D18_075

(Kartakt inskannad i flera delar.
Text och kartbild finns på D18_075, text på D18_076.
Hela texten redovisas här:
)

    Notarum Explicatio

Numero                                                            Tunnor Cappar    Lass
Fitiesta byes beskrifningh uthi
Gamelkil sochn och Walkebo häradh
hwarest är 6 hemman nembligen 5 crone
och 1 skatte aff hwilka ett hemman
Anno 1627 dhen 20 juny updraget uthi byte emellan
salig Herr Knut Påse och salig Otto Schedingh
som nu till reef och ransckningh för
ordnat    Nämbligen

1. Niels Perssons heman hafwer i by
    mål 9 stänger och 2 alnar är twåbolat i
    åcker och ängh, den ena låt om 4 stänger och 2 alnar
    den ändra om 5 stänger á 5 ½ aln långh stågn

    J Norra gärdet
2. Eett åhrs uthsädhe, hårdh leera                             4        23
3. Rödh leera                                                             2        11 ½
4. Dung jordh                                                            3        7 ½
5. Öhr och sandmylla                                                3        2 ½
6. Gärdes höö der sammastädes                                 -        -            2

    J Södra gärdet
7. Andra åhrets vthsäde hårdh leera                        3        17 ½
8. Röd leera                                                             1        25 ½
9. Skiörlera                                                              1        3
10. Dungh jordh                                                      1        18 3/4
11. Öhr och dungh jordh                                         1        18

     Lilla gärdet
12. Medelmåttigh leriordh                                        1        10
13. Spickleera                                                           1        25
14. Skiörlera                                                              -        19
15. Gärdes höö i bägge gärderna                               -        -            2 ½
16. Engen Kierret är ½ del hårdwall och ½ del
    tufwigh och mager fnuggwall, till höö                  -        -            4
17. Stor ängen fnugh och tufwigh hårdwall
    kan kasta af sigh höö i medelåttigh åhr                 -        -            16
18. Åhagz ängen medelmåttigh hårdwall
    medh eeke skogh bewäxt till höö                          -        -            4 3/8
19. Höö af twänne skogzrögde hagar                        -        -            6 7/9
20. Een betes hage är medelmåttigt mul
    bethe kan föda 6 noth creatur
21. Skogzmarken till bemelte gårdh befinnes
    nödtofftigh skogh till wedh och gårde
    fångh.
22. Humble gårdh om 60 stänger
23. Noch i södra gärde 4 tegar som aldrigh
    warit upbruckadhe af åboen /till åcker/ är öhr
    och dunghiordh till                                               1       10 1/4  

(Texten fortsätter på D18_076:)
                                                                            Tunnor Cappar     Lass
24. Måns Nielssons hemman är crone
    hafwer i bymål    6 stänger á 5 ½ alnar långh

   J Norra gärdet
25. Eett åhrs vthsädhe hårdh lera                           2        25 23/77
26. Rödh leera                                                        1        11 25/77
27. Dungh jordh                                                     2        4 68/77
28. Öhr och sandmylla                                           2        7 65/77
    Gärdes höö der sammastädes Numero 6            -        -                    -

    Södra gärdet
29. Andra åhrets uthsäde hårdh leera                      3        9 63/77
30. Rödh leera                                                         -        21 75/77
31. Skiör leera                                                         -        18 46/77
32. Dungh jordh                                                      -        28 76/77
33. Öhr och dungh jordh                                        1        27 65/77

    Lilla gärdet
34. Medelmåttigh lerjordh                                      1        22 59/77
35. Spick leera                                                        1        23 73/77
36. Skiör leera                                                         -        63/77
    Gärdes höö i bägge gärderna Numero 15            -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret            Numero 16            -        -                    -
    Höö aff Storängen                 Numero 17             -        -                    -
    Höö aff Åhagz ängen             Numero 18             -        -                    -
37. Höö aff twänne skogzrödningar i Hagen            -        -                    -
38. Een betes hage bewäxt af små gran och ahlskogh

39. Ågården gamalt crone som Regements
    skrifwaren Jacob Gammal häffdar, hafwer
    i bymåhl 8 stänger, men är twäbolat i
    åcker och ängh den ena loten om 4 stänger
    och den andra 4 stänger á 5 ½ alnar långh.
                    
