D18_070

(Kartakt inskannad i flera delar. D18_068 och D18_070a baksidor.
D18_069
baksida med senare tillagd text.
Hela den ursprungliga texten redovisas här under D18_070.
Rubrik:
)

Geometrisk Delineation
    öfwer
Brecksta byy hwilket består aff 5 hemman
och twänne utjorder bebygde af hwilka ett halft crone
hemman är till ref och skattläggningh förordnat,
nembligen Joon Månssons hemman
beläget i Klockeryke sochn och Bobergz häradh,
afmädt Anno 1693 af undertechnadt.

    Notarum Explicatio
Littera                                                                 Tunnor Kappar    Lass
    Brecksta byy. Hemman    7
A. Jon Månssons hemman crono ½ om 3 stänger
    till Herr öfwerst Gustafh Coschull tillhörig

    Wästra giärdet
B. Godh styf leera                                                  2        9 1/4
C. Ringare styf leera                                              3
D. Skiör leera                                                         3
     Giärdeshöö                                                        -        -                3

    Östra giärdet
E. Mulljord med någon klappersten                         1        1 ½
F. God leera                                                             2        25
G. Ringare rööleera                                                 1        22 ½
H. Mager rööleera                                                   2        4 ½
J. Mager skiörleera                                                  2        4 ½
    Giärdeshöö                                                           -        -                2
K. Storängen är af mager och tufwigh hårdwal
    och bladgräs, kan kasta af sig höö, enär medel-
    måttig hööwäxt är                                                -        -                6
L. J Harsma ängen, mager hårdwall                        -        -                1 ½
M. J Wäster ängen, starwall                                    -        -                4 ½

N. Petter Spetz hemman crone ½
    Hafwer i bymål    3 stänger

    Wästra gärdet
O. Eett åhrs uthsädhe god styf leera                        1        29 33/87
P. Ringare styf lera                                                  2        22 42/87
Q. Skiörleera                                                           3        4 84/87
    Giärdes höö der samma städes                            -        -                    3

     Östra giärdet
R. Andra åhrets uthsädhe muljiord med
    någon klappersteen                                            -        28 84/87
S. Godh leera                                                        2         12/87
T. Ringare rööleera                                                1        8 72/87
U. Mager rööleera                                                 1        15 3/87
W. Mager skiörleera                                              1        15 51/87
    Giärdes höö dersammastädes                             -        -                    2
    Höö af Storängen      Littera     K                       -        -                    6
    Höö af Harsmaa ängen Littera  L                       -        -                    1 ½
    Höö af Wästerängen starrwal   M                       -        -                    4 ½ 
X. Höö af Lööthagen mager
    hårdwall                                                                                            3 lass
Y. Humblegårdh om     80 stänger

(Text nere t.v.:)
                                                                               Tunnor Kappar        Lass
Z. En frälse uthiordh till Fru Catarina
    Kyle till Karstorp hafwer i bymåhl 1 ½ stång

    Wästra giärdet
    Ett åhrs uthsädhe godh styf leera    O                    -        30 60/87
    Ringare styf leera                            P                    1        11 21/87
    Skiörleera                                       Q                    1        18 42/87
    Giärdes höö                                                            -        -                    1 ½

    Östra giärdet
    Andra åhrets utsäde mulljord med klappersten R   -       14 42/87
    Godh leera                                    S                        1           6/87
    Ringare röleera                             T                        -        20 36/87
    Mager rölera                                 U                        -        23 45/87
    Mager skiörlera                            W                       -        23 69/87
    Giärdes höö                                                             -        -                    1
    Höö af Storängen         Littera       K                      -        -                    3
    Höö af Harssmaängen  Littera       L                      -        -                    3/4
    Höö af Wästerängen    Littera       M                      -        -                    2 1/4

Å. Anders Nilssons hemman
    Crone hafwer i bymåhl    3 3/4 stång

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde god styf leera        O                2        12 63/87
    Ringare styf lera                              P                 3        12 9/87
    Skiörlera                                          Q                3        30 18/87
    Giärdes höö                                                         -        -                    3 9/12

