D18_072

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Bergia bys beskrifningh, hwarest är 10 crono och 1 frällsse
hemman belägne i Bobergs häradh och Klåckeryke sochn
hwar af 4 allenast till reef och skattläggningh
är förordnat, som afmättes Anno 1692
af undertechnadh:

    Notarum Explicatio

Numero                                                                        Tunnor Cappar    Lass

    Berga by
1. Norre crono gården byggningstompt hafwer i byamåhl 6 stänger
    Hemman        1.

    Wästra giärdet
2. Ett åhrs uthsädhe, af sandh och öhrjordh                     4        13 2/3
3. Godh mulljordh                                                            1        11 1/3
4. Leer blandat muhlljordh                                               1
5. Öhr och syrsandh                                                          -        18 2/3
6. Dungh jordh                                                                  4        7
7. Giärdes höö                                                                   -        -                2

    Östra giärdet
8. Andra åhrets uthsädhe af sandh och mulljord             3        8 2/3
9. Sandh och öhrjordh                                                     2        6
10. Swardt mylla                                                             1        10
11. Spykleera                                                                   1         29
12. Flåttleera är ny uptagen åcker                                   2        29 1/3
13. Giärdes höö                                                                -        -                3
14. Höö af Stoor ängen, är tufwigh och mager ängewall af små
    star och pingräss, doch något bladh gräs iblandh        -        -                12 3/4
15. En betes hage kan föda 4 nöth.

16. Aandra crono hemmanet som Nillss
    Månsson åboer är lyka uthj byamåhl
    som åcker och ängh, medh detta ofwanstå-
    endhe hemman af Numero2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
17. En bets hage och humblegårdh till 100 stänger

18. Dito 3ne crono hemman som Pähr
    Andersson åboer alt lyka: Numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
A. En beetes hage medh små gran asp och biörck bewäxt

19. Erick Anderssons gårds byggningstompt haf-
    wer i byamåhl 4 stänger

    Wästra giärdet   
20. Ett åhrs uthsädhe af sandh och öhrjordh                        3        31
21. Godh mull jordh                                                             -        20
22. Leer blandat mull jordh                                                  1        9 3/4
23. Öhr och syrsandh                                                            -        10
24. Dungh jordh                                                                    3        14 ½
    Giärdes höö                     Numero 7                                  -        -                1 1/3

    Östra giärdet
25. Andra åhrets uthsädhe består af sandh och mulljordh    2        12 ½
26. Sandh och öhrjordh                                                         2        -
27. Swardt mylla                                                                   1        11
28. Spyk leera                                                                        1        6 ½
29. Flåthleera                                                                         2        16 ½
     Giärdes höö                    Numero 13                                 -        -                2
    Höö af Stoor ängen         Numero 14                                 -        -                5 ½
30. En betes hage medh små gran bewäxt

31. Pähr Arfwedssons gårdz byggnings tompt hafwer
    i byamåhl är crono    3 stänger

    Wästra giärdet
32. Ett åhrs uthsädhe af sandh och öhrjordh                        2        27
33. Godh mulljordh                                                              -        14
34. Leerblndat mulljordh                                                     -        26
35. Öhr och syrjordh                                                            -        7
36. Dungh jordh                                                                   2        30 1/4
    Giärdes höö                    Numero 7                                  -        -                1

    Östra giärdet
37. Andra åhrets utsädhe af sandh och mulljordh                1        26
38. Sandh och öhr jordh                                                       1        14
39. Swardt mylla                                                                  1        1 1/4
40. Spykleera                                                                        -        28
41. Flåthleera                                                                        1        27
    Giärdes höö                    Numero 13                                 -        -                1 3/6
    Höö af Stoor ängen        Numero 14                                 -        -                6 3/8
42. En betes hage af små granskough bewaxt
43. Humblegårdh om 50 stänger

44. Oluf Olufssons byggnings tompt hafwer
    i byamåhl 6 stänger crono hemman    1

    Wästra giärdet
45. Ett åhrs uthsädhe af sansh och öhrjordh                        5        4 3/4
46. Godh mull jordh                                                            1        12 3/4
47. Leer blandat mulljordh                                                  1        2
48. Öhr och syrjordh                                                            -        20 ½
49. Dungh jordh                                                                   4        24 ½
    Giärdes höö                    Numero 7                                  -        -                2
B. Vthsädhe af en tegh i Soldats lyckan örjordh                  -        9 1/3

(Text i högra spalten:)
                                                                                       Tunnor Cappar    Lass
   
Östra giärdet
50. Andra åhrets uthsädhe, sandmylla                               3        8 1/4
51. Sandh och öhrjordh                                                      2        27 3/4
52. Swardt mylla                                                                1        15
53. Spykleera                                                                     2        11 1/4
54. Flåth leera                                                                    3        23
    Giärdes höö                    Numero 13                              -        -                3
    Höö af Stoor ängen                      14                              -        -                12 3/4
55. En betes hage

56. Nills Perssons gårds byggnings tompt, hafwer i bya-
    måhl 6 stänger crono hemman    1

    Wästra giärdet
57. Ett åhrs uthsädhe af sandh och öhrjordh                    4        23 1/3
58. Godh mulljordh                                                          -        15
59. Leer blandadt mulljordh                                             1        23
60. Öhr och syrsandh                                                        -        20 1/4
61. Dungh jordh                                                                4        18 1/3
    Giärdes höö                              Numero 7                     -        -                2

