D18_076

(Kartakt inskannad i flera delar.
Text och kartbild finns på D18_075, text på D18_076.
Hela texten redovisas under D18_075.
Här ett par spalter text, som även finns redovisad D18_075
)
Text som fortsätter från D18_075:)
                                                                                    Tunnor Cappar     Lass
24. Måns Nielssons hemman är crone
    hafwer i bymål    6 satänger á 5 ½ alnar långh

   J Norra gärdet
25. Eett åhrs vthsädhe hårdh lera                                    2        25 23/77
26. Rödh leera                                                                1        11 25/77
27. Dungh jordh                                                             2        4 68/77
28. Öhr och sandmylla                                                   2        7 65/77
    Gärdes höö der sammastädes Numero 6                    -        -                    -

    Södra gärdet
29. Andra åhrets uthsäde hårdh leera                            3        9 63/77
30. Rödh leera                                                               -        21 75/77
31. Skiör leera                                                               -        18 46/77
32. Dungh jordh                                                            -        28 76/77
33. Öhr och dungh jordh                                               1        27 65/77

    Lilla gärdet
34. Medelmåttigh lerjordh                                            1        22 59/77
35. Spick leera                                                              1        23 73/77
36. Skiör leera                                                               -        63/77
    Gärdes höö i bägge gärderna  Numero 15                -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret             Numero 16                -        -                    -
    Höö aff Storängen                  Numero 17                 -        -                    -
    Höö aff Åhagz ängen             Numero 18                 -        -                    -
37. Höö aff twänne skogzrödningar i Hagen                -        -                    -
38. Een betes hage bewäxt af små gran och ahlskogh

39. Ågården gamalt crone som Regements
    skrifwaren Jacob Gammal häffdar, hafwer
    i bymåhl 8 stänger, men är twäbolat i
    åcker och ängh den ena loten om 4 stänger
    och den andra 4 stänger á 5 ½ alnar långh.
                    
    Norra gärdet
    Eett åhrs vthsäde, hård lera  Numero 25            3        23 55/77
    Rööd leera                           Numero 26             1        25 59/77
    Dungh jordh                        Numero 27             2        27 62/77
    Öhr och sandmylla              Numero 28             2        31 61777
    Gärdes höö der samma städes Numero 6            -        -                     -

    Södra gärdet
    Andra åhretz uthsäde hårdh lera Numero 29        4        13 7/77
    Rödh leera                                  Numero 30         -        29 23/77
    Skiörleera                                   Numero 31         -        24 56/77
    Dungh jordh                               Numero 32         -        28 76/77
    Öhr och dungh jiordh                 Numero 33         2        15 61/77

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh ler jordh               Numero 34        -        30 16/77
    Spickleera                                   Numero 35        2        10 46/77
    Skiör lera                                    Numero 36        -        13 7/77
    Gärdes höö i bägge gärderna     Numero 15        -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret                Numero 16        -        -                    -
    Höö aff Storängen                      Numero 17        -        -                    -
    Höö aff Åhagz ängen                 Numero 18        -        -                    -
40. Höö af ett rödnings landh af betes hagen uptagit
    ähr måsswall                                                         -        -                    -
41. Ehn betes hage af små gran och talleskogh
    bewäxt
42. Een lyten ängehage är hård wall till höö             -        -                    2

43. Håckan Larssons hemman crone
    Hafwer i bymål    12 stänger doch twänne
    bohl i åcker tegar och ängh, det ena är 5 stänger
    och det andra 7 stänger a 5 ½ alnar långh.

    Norra gärdet
    Eet åhrs vthsäde hård lera    Numero 25            5        18 46/77
    Rödh leera                            Numero 26            2        22 50/77
    Dunghiordh                          Numero 27            4        9 59/77
    Öhr och sandmylla               Numero 28            4        15 53/77
    Gärdes höö der sammastädes Numero 6            -        -                     -

(Text i högra spalten:)
    Södra gärdet
    Andra åhrets uthsädhe hård leer Numero 29      6        19 49/77
    Röd lera                                      Numero 30      1        11 23/77
    Skiörleera                                    Numero 31      1        5 7/77
    Dungh jordh                                Numero 32      1        25 75/77
    Öhr och dunghiordh                    Numero 33      3        23 53/77
44. Vthsädhe af en tegh ny uptagen dungjordh       -        26

