D18_079

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar    Lass
    Kongs qwarn frällsse Herr
    Jacob Spens tillhörigh, belägit i
    Walckebo häradt och Leebergh sochn afmätt
    Anno 1694 af vnderteknadt
A. Är siälfwa gårdens byggnings tompt:
B. Ett åhrs uthsädhe i Söder giärdet, jordmån
    består af en dehl skiörleera                            1        30
C. Öhr sandh                                                      1        3 ½
D. Syr sandh                                                       -        30
E. Sandh jordh                                                    -        29
F. Giärdes höö                                                    -        -            2

    Norra giärdet
G. Andra åhrs uthsädhe skiörleera                     1        17
H. Öhr jordh                                                       2        6 3/4
J. Sandh jordh                                                    1        30
    Giärdes höö                                                    -        -            1
K. Norr ängen, är af medellmåttigh
    hårdh wall till höö                                          -        -            8
L. Lillängen mager måsswall                             -        -            1 ½
M. Twänne små betes hagar, bewäxt af
    små tallskough magerdt muhlbethe
N. Noch en lythen uthmarck af små
    tallskough bewäxt.
O. Humblegård ny lagdh om 80 stänger
P. En miöhlqwarn af 2ne qwar-
    nar i huset
Q. Något fiskewatten i åhn om
    wåhr tydh : elliest ringa
R. Ett lythet åhlfyske hafdadt tillförende
    för särdeles skatt i åhn, men nu kull
    kastadt af häradz boerne
S. Mölnare stugun öde, som säges för
    16 åhr sedan wara bebydh
T. Jtem ett qwarn ställe der sam-
    ma städhes, som kallas Kongs qwarn  
    säjes och för 16 åhr sedan wara
    bebygdt af öfwersten Herr Hans
    Mårthensson på Heerstorp twänne
    resor, men emädan på dhen plaan
    är stordt och högdt fall, och helst
    om wåhr tydh då jsen låssnar och
    mycket waten tillkommer, dy
    hafwer dhet omöyeligen kunnadt
    stådt, uthan qwarnhuuset medh
    dammar och alt kullslagit och
    bordt flutitt 2ne gånger.

(Text på kartbilden:)
Odenforss ägor mötha på denna sydan
Tompta hage möta här
Bränninge ägor mötha här
Lebergs ägor möta här

Odenfors qwarn

Scala ulnarum
Anders Wetterman