D18_077

    Notarum Explicatio
                                                                                                Tunnor Cappar    Lass
1. Ulfsbärgh frällsse hemman 1.
    Åckergiärderna till denna gårdh brukas tredings
    sädhe, af hwilka 1/3 i tädhe, och 2/3 brukas åhrligen nembligen
2. Wästra trädes giärde består jordmån af swartmylla                1        -
3. Sandh och öhr jordh                                                                -        22 1/4
4. Grantorps lyckan öhrjordh                                                      -        12 ½
5. Östra giärdet, leermylla                                                          1        22 1/4
6. Öhr jordh                                                                               -        30
7. Norra giärdet, öhrjordh                                                          1        6
   Giärdes höö i bägge giärderne                                                 -        -                4
8. Graan ängen består af små starwall till höö                            -        -                10
9. Hem ängen är kiärr ängh, af hwilket en half-
    part brukas till siälfwa gården till höö                                    -        -                 5
    Utaf denne gårdh är aftagit ett åckergiärdhe
    af hwilcket 3 stycken torp äro bebygdhe som giöra
    dagswärcke till Wynäs sätegård nembligen

10. Torpet Steen som trägårds mestaren Lars Andersson bebor
11. Uthsädhe af trädes åckren är öhrjordh                                  -        26 1/4
12. Uthsäde af sädes åckren är sandh och öhrjordh                   1        10
13. Giärdes höö                                                                          -        -                5
14. Tompt åcker lyckan, sandjordh                                            -        4
15. Höö och starr af en kiärr ängh                                             -        -                5
16. Ähn höö af ett rödingslandh är ½ parten hårdwall och
    ½ partten starrwall                                                                 -        -                3
17. En betes hage, skarpt muhlebete
18. Humblegård om 100 stänger

19. Torpet Trägårds hemmanet som Gabriel Håckansson åbor.
20. Utsädhe af trädes åckren, röösandh och öhrjordh                1        8 3/4
21. Uthsädhe af sädes åckren öhrjordh                                      -        25
22. Giärdes höö                                                                          -        -                4 
23. Höö af ängen                     Numero 9                                   -        -                4

24. Torpet Lilla Ullssbergh som Nills Håckenson åbor
25. Uthsädhe i trädes åckren sandh och öhrjordh                   1        5
26. En åcker lycka upgiord af uthmarcken, öhrjordh              -        9
27. Uthsädhe af sädes åckren, sand och öhrjordh                    -        28 ½
28. Uthsädhe af en lythen åcker, sandhjordh                           -        3
29. Höö af ängen och i giärdet mager ängewall                      -        -                6
30. Humblegård om 50 stänger

31. Torpet Fagerdahlen, uptagen af uthmarcken hafwer till
     uthsädhe in alles, är öhrjordh                                              -        15

    På Ullsstorpa ägor, men andra åckerlyckan och
    ängen på Wynääs ägor:
32. Torpet Båckhagen som Måns Erson åbor uptagen på uthmark
    Uthsädhe i Wäster åckerlyckan, öhr jordh                          -        10
33. Uthsädhe i Östra åcker lyckan flåthleera                           -        17
34. Höö af en kiärrängh                                                           -        -                4
35.  Torpet Brootorp uptaget af Ullsbergs uthmarck
36. Uthsädhe i trädes åckerlyckan är sandh och öhr jordh     -        20
37. Söder åcker lyckan, börckleera                                        1        4 ½
38. Höö af en ängh är små starr och måsswall                       -        -                6
39. Noch en lythen kiärr ängh                                                -        -                2
40. Ähn en lythen kiärrängh till starr                                     -        -                1
41. En kiärr ängh, som förr warit brukat till Ulfs-
    bergh, men nu häfdas och brukas till Wynäs säte-
    gårdh kan bekomma till höö                                            -        -                13
42. Uthmarcken till denne gårdh befinnes mycket
    bergug och stenn grytigh marck, belöpt af tall-
    skough till smått timber, och skoug till gårde-
    fångh och wedebrandh, skarpt muhlbete, sampt
    nödtorfftigh lööf skough.
43. Fiskewatten i Lillesiön till 4 katseställen
44. Humblegårdh om 200 stänger

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wäster Krångesta skougs ägor mötha här till
Östra Krångesta skougs ägor mötha här till 
Wynäs ägor mötha här
Stoore siön
Lille siön
Präst humpen
Slättom crono hump
Walckebo allmänningh möther här
Snårå ägor mötha
Snårå

Swedie land
Kyrckhällan
Bergh med tall graan och biörckeskough
Graan torpet
Swedie landh
Rooswykan
Eng lada

Scala ulnarum
Afmätt Anno 1694 af Anders Wetterman