D18_081

    Notarum Explicatio

Qwarsta hemman 2 af hwilcka
1 hemman till reef och mätning är fördelt
belägen i Rakerydh sochn och Walckebo häradh
afmätt Anno 1692 aff nembligen vndertecknadt

A. Johan Nillsons gårdhs byggnings tompt,
    äger i bya måhl 5 stänger

    Wästra giärdet
B. Ett åhrs uthsädhe, godh leerjordh                       2        8
C. Skiörleera                                                           3        19 ½
D. Röö och öhr blandat leera                                  2        1 ½
E. Nyuptagen åcker af ängen skiörleera                 2        15 3/4
F. Giärdes höö                                                         -        -                2

    Östra giärdet
G. Andra åhrets uthsädhe goodh leerjordh            4        12
H. Ringare leera                                                     1        19 3/4
J. Skiörleera                                                           3        30 1/4
K. Giärdes höö                                                       -        -                3
L. Höö af Hållm ängen godh hårdh wall               -        -                7 ½
M. Höö af en lythen mager hårdh walls ängh       -        -                 3
N. En betes hage till heela byn, uthlagdh af än-
    gen skrindt och magerdt muhlbete
O. Noch än en betes haga, skarpt muhlebethe medh
    små graan och någon ekeskough bewäxt

P. Daniel Jbidem, äger i bya måhl
    11 stänger crono rusthålld:

    Wästra giärdet
Q. Ett åhrs uthsädhe, godh leerjordh                    4        25
R. Skiörleera                                                         6        2 ½
S. Röö och öhr blandat leera                                 3        20 1/4
T. Ny uptagen åcker af ängen, skiörleera              2        27 1/4
    Giärdes höö        Litera F.                                  -        -                4 2/5

    Östra giärdet
U. Andra åhrets uthsädhe goodh leerjordh           8        6 1/4
W. Ringare leera                                                   3        13 ½
X. Skiörleera                                                        8        -
    Giärdes höö        Litera K                                 -        -                6 3/5
    Höö af Hållm ängen godh hårdh wall     L.      -        -                14 ½
    Höö af en lythen mager hårdwalls ängh M.     -        -                6 3/5
Y. Lythet fiske om wåratydh till bägge går-
    darna elliest inga flere lägenheeter.  

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Nyble bys ägor mötha här
Lööths ägor mötha
Stoora Greby ägor mötha på denna sydan
Lilla Greby ägor mötha här

Backstugu
Ryttare stugu
Ny upbygdt 

Scala ulnarum
Anders Wetterman