    Östra giärdet
62. Andra åhrets uthsädhe, sandhmylla                            2        18 1/3
63. Sandh och öhrjordh                                                     2        17 2/3
64. Swardt mylla                                                               1        13
65. Spykleera                                                                     1        30
66. Flååth leera                                                                  3        7
    Giärdes höö                                Numero 13                 -        -                3
    Höö af Stoor ängen                    Numero 14                 -        -                12 3/4
67. Een bethes haage

68. Enckian hustru Anna Andersdotters byggnings tompt crono
    har i byamåhl 6 stänger är lyka i åcker och äng medh ofwanståendhe
    Nillss Perssons hemman af Numero 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
69. En betes hage
    Vthsadhe af en tegh i Soldats lyckan öhriordh Littera B   -      9 1/3

70. Arfwed Peerssons gårds byggnings tompt hafwer i bya-
    måhl 6 stänger cronr rusthåld hemman    1.

    Wästra giärdet
    Ett åhrs uthsädhe af sandh och öhrjordh    Numero 57    4        23 1/3
    Godh mulljordh                                               58             -        15
    Leer blandat mulljordh                                    59            1        23
    Öhr och syrsandh                                             60            -        20 1/4
    Dungh jordh                                                     61            4        18 1/3
     Giärdes höö                                                       7            -        -                2
    Vthsädhe af en tegh Soldatslyckan    Littera B               -        9 1/3

    Östra giärdet
    Andra åhrets uthsädhe, sandhmylla    Numero  62            2        18 1/3
    Sandh och öhrjordh                                            63            2        17 2/3
    Swardt mylla                                                      64            1        13
    Spykleera                                                           65             1        30
    Flååth leera                                                        66             3        7
    Giärdes höö                                                       13            -        -                3
    Höö af Stoor ängen                                           14            -        -                12 3/4
71. En betes hage

72. Måns Månssons gårds byggningstompt, hafwer i bya-
    måhl 3 stänger frällsse

    Wästra giärdet
73. Ett åhrs uthsädhe af sandh och öhrjordh                        3        12 ½
74. Goodh mulljordh                                                            -        14
75. Leer blandat mulljordh                                                   -        16
76. Öhr och syrsandh                                                            -        10
77. Dungh jordh                                                                    2        24
    Giärdes höö                                Numero 7                       -        -                1
C. Vthsädhe af en tegh i Soldats lyckan                               -        7

    Östra giärdet
78. Andra åhrets uthsädhe, sandh mylla                               1        20 3/4
79. Sandh och öhrjordh                                                         1        18 3/4
80. Swardt mylla                                                                    -        27 3/4 
81. Spykleera                                                                        1        5 1/4
82. Flååth leera                                                                     2        14 3/4
    Giärdes höö                                Numero 13                    -        -                1 3/6
    Höö i Stoorängen                        Numero 14                    -        -                6 3/8
83. Een betes hage                                                               

84. Nills Månssons gårds byggnings tompt, hafwer i bya-
    måhl 8 stänger crono hemman    1

    Wästra giärdet
85. Ett åhrs uthsädhe, af sandh och öhrjordh                    6        7 3/4
86. Godh mulljordh                                                           1        -
87. Leer blandat mulljordh                                                -        29 1/4
88. Öhr och syrsandh                                                        -        21 ½
89. Dunghjordh                                                                 4        23 3/4
D. Vthsädhe af en tegh i Soldats lyckan                            -        6 3/4

    Östra giärdet
90. Andra åhrets uthsädhe, sandhmylla                            3        16 3/4
91. Sandh och öhrjordh                                                     3        15 1/4
92. Swardt mylla                                                               1        24 1/4
93. Spykleera                                                                     2        16 1/4
94. Flååth leera                                                                  3        30
    Giärdes höö                                Numero 13                 -        -                4
    Höö i Stoor ängen                      Numero 14                 -        -                17
95. Een betes hage
96. Till denne by befinnes en lythen skougsfiäll, ett
    stycke belägen ifrån byn, är ringa skough, af små
    gran och eneskough, doch är ey dugeligh till gårdefångh,
    bethe, flere lägenheeter finnes inthet.

    Ett soldats torp hafwer till vthsädhe aff
E. Numero 16, 18, och 44 åcker, öhrjordh                        -        16 1/4   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hanorps ägor möta på denna sydan
Hanorp
Tororp ägor mötha
Kiärorpa ägor mötha här till
Kiärarp by
Håckla ägor mötha
Karstorp ängh möther
Lillabergia ägor mötha på denna sydan
Och här sedermehra... 
Hanorps ägor mötha alt här till
Lillaberga ägor mötha
Backstugur
Tufwigh och mager wall medh små ene buskar
Små ene buskar och tufwugh wall

Scala ulnarum
Anders Wettermann

(Senare text i nedre, högra hörnet:)
Denna charta är hel och hållen
reviderad wid jemföringen af 1728
åhrs skattläggning, hwar vid ingen
skiljaktighet funnits, som bordt forord
ska ändring i skattläggningen, när alla
tegar af hwar och en jordmon blifwa
tilsammans räknade, se Memorial 1756

reviderat in augusti 1734 hemmanen Numero
1, 16 och 18, då befans Numero 11 /innehålla/ 4 tunnor 20 cappland
och Numero 12    9 Tunnor 9 cappland