    Norra gärdet
    Eett åhrs vthsäde, hård lera Numero 25            3        23 55/77
    Rööd leera                          Numero 26             1        25 59/77
    Dungh jordh                       Numero 27             2        27 62/77
    Öhr och sandmylla             Numero 28             2        31 61777
    Gärdes höö der samma städes Numero ?6        -        -                     -

    Södra gärdet
    Andra åhretz uthsäde hårdh lera Numero 29        4        13 7/77
    Rödh leera                                  Numero 30         -        29 23/77
    Skiörleera                                   Numero 31         -        24 56/77
    Dungh jordh                               Numero 32         -        28 76/77
    Öhr och dungh jiordh                 Numero 33         2       15 61/77

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh ler jordh               Numero 34        -        30 16/77
    Spickleera                                   Numero 35        2        10 46/77
    Skiör lera                                    Numero 36        -        13 7/77
    Gärdes höö i bägge gärderna      Numero 15        -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret                 Numero 16        -        -                    -
    Höö aff Storängen                       Numero 17        -        -                    -
    Höö aff Åhagz ängen                  Numero 18        -        -                    -
40. Höö af ett rödnings landh af betes hagen uptagit
    ähr måsswall                                                        -        -                    -
41. Ehn betes hage af små gran och talleskogh
    bewäxt
42. Een lyten ängehage är hård wall till höö                -        -                    2

43. Håckan Larssons hemman crone
    Hafwer i bymål    12 stänger doch twänne
    bohl i åcker tegar och ängh, det ena är 5 stänger
    och det andra 7 stänger a 5 ½ alnar långh.

    Norra gärdet
    Eet åhrs vthsäde hård lera    Numero 25            5        18 46/77
    Rödh leera                            Numero 26            2        22 50/77
    Dunghiordh                          Numero 27            4        9 59/77
    Öhr och sandmylla               Numero 28            4        15 53/77
    Gärdes höö der sammastädes Numero 6             -        -                    -

(Text i högra spalten:)
    Södra gärdet
    Andra åhrets uthsädhe hård leer Numero 29      6        19 49/77
    Röd lera                                      Numero 30      1        11 23/77
    Skiörleera                                   Numero 31      1        5 7/77
    Dungh jordh                               Numero 32      1        25 75/77
    Öhr och dunghiordh                   Numero 33      3        23 53/77
44. Vthsädhe af en tegh ny uptagen dungjordh      -        26

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh leriordh                Numero 34        1        13 39/77
    Spicklera                                     Numero 35        3        15 69/77
    Skiör lera                                    Numero 36         -        19 49/77
    Gärdes höö i bägge gärderna     Numero 15         -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret                Numero 16         -        -                    -
    Höö aff Storängen                      Numero 17         -        -                    -
    Höö aff Åhagzängen                  Numero 18         -        -                    -
45. Höö aff en uthiordh ängh der sammastädes        -        -                    2  
46. Höö aff en tompt hage                                         -        -                    3
47. Een betes hage af små gran och talleskogh
    bewäxt medelmåttigt mulbete
48. Een skogs plan medh någon tall börk
    och gran bewäxt doch mästedels af
    swedat

49. Lars Jönssons hemman skatte haffwer
    i bymål    6 ½ stångh, doch twänne teghskiffte
    i åcker och ängh det ena är i bymål 5 stänger
    och dätt andra 1 ½ stångh a 5 ½ alnar långh stångh

   
Norra gärdet
    Eett åhrs uthsädhe hård lera    Numero 25            3        57/77
    Röd lera                                   Numero 26            1        14 72/77
    Dungh jordh                            Numero 27            2        10 48/77
    Öhr och sandmylla                  Numero 28            2        13 64/77
    Gärdes höö der samma städes Numero 6               -        -                    -

    Södra gärdet
    Andra åhrets uthsädhe hård leera Numero 29        3        18 49/77
    Rödh lera                                     Numero 30         -        23 62/77
    Skiör leera                                   Numero 31         -        20 7/77
    Dungh jordh                                Numero 32         -        31 31/77
    Öhr och dungh jordh                   Numero 33        2        64/77

