denna byen ligger, haffuer i skiffte 8 alnar
                                                            tunna    kanna
Vtsäde det ena åhret i Östra giärdet      5 3/4    2 4/5
och det andra åhret i Wester giärdet     4 ½      5 3/5
                {Giärdzlinderne åhrligen      3 lass    1 3/5 såta    }
Höö aff    {Ängen medh littera    A.    1 lass    6 2/5 såte     } 7 lass 5 såtar
                {Ängen medh littera    C.    1 lass    3 2/5 såte    }
                {Ängen täcknat medh  D.    1 lass    1 3/5 såte    }   

(Text i högra spalten:)
Vthi Stoora Walla noterat medh Numero 6 och 7, ähro crone gårdar 2, skatte vtbolz
och frelse 1. haffuandes hwar medh annan i byskiffte till samman 69 alnar.
Vthsäde till heela byen, det ena åhret i Westergiärdet    26 tunnor
Och det andra åhret i Östergiärdet                                  22 tunnor
Höö aff giärdes linderne, ängen och tompt hagarne öffuer alt till    92 lass
                {Linderne i Wästergiärdet            26            }
                {Linderne i Östergiärdet               26            } 
Höö aff    {Ängen noterat medh littera F.     28            } Lass
                {Ängen noterat medh littera G.    17            }
                {Ängen medh littera              P.     8              }
Denne byen ähr i vthmarck, mulbeet, timber och wedhskogh lyka
sampt fiske wattnet deelachtigh medh Kulla och Lille Walla.

    Specialius:
Numero 6. Cronegårdh haffuer i skiffte 18 alnar.
    Vthsäde det ena åhret i Wästre giärdet    6 3/4 tunnor 1 57/69 kanna.
    och det andra åhret i Östergiärdet            5 ½ tunna 13 27/69 kanna.
                {Lindarne i Wästre giärdet            6 lass    6 18/69 såta    }
                {Lindarne i Östre giärdet               6 lass    6 18/69 såta    }
Höö aff    {Ängen täcknat medh littera F.     4 lass    3 77/113 såta   } 23 lass 6 såtar
                {Ängen medh littera              G     2 lass    5 75/113 såta   } 
                {Ängen medh littera              P.      2 lass      48/69 såta     }
                {Tompthagen medh littera    Q.     1 lass                            } 

Numero 7. Cronegård 1. haffuer i skiffte 13 alnar
    Vthsäde det ena åhret i Wästergiärdet 4 3/4 tunna 8 22/69 kanna
    och det andra åhret i Östergiärdet        4 tunnor     8 8/69 kanna
                {Linderne i Wästergiärdet            4 lass    7 13/69 såta    }
                {Linderne i Östergiärdet               4 lass    7 13/69 såta    }
Höö aff    {Ängen täcknat medh littera F.    3 lass    1 87/113 såta  } 23 lass 3 ½ såtar
                {Ängen täcknat medh           G.    1 lass    7 73/113 såta  }
                {Ängen täcknat medh            P.    1 lass    4 4/69 såta      }
                {Tompthagan täcknat medh   R.    1 lass                          }

Numero 8. Frelse vtbol, lyder till Numero 3 i Kulla, och haffuer i skiffte 13 alnar
    Vtsäde det ena åhret i Wästergiärde    4 3/4 tunna    8 22/69 kannor
    och det anddra åhret i Östergiärdet      4 tunna    8 8/69 kannor
                {Linderne i Wästergiärdet             4 lass    7 13/69 såta    }
                {Linderne i Östergiärdet                4 lass    7 13/69 såta    } 14 lass 7 ½ såtar
Höö aff     {Ängen noterat medh littera F.    3 lass    1 87/113 såta  }
                {Ängen täcknat medh littera G.    1 lass    7 73/113 såta  }

Numero 9. Skatte vtbol, lyder till Numero 1 i Kulla, ochaffuer1 i skiffte 15 alnar
    Vtsäde det ena åhret i Wästergiärdet    5 ½ tunna    8 8/69 kannor
    och det andra åhret i östergiärdet         4 3/4 tunna   57/69 kanna
                 {Linderne i Wästergiärdet        5 lass    5 15/69 såta    }
                 {Linderne i Östergiärdet           5 lass    5 15/69 såta    }
Höö aff     {Ängen medh               F.         3 lass    5 83/113 såta   }
                {Ängen medh                G.        2 lass    2 6/113 såta     }

Numero 10. Skatte vtbol, lyder till Numero 4 j Kulla och haffuer i skiffte 5 alnar
    Vtsäde det ena åhret i Wästergiärdet    1 3/4 tunna    1 49/69 kanna
                {Linderne i Wästergiärdet        1 lass    7 5/69 såta      }
                {Linderne i Östergiärdet           1 lass    7 5/69 såta      } 5 lass 6 ½ såtar
Höö aff    {Ängen noterat medh    F.        1 lass    1 103/113 såta }
                {Ängen medh                G.         -          6 2/113 såta     }

Numero 11. Skatte vtbol, lyder till Kärarp och haffuer i skiffte 5 alnar.
    Vtsäde det ena åhret i Wester- och det andra i Östergiärdet
    sampt höö aff linderö och ängen lyka medh Numero 10.
    Jtem en lyten hage till 1 lass höö, liggiendes wedh Walla by noterat medh littera T.
    Den haffuer Hammelthun kiöpt. och ränter samma hage en ortogh.

(Text på kartbilden:)
 Wykar lacus
Scala ulnarum
Moras       
Hollma fluvius

Praesenterat den 21 octobris 1644 aff Authore Erich Andersson Vtter.              
          
_______________________________
1) Och samt haffuer av misstag ihopdraget till ett ord