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde mulljord med
    någon klappersteen                        R                1        4 18/87
    Godh leera                                     S                 2        16 15/87
    Ringare rööleera                            T                 1        19 3/87
    Mager rölera                                  V                1        26 60/87
    Mager skiörleera                           W                1        2 42/87
    Giärdes höö                                                      -        -                    2 ½
    Höö af Storängen         Littera       K                -        -                    7 ½
    Höö af Harssmaängen  Littera        L                -        -                    1 7/8
    Höö af Wästerängen    Littera        M               -        -                    5 5/8

Ä. Anders Pyls Skattehemman    1.
    hafwer i bymåhl    9 stänger

    Wästra gärdet
    Ett åhrs utsäde god styf leera          O                5        24 12/87
    Ringare styf leera                            P                 8        3 39/87
    Siörleera                                          Q                9        14 78/87
    Gärdes höö                                                         -        -                    9

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde mulljord med
    någon klappersteen                            R                2        22 78/87
    God leera                                           S                 6             36/87
    Ringare röleera                                  T                 3        26 42/87
    Mager rööleera                                  V                 4        13 5/87
    Mager skiörleera                               W                4        14 66/87
    Giärdes höö                                                          -        -                    6
    Höö af Storängen             Littera       K                -        -                    18
    Höö af Harssmaängen                        L                -        -                    4 ½
    Höö af Wästerängen starrwal Littera M               -        -                    13 ½

(Text i högra spalten:)
                                                                          Tunnor Kappar        Lass 
Ö. Nils Anderssons hemman crone ½                            
    Hafwer i bymåhl    3 stänger

    Wästra gärdet
    Ett åhrs uthsäde god styf leera        O                1        29 33/87
    Ringare styf leera                            P                 2        22 42/87
    Skiörleera                                       Q                 3        4 84/87
    Giärdes höö                                                        -        -                    3

    Östra gärdet
    Andra åhrets uthsäde mulljord med
    någon klappersteen                        R1                 -        28 84/87
    Godh leera                                     S                  2           12/87
    Ringare rööleera                            T                 1        8 72/87
    Mager rölera                                  U                1        15 2/87
    Mager skiörleera                           W                1        15 21/87
    Giärdes höö                                                       -        -                    2
    Höö af Storängen         Littera       K                -        -                     6
    Höö af Harssmaängen  Littera       L                -        -                    1 ½
    Höö af Wästerängen    Littera        M               -        -                     4 ½

Y. Een crone uthiordh
    Hafwer i bymåhl    1 ½ stångh

    Wästra gärdet
    Eett åhrs vthsäde god styf leera     O            -        30 60/87
    Ringare rölera                                P            1        11 21/87
    Skiörlera                                        Q            1        18 42/87
    Giärdes höö                                                   -         -                    1 ½

    Östra giärdet
    Andra åhrets vthsädhe muljord
    med någon klappersteen                R            -        14 84/87
    Godh lera                                       S            1        6
    Ringare rööleera                            T            -        20 36/87
    Mager rööleera                              V            -        23 45/87
    Mager skiörleera                           W           -        23 69/87
    Giärdes höö                                                  -        -                        1
    Höö af Störängen     Littera            K           -        -                        3
    Höö af Harssmaängen Littera         L           -        -                        3/4
    Höö af Wästerängen starrwall        M           -        -                       2 1/4
Numero
1. Vttmarken till denne gård
    och by befinnes allenast en löth
    samfält med Hälberga och
    Tängeby dock ingen skoug magert
    mulebete allenast små enebuskar.
    Lytet fiske wattn om wårtyd
    med miärdar och dämpe noth
    Flere lägenheeter till denna
    by finnes intet.    

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Karstorp ägor gräntssa och mötha på dhenna sydan
Linkelösa ägor mötha på dhenna sydan
Stora löthen aff hwilka Tängeby och Breckstad hafwa sitt mulebethe mötha här
En löth samfäld med tre byar
Hälberga och Tängeby ägor mötha
Bagge hagz hump möther här
Lilla Berga äng och ägor mötha på dhenne sydan alt härtill
Bethes wall

Schala ullnarum
Anders Wetterman

____________________________
1) Siffrorna för Östra gärdets areal har hamnat i fel rad i origialet,
    här ändrade som de övrigas littera är skrivna