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh ler jordh                Numero 34        -        24 50/77
    Spick lera                                    Numero 35        1        28 47/77
    Skiör lera                                     Numero 36        -        10 40/77
    Gärdes höö i bägge gärderna       Numero 15        -        -                     -
    Höö aff ängen Kiärret                  Numero 16        -        -                     -
    Höö aff Storängen                        Numero 17        -        -                     -
    Höö aff Åhagz ängen                   Numero 18        -        -                     -
50. Höö aff Bagare torps ängen är hårdwall              -        -                     -
51. Een betes hage bewäxt af gran och någon
    tallskogh medelmåttigt mulbete
52. Een kalfwe hage af medelmåtigt mulbete
53. Een skogs plaan aff tall och gran bewäxt
    till nödtorfftigh wedh och gårde fångh
54. Een lyten skatte vthiordh i Lilla gärde spicklera   -        10

55. Änckian Elisabets hemman crone har i bymål
    6 stänger a 5 ½ alnar långh stångh
    Eett åhrs vthsädhe i Norra gärde,
                    hård lera                   Numero 25        2        25 23/77
    Rödh leera                                Numero 26        1        11 25/77
    Dungh jordh                              Numero 27        2        4 68/77
    Öhr och sandmylla                    Numero 28        2        7 65/77
    Gärdes höö der samma städes   Numero 6
    Andra åhrets uthsädhe i Södra
                        gärde hård lera     Numero 29         3        9 63/77
    Rödh leera                                Numero 30         -        21 75/77
    Skiör lera                                  Numero 31         -        18 42/77
    Dungh jordh                              Numero 32        -        28 76/77
    Öhr och dungh jordh                 Numero 33        1        27 65/77

56. Vthsäde af en ny uptagen tegh dungiordh         -        27
    Vthsäde i Lilla gärdet medelmåtigh
                    leriordh                     Numero 34         -        22 54/77
    Spicklera                                  Numero 35         1        23 73/77
    Skiörlera                                   Numero 36         -        9 63/77
    Gärdes höö i bägge gärderna     Numero 15        -        -       
    Höö aff ängen Kiärret                Numero 16        -        -                    -
    Höö aff Stor ängen                    Numero 17         -        -                    -
    Höö aff Åhagz angen                 Numero 18        -        -                    - 
57. Höö aff Torp ängen medelmåttigh hård wall     -        -                    -
58. Een betes hage af tall och någon granskogh
    medh allskogh i blandh bewäxt  

(Här fortsätter texten på D18_075, nere t.h.:)
59. Noch ett lytet torp bebygdt på änckians gårdhs
A. Hafwer till vthsädhe in alles dunghjord    20 3/4 capar
    Höö der samma städes                                3/4 lass
60. Een crone vthiord i Lilla åckergärdet
    Jordmånen af medelmåttigh leriordh till
    vthsädhe                                                       10 capar
61. Een betes hage samfält till hela byen
    kallas Gullbärgs hagen men hela byen
    för undt till sin kyrkio herde i Gammelkyl
    till betes hage, effter han såå när Prästegården
    ligger till handa, hwarföre hela byen
    sitt tiondhe smör som dee böra göra till
    Prästegården, derföre afkortas.
62. Een plaan samfält till hela byen ähr
    bewäxt medh små gran och eeneskogh, som
    beth och swine wall, doch medelmåttigt mule-
    bethe.
63. Eett soldats torp. Ny bebygdt 

(Text på övre kartbilden, först runtom medsols:)
Prästgårds åcker gärde möther
Wynbergs ägor mötha här till
Högtorps ägor mötha och gräntza alt här in till
Broby ägor mötha här
Nääs prästegårds ägor mötha på denne sydan
Prästegårds ägor mötha här till
Krångesta byes ägor mötha och gräntza alt här jn till på denne sydan
Prästegårds ägor

Gamelkils kyrkia
Prästegården
Gulbergs hageen medh bergh och steen
små gran- och eneskogh bewäxt
Bärg backe
Ecke backe
Eck och hasel skogh
Eche bache medh någon bergh och steen
Bergh backe medh små gran och en skogh
Bergh och stenigh wall aff någon tall och gran bewäxt

(Text på nedre, lilla kartbilden:)
Prästtorpet
Prästegårds ägor och skogh mötha här
Prästegårds ängh möther
Gimstorp ägor mötha här
Kanberget
Wynäs ägor gräntzar jn till

Schala ulnarum
Afmätt Anno 1693 af Anders Wetterman