D18_067

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
öfver
Espelunda by som består af 4 hemman, 2 heela och 2 halfwa, nembligen 3 crono och 1 skatte
af hwilcka 1 hemman som är förbytt ifrån Stiärnarp och till cronan, belägen i Bobärgs häradh Forn-
åhsa sochn afmätt, Anno 1693 aff    Anders Wetterman

    Notarum Explicatio
Numero                                                                            Tunnor  Cappar    Las
1. Espelunda Pähr Jönssons crono gårds byggnings
    tompter, hafwer 2ne låtter och skiffte, den enna låtten
    är i byamåhl 4 stänger och den andra 7 stänger á
    5 alnar stångh som giör till sammans 11 stänger och är till-
    dehlningh under rusthålldh:

    Östra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, goodh leeer jordh                                6        14
3. Öhr jordh                                                                          3        15 3/4
4. Dungh jordh                                                                      3        6 ½
5. Dunghjordh optagen af ängen                                           3        1
6. Medellmåttigh mulljordh                                                  3        10 1/4

    Wästra giärdet
7. Andra åhrets uthsäde goodh leer jordh                             2        16 1/4
8. Mull öhr och klappersteens jordh                                     5        30 ½
9. Dunghleera                                                                       4        3
10. Dungh och skiörleera                                                     3        12 ½
11. Skiörleera beblandat medh klappersteen                        2        4 3/5
12. Lillängen är beblandat medh hårdhvall och små starr af
    hwilcka 2/3 är hårdhwall och 1/3 starwall till höö             -        -                8 4/5
13. Stoor ängen tufwigh och mager hårdwalls äng kan kasta
    af sigh höö, enär medellmåttig hööwäxt är                        -        -                11
14. Jnttagen godh hårdhwallsäng till höö                              -        -                4 2/5
15. Hålcke hagen till höö                                                       -        -                2 3/4
16. Humblegårdh om 200 stänger
17. Twänne betes hagar, bewäxt medh skiön gran-
    skough, medellmåttigdt muhlebete
A. Uthsäde i een åcker lycka uptagen af uthmarken
    öhr jordh                                                                            2        5

18. Niells Jönssons gårdhs byggningstompt har i
    byamåhl 5 stänger som förr warit frällsse till Stier-
    narp men nu för bydt till cronan:

     Östra giärdet
19. Ett åhrs uthsädhe godh leer jordh                                3        11 1/4
20. Öhr jordh                                                                     1        10 3/4
21. Dunghjordh                                                                 1        20 1/4
22. Dunghjordh optagen af ängen                                     1        16
23. Medellmåttigh mulljordh                                            1        21 ½

    Wästra giärdet
24. Andra åhrets uthsädhe goodh leerjordh                      1        5
25. Mull öhr och klapperstens jordh                                 2        26 ½
26. Dunghleera                                                                 1        26 3/4
27. Dungh och skiörleera                                                 1        21
28. Skiörleera beblandat medh klappersten                     1        1 ½
    Höö af Lillängen    Numero    12                                  -        -            4
    Höö af Stoor ängen                 13                                  -        -            5
    Höö af Jntagan                        14                                  -        -            2
    Höö af Hålckehagen               15                                  -        -            1 1/4
29. Humblegårdh om     60 stänger
30. Twänne betes hagar
31. En betes hage samfält medh Pehr Jonssons
    intagan af swinewallen
32. Ett lythet torpställe nybygdt.

(Text i högra spalten:)       
                                                                                        Tunnor Cappar    Lass
33. Anders Swenssons gårdh crono hafwer
    i byamåhl    7 stänger

    Östra giärdet
    Ett åhrs uthsädhe, goodh leer jordh   Numero 2             3        26 ½
    Öhrjordh                                                          3             2        4 3/4
    Dungh jordh                                                    4             1        30
     Dunghjordh optagen af ängen                        5             1        16 1/4
     Medellmåttigh mulljordh                               6              2        -

    Wästra giärdet
    Andra åhrets uthsädhe godh leerjordh             7            1        21 3/4
    Mull öhr och klapperstens jordh                      8            3        25
    Dungh leera                                                     9             2        17 1/4
    Dungh och skiörleera                                      10           1        29 3/4
    Skiörleera beblandat medh klappersteen        11            1        11 1/4
    Höö af Lillängen                                             12            -        -                5 3/5
    Höö af Stoor ängen                                         13            -        -                7
    Höö af Jntagen                                                14            -        -                2 4/5
    Höö af Lalycka hagerne                                  34            -        -                7/8
    Höö af Hålckelyckan eller hagen                    15            -        -                1 3/4
34. Humblegårdh om     100 stänger
35. Twänne betes hagar och en samfält
    medh skattegården Pehr Larssons.

36. Pähr Larssons skatte gårds byggnings tompt
    hafwer i byamåhl    9 stänger:

    Östra giärdet
    Ett åhrs uthsädhe, goodh leerjordh    Numero 2            4        31 1/4
    Öhrjordh                                                          3            2        24 ½
    Dungh jordh                                                    4            2        17
    Dunghjordh optagen af ängen                         5            1        27 1/4
    Medellmåttigh mulljordh                                 6            1        21 1/4

    Wästra giärdet
    Andra åhrets uthsädhe godh leerjordh             7            2        4 1/4
    Mull öhr och klapperstens jordh                      8            4        26
    Dungh leera                                                      9            3        8
    Dungh och skiörleera                                      10           2        16
    Skiörleera beblandat medh klappersteen        11            1        22
    Höö af Lillängen                                             12            -        -                7 1/5
    Höö af Stoor ängen                                         13            -        -                9
    Höö af Jntagan                                                14            -        -                3 3/5
    Höö af Laalycka hagerne                                34            -        -                1 1/8
    Höö af Håckle hagarne                                   15            -        -                2 1/4
37. Humblegårdh om 260 stänger
38. 3 stycken betes hagar.

39. Een lyten vthmark till hela byen
     bewäxt medh små granskogh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Slåttets ägov1 mötha på denna sydan         
Hycklinge ägor gränssa på denna sydan
Bobergs ägor mötha här
Skreksta ägor mötha alt här till
En sochna allmänningh möter

Scala ulnarum

En lythen uthmarck
Backstugor
Ryttaretorp
_________________________
1) Fel för ägor