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh leriordh                Numero 34       1        13 39/77
    Spicklera                                     Numero 35        3        15 69/77
    Skiör lera                                    Numero 36         -        19 49/77
    Gärdes höö i bägge gärderna     Numero 15         -        -                     -
    Höö aff ängen Kiärret                 Numero 16         -        -                    -
    Höö aff Storängen                      Numero 17         -        -                    -
    Höö aff Åhagzängen                   Numero 18         -        -                    -
45. Höö aff en uthiordh ängh der sammastädes        -        -                    2  
46. Höö aff en tompt hage                                         -        -                    3
47. Een betes hage af små gran och talleskogh
    bewäxt medelmåttigt mulbete
48. Een skogs plan medh någon tall börk
    och gran bewäxt doch mästedels af
    swedat

49. Lars Jönssons hemman skatte haffwer
    i bymål    6 ½ stångh, doch twänne teghskiffte
    i åcker och ängh det ena är i bymål 5 stänger
    och dätt andra 1 ½ stångh a 5 ½ alnar långh stångh

   
Norra gärdet
    Eett åhrs uthsädhe hård lera    Numero 25            3        57/77
    Röd lera                                   Numero 26            1        14 72/77
    Dungh jordh                            Numero 27            2        10 48/77
    Öhr och sandmylla                  Numero 28            2        13 64/77
    Gärdes höö der samma städes Numero 6              -        -                    -

    Södra gärdet
    Andra åhrets uthsädhe hård leera Numero 29        3        18 49/77
    Rödh lera                                     Numero 30        -        23 62/77
    Skiör leera                                   Numero 31        -        20 7/77
    Dungh jordh                                Numero 32        -        31 31/77
    Öhr och dungh jordh                   Numero 33        2        64/77

    Lilla gärdet
    Medelmåttigh ler jordh                Numero 34        -        24 50/77
    Spick lera                                     Numero 35        1        28 47/77
    Skiör lera                                     Numero 36        -        10 40/77
    Gärdes höö i bägge gärderna       Numero 15        -        -                    -
    Höö aff ängen Kiärret                  Numero 16         -        -                   -
    Höö aff Storängen                       Numero 17         -        -                    -
    Höö aff Åhagz ängen                  Numero 18         -        -                    -
50. Höö aff Bagare torps ängen är hårdwall              -        -                    -
51. Een betes hage bewäxt af gran och någon
    tallskogh medelmåttigt mulbete
52. Een kalfwe hage af medelmåttigt mulbete
53. Een skogs plaan aff tall och gran bewäxt
    till nödtorfftigh wedh och gårde fångh
54. Een lyten skatte vtiordh i Lilla gärde spicklera        -        10

55. Änckian Elisabets hemman crone har i bymål
    6 stänger a 5 ½ alnar långh stångh
    Eett åhrs vthsädhe i Norra gärde,
                    hård lera                    Numero 25        2        25 23/77
    Rödh leera                                 Numero 26        1        11 25/77
    Dungh jordh                              Numero 27        2        4 68/77
    Öhr och sandmylla                    Numero 28        2        7 65/77
    Gärdes höö der samma städes   Numero 6
    Andra åhrets uthsädhe i Södra
                        gärde hård lera     Numero 29         3        9 63/77
    Rödh leera                                Numero 30        -        21 75/77
    Skiör lera                                  Numero 31        -        18 42/77
    Dungh jordh                              Numero 32        -        28 76/66
    Öhr och dungh jordh                 Numero 33        1        27 65/77

56. Vthsäde af en ny uptagen tegh dungiordh            -        27
    Vthsäde i Lilla gärdet medelmåtigh
                    leriordh                     Numero 34        -        22 54/77
    Spicklera                                   Numero 35        1        23 73/77
    Skiörlera                                    Numero 36        -        9 63/77
    Gärdes höö i bägge gärderna     Numero 15         -        -       
    Höö aff ängen Kiärret                Numero 16         -        -                    -
    Höö aff Stor ängen                    Numero 17          -        -                    -
    Höö aff Åhagz angen                 Numero 18         -        -                    - 
57. Höö aff Torp ängen medelmåttigh hård wall      -        -                    -
58. Een betes hage af tall och någon granskogh
    medh allskogh i blandh bewäxt

(Texten fortsätter nu på D18_075)